intTypePromotion=1

Thông báo số 5768/TB-BNN-VP

Chia sẻ: Nguyennhi Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
3
download

Thông báo số 5768/TB-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ VIỆC GIAO BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP HOÀN THIỆN VĂN KIỆN DỰ ÁN “BẢO VỆ TỔNG HỢP VÙNG VEN BIỂN VÀ RỪNG NGẬP MẶN NHẰM THÍCH NGHI VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG/BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC HỆ SINH THÁI VEN BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (ICMP/CCCEP)”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 5768/TB-BNN-VP

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Số: 5768/TB-BNN-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012 THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ VIỆC GIAO BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP HOÀN THIỆN VĂN KIỆN DỰ ÁN “BẢO VỆ TỔNG HỢP VÙNG VEN BIỂN VÀ RỪNG NGẬP MẶN NHẰM THÍCH NGHI VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG/BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC HỆ SINH THÁI VEN BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (ICMP/CCCEP)” Văn phòng Bộ thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát như sau: - Giao Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị có liên quan và Nhà tài trợ khẩn trương hoàn thiện văn kiện dự án ICMP/CCCEP để trình Bộ thẩm định, phê duyệt trước ngày 10 tháng 12 năm 2012 trên tinh thần Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp sẽ làm chủ dự án. - Vụ Hợp tác quốc tế bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án ICMP/CCCEP cho Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp và phối hợp, hỗ trợ Ban thực hiện các nội dung công việc trên. Văn phòng xin thông báo để Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp, Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c); - TTr. Hà Công Tuấn (để b/c); - Ban QLDA Lâm nghiệp; - Vụ HTQT; - Các Tổng cục Lâm nghiệp: Thủy lợi; - Lưu VT, TH. Ngô Hồng Giang
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2