Thông Báo Số: 178/TB-VPCP

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
74
lượt xem
5
download

Thông Báo Số: 178/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 178/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Báo Số: 178/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 178/TB-VPCP Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 Ngày 23 tháng 6 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp bàn về việc hướng dẫn xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo; ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau: Công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội, phát triển nguồn nhân lực tạo thành lợi thế quốc gia trong hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2011 - 2015 là nhiệm vụ quan trọng, được Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Để thực hiện được nhiệm vụ trên, việc quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương cả nước trong giai đoạn tới cần phải được triển khai khẩn trương, hoàn thành trong năm 2010 trên cơ sở có sự thống nhất về tiêu chí, phương pháp xây dựng, dự báo được về số lượng, chất lượng, cơ cấu nguồn nhân lực, trước hết là nhân lực qua đào tạo, đáp ứng yêu cầu lao động trong các lĩnh vực của các Bộ, ngành, địa phương. Để triển khai tốt công tác xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan, địa phương tổ chức và triển khai việc hướng dẫn xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Bộ, ngành, địa phương
  2. trong giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 cho các Bộ, ngành, địa phương. - Trên cơ sở thống nhất ý kiến với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2010 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trước 15 tháng 7 năm 2010; đồng thời, trước 20 tháng 7 năm 2010, hoàn thành việc xây dựng chi tiết kế hoạch tổ chức tập huấn và chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn, trong đó lưu ý tập hợp các kinh nghiệm, tiêu chí xác định nhu cầu nhân lực của một số Bộ, ngành đã triển khai như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam … để làm tư liệu minh họa trong quá trình tập huấn triển khai từ cuối tháng 7 năm 2010. - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cử các cán bộ cấp Vụ tham gia cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai việc tập huấn, xây dựng quy hoạch. Các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp các tư liệu cần thiết cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện các tài liệu tập huấn về công tác này. 2. Về công tác xây dựng quy hoạch: trước ngày 25 tháng 10 năm 2010, các Bộ, ngành và một số tỉnh, thành phố (giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn) hoàn thành xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương mình trong giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp quy hoạch của các Bộ, ngành, địa phương trên chuyển cho các tỉnh, thành phố trong cả nước tham khảo và làm căn cứ xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Trong tháng 11 năm 2010, các tỉnh, thành phố trong cả nước cần hoàn thành việc xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của địa phương mình. 3. Trên cơ sở quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp thành Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của cả nước giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 để xin ý kiến đóng góp của toàn xã hội và trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2010. Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện.
  3. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Thủ tướng; các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; Nguyễn Hữu Vũ - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TCCB, KTTH, TH, PL, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, KGVX(4).
Đồng bộ tài khoản