Thông báo 0404/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
3
download

Thông báo 0404/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 0404/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc ngừng cấp Giấy phép xuất khẩu tự động đối với các Cat 8c và Nhóm cat3c, 4a, 4c, 5a, 5c, 8d, 10a sang thị trường Canada năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 0404/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng b¸o cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 0404/T M­X N K  n g µ y 26 th¸ng  n¨ m  2002 B T 3  v Ò  viÖc n g õ n g  c Ê p  giÊy p h Ð p  x u Êt k h È u  tù ® é n g ® èi víi cat.  8c   vµ n h ã m  cat. 3c, 4a, 5a, 5 b, 8 d,  10a  sa n g  thÞ tr n g  C a n a ® a  n¨ m  2002  ê Thùc  hiÖn th«ng   ªntÞch  th t li   Bé  ¬ng      KÕ   m¹i ­ Bé  ho¹ch  §Çu     vµ  t ­ Bé  C«ng  nghiÖp sè 25/2001/TTLT/BTM/BKH§T/BCN  ngµy 09/11/2001 vµ sè  02/2002/TTLT/BTM/BKH§T/BCN  ngµy 28/2/2002,Bé  ¬ng      th m¹ith«ng  b¸o: KÓ     tõ ngµy  3­ 30­ 2002, c¸c phßng      qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu thuéc Bé  ­   th ¬ng    m¹i ngõng  cÊp  giÊy phÐp  xuÊt khÈu      tù ®éng  ®èi        nhãm   víicat.8c  vµ  cat.3c,4a, 4c,5a, 5b, 8d, 10a                xuÊt khÈu    sang  thÞ  êng  tr Cana®a  n¨m 2002.   Trêng hîp      c¸c l« hµng  xuÊt khÈu  íc ngµy  3­ ®∙    tr   30­ 2002  (ngµy  chøng    ký  tõ vËn    t¶i)nhng  cha  lµm        thñ tôc xingiÊy phÐp    xuÊt khÈu    îccÊp    sÏ®   giÊy phÐp  xuÊtkhÈu    cho    tíhÕt  i ngµy  4­ 03­ 2002. §Ó   c¬  giao  l h¹n  cã  së  sè îng  ng¹ch cßn  i l¹ cho      c¸c doanh nghiÖp  thùc  hiÖn, ®Ò     nghÞ    c¸c doanh nghiÖp  ký  ®ång  ®∙  hîp  xuÊt khÈu  Æt     m hµng  nªu  trªnsang  tr   thÞ  êng  Canada  n¨m  2002      b¸o c¸o (b»ng    v¨n b¶n) vÒ  th   Bé  ¬ng    m¹i (Vô xuÊt nhËp    khÈu)  Ng«  21  QuyÒn,    Hµ Néi  hoÆc     th c¸c Së  ¬ng    m¹i thµnh  phè    Hµ Néi,thµnh    phè    Hå ChÝ   Minh, H¶i    Phßng  §µ  vµ  N½ng   (®èi víic¸c       doanh  nghiÖp  trùc thuéc      c¸c thµnh phè  trªn)chËm     nhÊt    lµ ngµy  4­ 3­ 2002  theo néidung      sau : Cat Sè îng®∙  l   xuÊtkhÈu    Sè îng®∙  hîp®ång  kÕ  l   ký    vµ  ho¹ch giaohµng      Ghi chó   sang Canada    tõngµy  tõngµy  3­   30­ 2002 ®Õn  31­ 2002   12­ 1­ 2001  1­ ®Õn  hÕt  ngµy  3­ 29­ 2002 §∙s¶n    xuÊtchê    §∙mua    nguyªn phô  iÖu,   l   Cha  mua nguyªnphô    giaohµng   cha s¶n  xuÊt liÖu Tõ  Tõ  Sè îng l Ngµy  Gi¸hîp     Sè ­ l Ngµy  Gi¸hîp     Sè îng l Ngµy  Gi¸hîp     H§    b¸n 01­ 01 01­ 02  01­ 01­ giao  ®ång îng giao hµng   ®ång giao  ®ång FOB  hay  .. . .... ­­29/3/02 . ....    hµng hµng H§    giac«ng   31/12/01 TS (Gi¸hîp ®ång: ghirâ giac«ng              hay      gi¸b¸n FOB). B¸o        c¸o trªngöikÌm  theo    hîp ®ång  phô      vµ  lôc(cã chØ    hµng,thêi râ m∙      gian giao hµng  nícnhËp      vµ    khÈu). Bé  ¬ng    th m¹ith«ng  ®Ó     b¸o  c¸cdoanh  nghiÖp  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản