Thông báo 0415/TM-DM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
120
lượt xem
17
download

Thông báo 0415/TM-DM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 0415/TM-DM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 0415/TM-DM của Bộ Thương mại

  1. TH¤NG B¸O CñA Bé TH¦¥NG M¹I Sè 0415/TM­DM NGµY 01 TH¸NG 4 N¡M 2005 H¦íNG DÉN VIÖC XUÊT KHÈU HµNG DÖT MAY SANG THÞ TR¦êNG EU C¨n cø Tho¶ thuËn vÒ TiÕp cËn thÞ trêng gi÷a ChÝnh phñ N­ íc Céng hoµ X∙ héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vµ Céng ®ång Ch©u ¢u ký  t¾t ngµy 03/12/2004 vµ chÝnh thøc phª chuÈn ngµy 31/03/2005,  Bé Th¬ng m¹i th«ng b¸o nh sau: KÓ   tõ   ngµy   01/04/2005,   tÊt   c¶   c¸c   l«   hµng   dÖt   may   cña  ViÖt Nam thuéc 29 chñng lo¹i hµng (cat.) nªu trong Phô lôc I  kÌm theo ®îc nhËp khÈu tù do vµo EU vµ kh«ng ph¶i lµm thñ tôc  cÊp GiÊy phÐp XuÊt khÈu (Export Licence) t¹i c¸c Phßng Qu¶n lý  XuÊt nhËp khÈu khu vùc cña Bé Th¬ng m¹i. C¸c l« hµng hµng dÖt may cña ViÖt Nam xuÊt khÈu sang EU  thuéc 22 chñng lo¹i hµng (cat.) trong Phô lôc II kÌm theo vÉn  tiÕp tôc ®îc cÊp GiÊy phÐp XuÊt khÈu (Export Licence) tù ®éng  theo híng dÉn t¹i Th«ng b¸o sè 6494/TM­XNK ngµy 24/12/2004 cña  Bé Th¬ng m¹i cho tíi khi Céng ®ång Ch©u ¢u cã híng dÉn míi vÒ  thñ tôc nhËp khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam ®èi víi c¸c chñng  lo¹i hµng nµy. Bé   Th¬ng   m¹i   th«ng   b¸o   th¬ng   nh©n   biÕt   vµ   thùc   hiÖn.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c th¬ng  nh©n b¸o c¸o Bé Th¬ng m¹i xem xÐt, xö lý. PHô LôC I DANH MôC C¸C CHñNG LO¹I  HµNG DÖT MAY XUÊT KHÈU SANG EU §¦îC B∙I Bá CÊP GIÊY PHÐP XUÊT KHÈU Tõ NGµY 01/04/2005 (KÌm theo Th«ng b¸o sè 0415/TM­DM ngµy 01/04/2005) §¬n vÞ STT Chñng lo¹i Ghi chó tÝnh Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  1 Cat. 4 ChiÕc n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  2 Cat. 5 ChiÕc n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  3 Cat. 6 ChiÕc n¨m 2004
  2. Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  4 Cat. 7 ChiÕc n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  5 Cat. 8 ChiÕc n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  6 Cat. 9 TÊn n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  7 Cat. 10 §«i n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  8 Cat. 12 §«i n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  9 Cat. 13 ChiÕc n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  10 Cat. 14 ChiÕc n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  11 Cat. 15 ChiÕc n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  12 Cat. 18 TÊn n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  13 Cat. 20 TÊn n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  14 Cat. 21 ChiÕc n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  15 Cat. 26 ChiÕc n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  16 Cat. 28 ChiÕc n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  17 Cat. 29 Bé n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  18 Cat. 31 ChiÕc n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  19 Cat. 35 TÊn n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  20 Cat. 39 TÊn n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  21 Cat. 41 TÊn n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  22 Cat. 68 TÊn n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  23 Cat. 73 Bé n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  24 Cat. 76 TÊn n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  25 Cat. 78 TÊn n¨m 2004 26 Cat. 83 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch 
  3. n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  27 Cat. 97 TÊn n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  28 Cat. 118 TÊn n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch  29 Cat. 161 TÊn n¨m 2004 PHô LôC II DANH MôC C¸C CHñNG LO¹I  HµNG DÖT MAY XUÊT KHÈU SANG EU TIÕP TôC CÊP GIÊY PHÐP XUÊT KHÈU Tù §éNG Tõ NGµY 01/04/2005 (KÌm theo Th«ng b¸o sè 0415/TM­DM ngµy 01/04/2005) §¬n vÞ Ghi chó STT Chñng lo¹i tÝnh Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m  1 Cat. 1 TÊn 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m  2 Cat. 2 TÊn 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m  3 Cat. 3 TÊn 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m  4 Cat. 16 Bé 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m  5 Cat. 17 ChiÕc 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m  6 Cat. 19 ChiÕc 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m  7 Cat. 22 TÊn 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m  8 Cat. 23 TÊn 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m  9 Cat. 24 ChiÕc 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m  10 Cat. 27 ChiÕc 2004 Chñng lo¹i kh«ng qu¶n lý kÐp  11 Cat. 32 TÊn n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m  12 Cat.33 TÊn 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m  13 Cat. 36 TÊn 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m  14 Cat. 37 TÊn 2004
  4. Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m  15 Cat. 90 TÊn 2004 Chñng lo¹i kh«ng qu¶n lý kÐp  16 Cat. 115 TÊn n¨m 2004 Chñng lo¹i kh«ng qu¶n lý kÐp  17 Cat. 117 TÊn n¨m 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m  18 Cat. 136 TÊn 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m  19 Cat. 156 TÊn 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m  20 Cat. 157 TÊn 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m  21 Cat. 159 TÊn 2004 Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m  22 Cat. 160 TÊn 2004
Đồng bộ tài khoản