Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 12

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
126
lượt xem
43
download

Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch khuếch đại đầu từ còn được gọi là tiền khuếch đại. Điện áp 12v qua R1 hạ áp xuống còn 9v, R1 phân cực cho hoạt động sau đó dòng qua BE của tranító, điện áp sẽ luôn ổn định ở mức 9v đi vào chân (12) của IC. Tín hiệu của đầu từ sẽ vào chân (3) và chân [6] để khuếch đại tín hiệu lên, sau đó đưa ra chân [11] và [14]. Tín hiệu từ đầu từ đưa vào thường có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 12

  1. Chương 12: Khoái khueách ñaïi ñaàu töø * Sô ñoà nguyeân lyù: * Giaûi thích: Maïch khueách ñaïi ñaàu töø coøn ñöôïc goïi laø tieàn khueách ñaïi. Ñieän aùp 12v qua R1 haï aùp xuoáng coøn 9v, R1 phaân cöïc cho Zenner hoaït ñoäng sau ñoù doøng qua BE cuûa transistor, ñieän aùp seõ luoân oån ñònh ôû möùc 9v ñi vaøo chaân (12) cuûa IC. Tín hieäu cuûa ñaàu töø seõ vaøo chaân (3) vaø chaân [6] ñeå khueách ñaïi tín hieäu leân, sau ñoù ñöa ra chaân [11] vaø [14]. Tín hieäu töø ñaàu töø ñöa vaøo thöôøng coù
  2. möùc laø 5mV, sau khi khueách ñaïi seõ naâng möùc ñieän aùp leân 0,775V. RV ñöôïc duøng ñeå ñieàu chænh möùc hoài tieáp veà qua C4 ñeå loïc xoay chieàu xuoáng mass, sau ñoù ñöa vaøo chaân [9] cuûa IC, muïc ñích laø ñeå laáy tín hieäu ra ñöôïc traàm hôn. Caùc tuï C1, C2, C3, C4, C7, C8 laø tuï môû gheùp xoay chieàu xuoáng mass. Ngoøai ra noù coøn coù caùc maïch loïc taàn soá.
  3. 4. Khoái ñieàu chænh aâm saéc: * Sô ñoà nguyeân lyù: * Giaûi thích: Tín hieäu sau khi qua maïch tieàn khueách ñaïi seõ ñöôïc ñöa qua maïch ñieàu chænh aâm saéc ñeå vöøa khueách ñaïi tín hieäu leân vöøa ñieàu chænh aâm ñieäu cho phuø hôïp. Nguoàn cung caáp cho maïch hoïat ñoäng laø 12v qua tuï C11 loïc xoay chieàu xuoáng mass, sau ñoù qua caàu phaân theá ñeå laáy cao theá. Caùc tuï C2, C5, C6, C7, C8, C14, C15, C16, C17 ñöôïc duøng ñeå loïc xoay chieàu xuoáng mass. Sau ñoù tín hieäu seõ ñöôïc ñöa qua caùc maïch Bass (tieáng traàm), Treble (tieáng boång), Balance (caân baèng tín hieäu cho hai loa). Volume chænh cho tieáng ñöôïc phuø hôïp vôùi ngöôøi nghe.
  4. Tín hieäu luùc vaøo maïch chænh aâm löôïng seõ coù möùc ñieän aùp laø 0,775v sau hki qua maïch chænh aâm saéc seõ ñöôïc khueách ñaïi leân 2v.
  5. 5. Khoái khueách ñaïi coâng suaát: * Sô ñoà nguyeân lyù: *Giaûi thích: Tín hieäu sau khi qua maïch chænh aâm löôïng seõ ñöôïc ñöa vaøo maïch khueách ñaïi coâng suaát vaø seõ naâng ñieän aùp töø 2v leân 9v. Caùc tuï C2, C3, C4, C5 ñöôïc duøng ñeå loïc xoay chieàu xuoáng mass. C1 vaø C6 laø caùc tuï bootstrap ñöôïc duøng ñeå taïo hoài tieáp döông laøm möùc volt taêng leân, ñoái vôùi taàn soá boång (10 khz) tuï coù toång trôû nhoû muïc ñích laø taêng cöôùng taàn soá boång cho phaàn coâng suaát.
  6. Song song vôùi hai loa laø hai maïch baûo veä goàm tuï C9 noài tieáp vôùi R1, tuï C10 noái tieáp vôùi R2, khi tín hieäu phaù roái cao phaù aâm thanh thì noù seõ ñöôïc naïp vaøo tuï qua ñieän trôû xuoáng mass giöõ cho loa khoâng bò ñaùnh thuûng.
  7. 6. Khoái nguoàn: Do haàu heát caùc maïch söû duïng 12v neân ta duøng boä nguoàn oån aùp cho ra ñieän aùp 12v.  R  V0  1,251  2    R1    10  1,25  12 v  1,251    1,25   R   1 R1 1,25 12,5 R1    16 12  1,25 10,75

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản