intTypePromotion=1

Thông báo 0452/TM-DM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
117
lượt xem
14
download

Thông báo 0452/TM-DM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 0452/TM-DM của Bộ Thương mại về quy trình và thủ tục chuyển đổi hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 0452/TM-DM của Bộ Thương mại

  1. TH¤NG B¸O CñA Bé TH¦¥NG M¹I Sè 0452/TM­DM NGµY 13 TH¸NG 4 N¡M 2005 H¦íNG DÉN QUY TR×NH Vµ THñ TôC CHUYÓN §æI H¹N NG¹CH HµNG DÖT MAY XUÊT KHÈU SANG THÞ TR¦êNG HOA Kú N¡M 2005 C¨n cø Th«ng t sè 04/2004/TTLT/BTN/BCN ngµy 28/07/2004  cña liªn Bé Th¬ng m¹i ­ Bé C«ng nghiÖp híng dÉn viÖc giao  vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch hµng dÖt may xuÊt khÈu sang thÞ tr­ êng Hoa Kú n¨m 2005; C¨n cø Th«ng t sè 07/2004/TTLT/BTN/BCN ngµy 01/04/2005  cña liªn Bé Th¬ng m¹i ­ Bé C«ng nghiÖp bæ sung Th«ng t liªn  tÞch sè 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngµy 28/07/2004 híng dÉn viÖc  giao vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch hµng dÖt may xuÊt khÈu sang thÞ  trêng Hoa Kú n¨m 2005; C¨n cø ®Ò nghÞ cña HiÖp héi DÖt may ViÖt Nam vÒ viÖc  b∙i   bá   thñ   tôc   x¸c   nhËn   h¹n   ng¹ch   t¹i   c¸c   Phßng   Qu¶n   lý  XuÊt nhËp khÈu khu vùc; Bé Th¬ng m¹i híng dÉn quy tr×nh thùc hiÖn chuyÓn ®æi  h¹n ng¹ch hµng dÖt may xuÊt khÈu sang thÞ trêng Hoa Kú n¨m  2005 nh sau: 1. Th¬ng nh©n göi §¬n xin chuyÓn ®æi h¹n ng¹ch theo mÉu  kÌm   theo   ®Õn   Bé   Th¬ng   m¹i   (Ban   §iÒu   hµnh   H¹n   ng¹ch   DÖt  may), 21 Ng« QuyÒn, Hµ Néi. 2.  §Þnh kú mét tuÇn mét lÇn,  Ban §iÒu hµnh H¹n ng¹ch  DÖt may tËp hîp ®¬n ®¨ng ký chuyÓn ®æi h¹n ng¹ch cña th¬ng  nh©n vµ tæng hîp sè liÖu h¹n ng¹ch chuyÓn ®æi ®i vµ ®æi ®Õn  gi÷a c¸c cat. theo quy ®Þnh. 3.  Ban §iÒu hµnh H¹n ng¹ch DÖt may  göi danh s¸ch tæng  hîp theo ®êng fax vµ email cho c¸c Phßng Qu¶n lý XuÊt  nhËp  khÈu khu vùc ®Ó x¸c nhËn sè lîng h¹n ng¹ch cßn l¹i cña th­ ¬ng nh©n theo biÓu díi ®©y: Tªn th­ Phßng H¹n ng¹ch chuyÓn ®i theo  STT ¬ng nh©n QLXNK ®Ò nghÞ cña th¬ng nh©n X¸c nhËn cña Phßng QLXNK Cat. Sè lîng HN Th«ng b¸o  Cat. Sè lîng  Th«ng b¸o  chuyÓn ®i giao HN sè HN cßn  giao HN sè l¹i 4.  Phßng Qu¶n lý XuÊt   nhËp khÈu khu vùc x¸c nhËn vµ  tr¶ lêi Ban DÖt may qua fax vµ email trong vßng 8 giê lµm  viÖc kÓ tõ khi nhËn ®îc b¶n fax danh s¸ch tæng hîp nµy ®ång 
  2. thêi kh«ng lµm thñ tôc cÊp visa cho sè lîng h¹n ng¹ch th¬ng  nh©n ®Ò nghÞ chuyÓn ®i. 5.  C¨n cø x¸c nhËn cña Phßng Qu¶n lý XuÊt   nhËp khÈu  khu  vùc vÒ  sè h¹n ng¹ch  cßn  l¹i chuyÓn   ®i cña tõng  th¬ng  nh©n,  Ban §iÒu hµnh H¹n ng¹ch DÖt may  tr×nh l∙nh ®¹o liªn  Bé phª duyÖt danh s¸ch chuyÓn ®æi h¹n ng¹ch cho th¬ng nh©n  theo quy ®Þnh. 6. Ban §iÒu hµnh H¹n ng¹ch DÖt may th«ng b¸o danh s¸ch  chuyÓn ®æi h¹n ng¹ch ®∙ ®îc l∙nh ®¹o liªn Bé Th¬ng m¹i ­ Bé  C«ng nghiÖp phª duyÖt cho th¬ng nh©n vµ Phßng Qu¶n lý XuÊt  nhËp khÈu khu vùc ®Ó lµm thñ tôc trõ sè h¹n ng¹ch  ®∙ ®îc  duyÖt thu håi cña th¬ng nh©n. Trêng hîp th¬ng nh©n kh«ng ®­ îc chuyÓn ®æi,Ban §iÒu hµnh H¹n ng¹ch DÖt may th«ng b¸o ®Ó  Phßng Qu¶n lý XuÊt  nhËp khÈu khu vùc tiÕp tôc lµm thñ tôc  cÊp visa cho th¬ng nh©n. Th«ng b¸o nµy ®îc thùc hiÖn kÓ tõ ngµy ban hµnh. Bé Th¬ng m¹i th«ng b¸o th¬ng nh©n vµ c¸c Phßng Qu¶n lý  XuÊt  nhËp khÈu khu vùc biÕt vµ thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh  thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Th¬ng m¹i  ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt. MÉu ®Ò nghÞ chuyÓn ®æi h¹n ng¹ch (kÌm theo Th«ng b¸o sè 0452/TM­DM ngµy 13/04/2005) 1. Tªn Th¬ng nh©n: 2.GiÊy ®¨ng ký kinh doanh sè: CÊp ngµy: 3.M∙ sè XNK (M∙ sè H¶i quan): 4.§iÖn tho¹i: Fax: Email: 5.§Þa chØ giao dÞch: 6.§Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt chÝnh: 7.Tæng sè thiÕt bÞ hiÖn cã: 8. Tæng sè lao ®éng: 9.   Lµm   thñ   tôc   cÊp   phÐp   xuÊt   khÈu   t¹i   Phßng   Qu¶n   lý  XNK khu vùc: CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc . . . . ., ngµy ……. th¸ng …… n¨m §¥N XIN CHUYÓN §æI H¹N NG¹CH HµNG DÖT MAY
  3. XUÊT KHÈU SANG HOA Kú N¡M 2005 KÝnh göi : ­ Bé Th¬ng m¹i (Ban §iÒu hµnh H¹n ng¹ch DÖt may) ­   C¨n   cø   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   04/2004/TTLT/BTM/BCN  ngµy 28/07/2004 cña liªn Bé Th¬ng m¹i ­ Bé C«ng nghiÖp híng  dÉn viÖc giao vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch hµng dÖt may xuÊt khÈu  sang thÞ trêng Hoa Kú n¨m 2005; ­ C¨n cø Th«ng b¸o sè 0452/TM­DM ngµy 13/ 4/2005 cña  Bé   Th¬ng   m¹i   híng   dÉn   viÖc   chuyÓn   ®æi   h¹n   ng¹ch   gi÷a   c¸c  chñng lo¹i hµng dÖt may xuÊt khÈu sang thÞ trêng Hoa Kú n¨m  2005; ­  C¨n  cø  kÕ ho¹ch  s¶n  xuÊt  vµ  xuÊt  khÈu  cña  C«ng   ty  n¨m 2005; ­ C«ng ty ®Ò nghÞ Ban §iÒu hµnh h¹n ng¹ch DÖt may xem  xÐt chuyÓn ®æi h¹n ng¹ch theo néi dung cô thÓ nh sau:   STT Cat. chuyÓn ®i Cat.chuyÓn ®æi vµo Cat. Sè lîng Th«ng  b¸o  Cat. Sè lîng giao   HN  sè... Th¬ng nh©n  cam ®oan sö dông h¹n ng¹ch chuyÓn ®æi theo  ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. Ng¬i ®ng ®©u cua th¬ng nh©n (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2