Thông báo 0144/TM-ĐT của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Thông báo 0144/TM-ĐT của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 0144/TM-ĐT của Bộ Thương mại về chứng từ nhập khẩu bộ linh kiện để lắp ráp xe hai bánh gắn máy của các doanh nghiệp trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 0144/TM-ĐT của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng b¸o c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  è  0144 T M­§ T  n g µy  11 th¸ng  m S 01 n¨ m  2001 V Ò  c h ø n g  tõ n h Ë p  k h È u  b é  linh kiÖn  ® Ó  l¾ p  r¸p xe h ai b¸nh g ¾ n   ¸ y  cña    m c¸c d o a n h  n g hi Ö p  trong n íc C¨n  ý  cø  kiÕn chØ ®¹o cña Phã Thñ íng NguyÔn  t   M¹nh  m   i CÇ t¹  Th«ng  b¸o sè    162/TB­VPCP  ngµy 28/11/2000 cña    V¨n  phßng ChÝnh phñ; Sau  khi thèng nhÊt ý kiÕn víi  Tæng  côc H¶i quan (V¨n b¶n sè  6029/TCHQ­  GSQL  ngµy  27/12/2000);  Bé  C«ng  nghiÖp  (V¨n b¶n  sè  4908/CV­KH§T   ngµy 26/12/2000; Bé     Khoa  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr (V¨nb¶n  3926/BKHCNMT­T§C    sè  ngµy  25/12/2000); Bé  Th¬ng    m¹ith«ng    sau: b¸o nh  Tõ  ngµy  1/2/2001    khilµm      thñ tôc nhËp  khÈu  linhkiÖn  bé    l¾p    hai r¸pxe    b¸nh  g¾n  m¸y  c¶  kÓ  ®éng    i quan    c¬, t¹ c¬  H¶i quan, c¸c doanh      nghiÖp  trong  níc ®∙  îc phÐp    ®   thµnh lËp  së  c¬  s¶n  xuÊt,l¾p    2    r¸p xe  b¸nh g¾n   m¸y ph¶i  xuÊt tr×nh Chøng      chØ chÊt l   c¬   îng do  quan  thÈm  cã  quyÒn cÊp  Nhµ    níccña  níc xuÊt khÈu      chøng nhËn  s¶n phÈm       ®¹t tiªuchuÈn  quèc    gia cña    níc xuÊt  khÈu. Bé Th¬ng      m¹ixinth«ng      tr b¸o tíBé  ëng      i c¸cBé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  ngang  Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc ChÝnh  phñ, Chñ    tÞch    Uû ban Nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh phè trùc  thuéc Trung  ¬ng ® îc biÕt ®Ó  chØ  ®¹o c¸c doanh  nghiÖp    trùcthuéc thùc hiÖn.      
Đồng bộ tài khoản