Thông báo 0001/TM-DM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
117
lượt xem
18
download

Thông báo 0001/TM-DM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 0001/TM-DM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chi tiết phân giao hạn ngạch ưu tiên cho thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ sử dụng vải sản xuất trong nước theo Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM-BCN ngày 28/7/2004 về việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 0001/TM-DM của Bộ Thương mại

  1. TH¤NG B¸O CñA Bé TH¦¥NG M¹I Sè 0001/TM­DM NGµY 31 TH¸NG 12 N¡M 2004 H¦íNG DÉN CHI TIÕT PH¢N GIAO H¹N NG¹CH ¦U TI£N  CHO TH¦¥NG NH¢N XUÊT KHÈU HµNG DÖT MAY SANG HOA Kú  Sö DôNG V¶I S¶N XUÊT TRONG N¦íC  THEO TH¤NG T¦ LI£N TÞCH Sè 04/2004/TTLT/BTM­BCN  NGµY 28 TH¸NG 7 N¡M 2004 VÒ VIÖC GIAO Vµ THùC HIÖN H¹N NG¹CH  XUÊT KHÈU HµNG DÖT MAY VµO THÞ TR¦êNG HOA Kú N¡M 2005 C¨n cø Th«ng t liªn tÞch sè 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngµy 28   th¸ng  7  n¨m   2004   híng   dÉn  viÖc   giao   vµ  thùc   hiÖn   h¹n  ng¹ch   xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ trêng Hoa Kú n¨m 2005 (sau ®©y   gäi lµ Th«ng t 04), Liªn Bé Th¬ng m¹i ­ C«ng nghiÖp quy ®Þnh   nguyªn t¾c vµ quy tr×nh ph©n giao h¹n ng¹ch  u tiªn cho th¬ng  nh©n   xuÊt   khÈu   hµng   dÖt   may   sang   Hoa   Kú   sö   dông   v¶i/nguyªn   liÖu s¶n xuÊt trong níc (sau ®©y gäi lµ VSXTN) nh sau: 1. Nguyªn t¾c chung: 1.1. Sè lîng h¹n ng¹ch VSXTN: 3%   h¹n   ng¹ch   n¨m   2005   cña   c¸c   cat:  334/335;   338/339;  340/640; 341/641; 342/642; 347/348; 359/659S; 638/639; 647/648  sÏ ®îc sö dông ®Ó ph©n bæ cho th¬ng nh©n xuÊt khÈu hµng dÖt  may sang Hoa Kú sö dông v¶i/nguyªn liÖu s¶n xuÊt trong níc.  Tæng sè h¹n ng¹ch giao mçi ®ît lµ 1,5% (b»ng 50% cña 3%). 1.2. C¸ch tÝnh h¹n ng¹ch cho tõng chñng lo¹i hµng dÖt may: 1.2.1. Th¬ng nh©n sö dông v¶i s¶n xuÊt trong níc ®Ó lµm  hµng xuÊt khÈu thuéc chñng lo¹i hµng nµo sÏ ®îc ph©n bæ theo  chñng lo¹i hµng ®ã víi c¸ch tÝnh cho tõng ®ît nh sau: H¹n ng¹ch cat (C) cña th¬ng nh©n = Tæng h¹n ng¹ch (1,5%  cat C)  chia cho tæng sè m2   v¶i cña tÊt c¶ th¬ng nh©n (v¶i sö  dông ®Ó s¶n xuÊt cat. C) sau ®ã nh©n víi tæng sè m2 v¶i mµ th­ ¬ng nh©n  sö dông ®Ó s¶n xuÊt cat (C). 1.3. Nguyªn t¾c sö dông h¹n ng¹ch 1.3.1. Kh«ng ®îc chuyÓn ®æi, vay nhêng, ñy th¸c h¹n ng¹ch  thuéc tiªu chÝ nµy díi bÊt cø h×nh thøc nµo. 1.3.2. Tæ ®iÒu hµnh dÖt may liªn Bé chØ xem xÐt trªn c¬  së c¸c Hå s¬ hîp lÖ. 2. Hå s¬ hîp lÖ ®¨ng ký h¹n ng¹ch gåm: 2.1. C«ng v¨n cña th¬ng nh©n theo MÉu sè 1 Th«ng t 04.
  2. 2.2. B¶n sao Hîp ®ång xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt may bao gåm  c¶ b¶ng quy c¸ch kü thuËt, ®Þnh møc nguyªn phô liÖu cho 01 s¶n  phÈm  (¸p  dông cho  c¶ Hîp  ®ång gia  c«ng  vµ Hîp ®ång  mua  b¸n  FOB). 2.3.   B¶n   sao   Hîp   ®ång   mua   v¶i   s¶n   xuÊt   trong   níc   trùc  tiÕp tõ nhµ s¶n xuÊt v¶i/nguyªn liÖu (ph¶i ®óng thÓ thøc; néi  dung ph¶i ®Çy dñ, râ rµng bao gåm: sè lîng tÝnh theo mÐt vu«ng  (m2) vµ c¸c th«ng sè kü thuËt nh chÊt liÖu, lo¹i sîi, mËt ®é,  mµu s¾c, ®é co v.v...). 2.4. Hîp ®ång mua v¶i tõ th¬ng nh©n kh«ng trùc tiÕp s¶n  xuÊt   ra   v¶i   ®ã   ®îc   coi   lµ   hîp   lÖ   nÕu   nhµ   s¶n   xuÊt   v¶i   cÊp  th¼ng ho¸ ®¬n cho th¬ng nh©n may. 2.5. §èi víi hîp ®ång ®∙ thùc hiÖn, ®∙ mua v¶i th× th¬ng  nh©n göi kÌm b¶n sao Hãa ®¬n thanh tãan mua v¶i/ nguyªn liÖu  do Bé Tµi chÝnh ban hµnh cã ®Çy ®ñ ch÷ ký bªn mua bªn b¸n vµ  c¸c   chi   tiÕt   phï   hîp   víi   hîp   ®ång.   §èi   víi   trêng   hîp   v¶i/  nguyªn liÖu ®îc sö dông trong néi bé cña c«ng ty (C«ng ty DÖt  may) th× nép b¶n sao phiÕu xuÊt kho cña c«ng ty vµ b¶ng quy  c¸ch kü thuËt nh  chÊt liÖu lo¹i sîi, mËt ®é, mµu s¾c, ®é co,  khæ v¶i v.v...vµ cung cÊp MÉu v¶i/nguyªn liÖu (kÌm theo ®Çy ®ñ  th«ng sè kü thuËt) s¶n xuÊt trong níc ®îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt  hµng dÖt may xuÊt khÈu sang thÞ trêng hoa Kú. Hai bªn ngêi mua  vµ ngêi s¶n xuÊt v¶i SXTN ®Òu lu l¹i mÉu ®Ó ®oµn kiÓm tra  cã  c¬ së ®èi chiÕu khi kiÓm tra viÖc s¶n xuÊt hµng b»ng v¶i nµy  vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt v¶i nµy. 2.6. C¸c Hîp ®ång, Hãa ®¬n, PhiÕu xuÊt kho ®îc coi lµ hîp  lÖ   vÒ   thêi   gian   ký   kÕt   nÕu     ®îc   ký   kÕt   vµ   thùc   hiÖn   trong  kho¶ng thêi gian quy ®Þnh t¹i môc 4.2. 2.7. B¶n sao §¨ng ký s¶n xuÊt kinh doanh cña bªn b¸n v¶i  vµ  ®Þa chØ  ®Çy ®ñ nhµ  m¸y s¶n  xuÊt  lo¹i v¶i  trong  hîp ®ång  (tªn nhµ m¸y, ®Þa chØ, tel, fax, email, gi¸m ®èc). 2.8. Hãa ®¬n b¸n v¶i hoÆc phiÕu xuÊt kho ph¶i ®ãng dÊu  sao y chÝnh b¶n cña th¬ng nh©n.  Th¬ng nh©n ph¶i  xuÊt tr×nh  b¶n chÝnh khi xin giÊy chøng nhËn xuÊt xø vµ visa. 3. Thêi h¹n 3.1. H¹n ng¹ch VSXTN ®îc giao lµm 02 ®ît: ­  §ît 1: th¸ng 3 n¨m 2005. ­  §ît 2: ®Çu th¸ng 8 n¨m 2005. 3.2. Thêi h¹n nép Hå s¬ (tÝnh theo dÊu c«ng v¨n ®Õn cña   Bé Th¬ng m¹i): ­ §ît 1: Tríc ngµy 15/01/2005.
  3. ­ §ît 2: Tríc ngµy 15/07/2005. 3.3. Thêi h¹n ®Ó xem xÐt cÊp h¹n ng¹ch cña c¸c Hîp ®ång,   Hãa ®¬n, PhiÕu xuÊt kho hîp lÖ  nªu t¹i Môc 1.4. ®îc ký kÕt vµ  thùc hiÖn trong kho¶ng thêi gian: ­  §ît 1:  §îc ký kÕt vµ thùc hiÖn tõ ngµy 3 th¸ng 6 n¨m  2004 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004. ­ §ît 2: §îc ký kÕt vµ thùc hiÖn  tõ ngµy 01 th¸ng 1 n¨m  2005 ®Õn ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2005. 4. Hå s¬ hîp lÖ xin visa xuÊt khÈu hµng theo h¹n ng¹ch  VSXTN vµ quy tr×nh qu¶n lý: 4.1. Ngoµi c¸c giÊy tê vµ thñ tôc theo quy ®Þnh chung vÒ  cÊp visa cho hµng dÖt may theo h¹n ng¹ch, th¬ng nh©n ph¶i cã  GiÊy chøng nhËn xuÊt xø do c¬ quan cã thÈm quyÒn (Phßng Th¬ng  m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam) cÊp, x¸c nhËn hµng ®îc s¶n xuÈt  tõ v¶i do nhµ s¶n xuÊt t¹i ViÖt nam (tªn nhµ s¶n xuÊt v¶i) tr­ íc   khi   xin   visa.   ViÖc   x¸c   nhËn   nµy   cã   thÓ   ngay   trong   GiÊy  chøng nhËn xuÊt xø hoÆc b»ng mét v¨n b¶n riªng tuú thuéc c¬  quan cÊp xuÊt xø. 4.2.   Sau   khi   ®èi   chiÕu   ho¸   ®¬n   gèc,   c¬   quan   cÊp   chøng  nhËn xuÊt xø  sÏ ghi sè lîng s¶n phÈm ®∙ cÊp C/O vµ ®ãng sè,  ngµy  C/O  t¬ng  øng vµo  mÆt sau  cña ho¸  ®¬n b¶n  gèc ®Ó  th¬ng  nh©n xin visa. 4.3. Sau khi ®èi chiÕu ho¸ ®¬n gèc ®∙ cã x¸c nhËn sè lîng  s¶n phÈm ®∙ cÊp C/O vµ ®ãng sè, ngµy C/O t¬ng øng cña c¬ quan  cÊp chøng nhËn xuÊt xø, Phßng QLXNK ký x¸c nhËn ®∙ cÊp Visa t­ ¬ng øng víi sè lîng s¶n phÈm ®∙ ®îc cÊp C/O tiÕp vµo mÆt sau  cña ho¸ ®¬n b¶n gèc vµ sao lu l¹i t¹i c¬ quan m×nh. 4.4. Mét th¸ng mét lÇn hoÆc theo yªu cÇu ®ét xuÊt, Phßng  qu¶n lý XuÊt nhËp khÈu Khu vùc göi cho Tæ Liªn Bé vµ Tæ Gi¸m  s¸t b¸o c¸o tæng hîp vµ c¸c b¶n sao ho¸ ®¬n, visa cho c¸c l«  hµng theo h¹n ng¹ch VSXTN. 5. C¸c quy ®Þnh kh¸c: 5.1.  V¶i/nguyªn  liÖu  nªu  trong  V¨n b¶n  nµy ®îc  hiÓu lµ  v¶i dÖt kim hoÆc dÖt thoi hoÆc kh«ng thoi ®îc sö dông ®Ó lµm  ra líp ngoµi cïng cña s¶n phÈm hoÆc líp lãt cña s¶n phÈm. 5.2.   §èi   víi   c¸c   Hîp   ®ång   xuÊt   khÈu   vµ   Hîp   ®ång   mua  v¶i/nguyªn liÖu s¶n xuÊt trong níc ®∙ ký vµ thùc hiÖn tríc khi  v¨n b¶n nµy c«ng bè, ngoµi nh÷ng Hå s¬ nªu trªn Th¬ng nh©n cÇn  ph¶i cung cÊp b¶n sao c¸c Chøng tõ liªn quan ®Õn xuÊt khÈu l«  hµng vµ hµng mÉu cña l« hµng ®ã.
  4. 5.3.  Th¬ng nh©n  ph¶i  th«ng  b¸o b»ng  v¨n  b¶n lÞch  tr×nh  s¶n xuÊt (c¾t, may, ®ãng gãi, ®ãng hµng vµo container) cho Tæ  Gi¸m s¸t dÖt may Liªn Bé,Tæ §iÒu hµnh DÖt May Liªn Bé vµ Phßng  qu¶n lý XuÊt nhËp khÈu khu vùc. 5.4.  Liªn  Bé tæng  hîp hå  s¬ hîp lÖ  vµ    th«ng  b¸o danh  s¸ch c¸c nhµ s¶n xuÊt v¶i cïng c¸c hîp ®ång vµ th«ng tin liªn  quan ®Ó Së C«ng nghiÖp chñ tr×, phèi hîp víi Së Th¬ng m¹i vµ  Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t kiÓm tra n¨ng lùc s¶n xuÊt lo¹i v¶i ®îc  dïng s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu theo h¹n ng¹ch nµy (theo mÉu 01  vµ mÉu 2 ®Ýnh kÌm). 5.5. Liªn Bé sÏ xö  ph¹t c¸c hå s¬ cè t×nh khai man kÓ tõ  khi c«ng bè v¨n b¶n nµy trªn www.mot.gov.vn. 5.6.   Së   C«ng   nghiÖp   cã   b¸o   c¸o   vÒ   Liªn   Bé   chËm   nhÊt  28/2/2005. Sau khi cã kÕt qu¶ kiÓm tra, Liªn Bé sÏ xem xÐt vµ  ph©n giao cho c¸c hå s¬ hîp lÖ ®ît I vµo cuèi th¸ng 3 n¨m 2005  vµ xö lý c¸c trêng hîp vi ph¹m. 5.7. Tæ Gi¸m s¸t Liªn Bé cã thÓ cö ®oµn kiÓm tra, thanh  tra ®ét xuÊt hoÆc ®Þnh kú doanh nghiÖp may vÒ viÖc thùc hiÖn  h¹n ng¹ch ®îc cÊp theo tiªu chÝ nµy vµ kÓ c¶ c¸c doanh nghiÖp  dÖt lµ nhµ cung cÊp v¶i/nguyªn liÖu. 6. C¸c biÖn ph¸p xö ph¹t nh sau: 6.1. NÕu th¬ng nh©n vi ph¹m c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh, khai  man tr¸ hå s¬ ®¨ng ký h¹n ng¹ch, xin visa (sè liÖu, hîp ®ång,  chøng   tõ,   giÊy   chøng   nhËn   xuÊt   xø...),   kh«ng   hîp   t¸c   trong  c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra...: Liªn Bé sÏ trõ ngay h¹n ng¹ch  kh¸c cña th¬ng nh©n ®∙ ®îc cÊp nh h¹n ng¹ch thµnh tÝch... (nÕu  cã). 6.2. NÕu h¹n ng¹ch VSXTN ®∙ ®îc cÊp, Liªn Bé sÏ thu håi  vµ  cã thÓ trõ  thªm  gÊp 3 lÇn  lîng h¹n  ng¹ch  kh¸c  cña th¬ng  nh©n, kh«ng cÊp c¸c lo¹i h¹n ng¹ch kh¸c n÷a trong t¬ng lai... 6.3. Mäi viÖc cÊp h¹n ng¹ch VSXTN, xö ph¹t, kÕt qu¶ kiÓm  tra, thanh tra ®Òu sÏ ®îc ®a lªn m¹ng cña Bé Th¬ng m¹i. Liªn Bé Th¬ng m¹i ­ C«ng nghiÖp th«ng b¸o ®Ó c¸c c¬ quan  vµ th¬ng nh©n biÕt vµ thùc hiÖn. MÉu 1: Tæ KIÓM TRA LI£N NGµNH CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM Sè:           /SCN­TM­ §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc KH§T §Þa ®iÓm, ngµy       th¸ng      n¨m  
  5. 200... BI£N B¶N KiÓm tra n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ ®èi chiÕu mÉu v¶i/nguyªn   liÖu   do   C«ng   ty............cung   cÊp   cho   (c¸c)   c«ng   ty..........theo   (c¸c)   Hîp   ®ång   kinh   tÕ   s«:             ngµy   th¸ng    n¨m 200... ®Ó lµm hµng dÖt may xuÊt khÈu sang Hoa Kú ­ C¨n cø  Th«ng t  liªn tÞch sè 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngµy  28 th¸ng 7 n¨m 2004 híng dÉn viÖc giao vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch  xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ trêng Hoa Kú n¨m 2005; ­ C¨n cø  Híng dÉn Ph©n giao h¹n ng¹ch  u tiªn cho th¬ng  nh©n xuÊt khÈu hµng dÖt may sang Hoa Kú sö dông v¶i s¶n xuÊt  trong níc theo Th«ng t liªn tÞch sè 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngµy  28 th¸ng 7 n¨m 2004 vÒ viÖc giao vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch xuÊt  khÈu hµng dÖt may vµo thÞ trêng Hoa Kú n¨m 2005; H«m nay, ngµy.....th¸ng.....n¨m 2004 t¹i  (nªu ®Þa ®iÓm,  Tªn doanh nghiÖp), Tæ kiÓm tra liªn ngµnh gåm: STT Hä Tªn Chøc vô C¬ quan Chøc vô trong  Tæ 1 NguyÔn V¨n A L∙nh   ®¹o  Së C«ng nghiÖp Tæ trëng Së 2 NguyÔn V¨n B Së Th¬ng m¹i 3 NguyÔn V¨n C Së   KÕ   ho¹ch  &§Çu t Vµ ®¹i diÖn cña (Tªn c«ng ty b¸n v¶i) gåm c¸c «ng/bµ: TiÕn   hµnh   kiÓm   tra,   ®èi   chiÕu   MÉu   v¶i/nguyªn   liÖu   s¶n  xuÊt   trong   níc   ®Ó   s¶n   xuÊt   l«   hµng...............(tªn   s¶n  phÈm) thuéc cat.......(sè h¹n ng¹ch “vÝ dô lµ 334/335) m∙ hµng  vµ P/O (phï hîp víi yªu cÇu khai b¸o trªn Visa vµ C/O) theo  Hîp   ®ång   gia   c«ng   hoÆc   Hîp   ®ång   mua   b¸n   FOB  sè:........ngµy....th¸ng.....n¨m 2004 vµ Hîp ®ång mua b¸n v¶i/ nguyªn liÖu sè:....ngµy.....th¸ng.....n¨m 2004. KÕt qu¶ kiÓm tra, ®èi chiÕu: 1. MÉu v¶i: Th«ng sè kü  Ký hiÖu, tªn  Ký hiÖu, tªn  Ghi chó thuËt gäi MÉu ®èi gäi MÉu kiÓm  tra 1 Chi sè sîi
  6. 2 MËt ®é 3 §é co 4 Mµu s¾c 5 Khæ v¶i 6 Träng lîng 2. NhËn xÐt n¨ng lùc s¶n xuÊt cña C«ng ty s¶n xuÊt  v¶i: Tªn m¸y  Sè lîng  Nhµ s¶n  N¨ng suÊt  T×nh  Sè, ngµy  mãc thiÕt  m¸y mãc  xuÊt,  cña  tr¹ng m¸y  ho¸ ®¬n  bÞ ®ñ kh¶  thiÕt bÞ  n¨m SX m¸y/d©y  (®ang  tµi  n¨ng s¶n  ®ñ kh¶  chuyÒn ho¹t  chÝnh  xuÊt lo¹i  n¨ng s¶n  ®éng,  mua  v¶i kiÓm  xuÊt lo¹i  nghØ) thiÕt bÞ tra v¶i kiÓm  tra 1 2 3 4 5 6 3. §èi chiÕu, kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, tÝnh hîp ph¸p cña Hîp  ®ång mua b¸n v¶i vµ c¸c chøng tõ kÌm theo nh  Hãa ®¬n, phiÕu  xuÊt kho. 4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ kiÓm tra. 5. NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ. 6.  C¸c  bªn   ký  tªn   vµ  ®ãng   dÊu  (TÊt   c¶  thµnh   viªn   ®oµn   kiÓm tra vµ ®¹i diÖn hîp ph¸p bªn doanh nghiÖp) MÉu 2:   Së C¤NG NGHIÖP CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM Sè:           /CV­ §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc CN V/v:   KÕt   qu¶   kiÓm  tra n¨ng lùc SX vµ  §Þa ®iÓm, ngµy       th¸ng      n¨m   mÉu   v¶i/   nguyªn  200... liÖu s¶n xuÊt trong  níc.
  7. KÝnh  ­ Bé Th¬ng m¹i (Vô XuÊt nhËp  göi: khÈu) ­ Bé C«ng nghiÖp (Vô Hîp t¸c  quèc tÕ) ­ Tæ gi¸m s¸t Liªn Bé (Bé Th¬ng  m¹i) ­ Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng  nghiÖp ViÖt nam ­ Phßng qu¶n lý XuÊt nhËp khÈu  khu vùc Néi dung:  nªu v¾n t¾t kÕt qu¶ kiÓm tra. KÌm theo c«ng v¨n nµy 01 b¶n sao  BI£N B¶N KiÓm tra n¨ng   lùc   s¶n   xuÊt,   ®èi   chiÕu   mÉu   v¶i/nguyªn   liÖu   do   C«ng   ty............cung cÊp cho C«ng ty..........theo Hîp ®ång kinh   tÕ sè:      ngµy     th¸ng    n¨m 200... ®Ó lµm hµng dÖt may  xuÊt khÈu sang Hoa Kú. Së C¤NG NGHIÖP....... L∙nh ®¹o Së N¬i nhËn: ­Nh trªn Ký tªn, ®ãng dÊu ­Lu,
Đồng bộ tài khoản