Thông báo 1020/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
114
lượt xem
2
download

Thông báo 1020/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 1020/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã thu hồi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 1020/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C « n g  v¨n cña  ô c  C N T T   C vµ T h è n g  kª H ¶i q u a n  sè 1020/TC H Q­C N T T & T K H Q  n g µy  12 th¸ng 03 n¨ m   2002 th«ng b¸o v Ò  viÖc  h ÷ n g  m ∙   n sè X N K  cã thay ® æ i  vµ  h ÷ n g  m ∙   n sè X N K  ®∙ ® îc thu håi KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸cTØnh,  Thµnh  phè Thùc hiÖn Th«ng   07/2001/TT­ tsè  TCHQ  ngµy  8/10/2001 cña Tæng  côc    H¶i quan vÒ  viÖc  ®¨ng    ký,qu¶n    sö  lývµ  dông  sè  m∙  XNK     khitiÕn hµnh      ho¹t®éng  xuÊt khÈu,nhËp      khÈu. Tõ ngµy 8/1/2002 ®Õn   ngµy 11/3/2002,Côc    CNTT   Thèng      &  kª H¶i quan  nhËn  îc ®∙  ®   th«ng  vÒ  b¸o  danh  s¸ch c¸c th     ¬ng  nh©n  ®æi      ¬ng  tªn,c¸c th nh©n  thay ®æi  sè    m∙  XNK   c¸c vµ    th¬ng nh©n    gi¶ithÓ  ® îcCôc    ®∙    h¶iquan    c¸c TØnh,  Thµnh  phè      thu håigiÊy chøng  nhËn  m∙  sè XNK. Côc CNTT     & Thèng      kª H¶i quan  tiÕn  ®∙  hµnh tËp  toµn  m∙  XNK   thay  hîp  bé  sè  ®∙  ®æi  m∙  XNK   thu håitrªntoµn  vµ  sè  ®∙        quèc    (cã danh s¸ch kÌm    theo). Côc CNTT   Thèng      &  kª H¶i quan    xinth«ng  tí H¶i quan    b¸o      i c¸c TØnh,  Thµnh  phè  c¸c vµ    Vô, Côc    cña  Tæng  côc  biÕt®Ó     theo dâi.  
  2. 2 P h ô  lôc 1  D a n h  s¸ch c¸c th¬ n g  n h © n  gi¶i  th Ó  ®∙ thu h åi  giÊy c h ø n g  n h Ë n  ®¨ n g  k ý m ∙  s è X N K   (KÌm  theo C«ng    1020/TCHQ­CNTT   TKHQ)   v¨n sè  &  M∙  thuÕ sè  Tªn  ®¬n   vÞ Ngµy  söa  Côc  H¶i  quan ®æi 1100452668 DNTN  ViÖt KiÖt   07/02/2002 Long  An 010010805300 Cty §Çu    Ph¸t tr t   iÓn  Khoa häc C«ng  23/01/2002 TP  Néi Hµ  5 nghÖ 0101088843 Cty TNHH   Ph¸ttr   XNK     iÓn&  YOKU 23/01/2002 TP  Néi Hµ  030177674100 Chi nh¸nh  XNK   i Néi   Cty  t¹ Hµ    07/03/2002 TP  Néi Hµ  1 2300105078 Cty  VËt   tTæng    hîp B¾c   Ninh 07/03/2002 TP  Néi Hµ  0101158360 Cty    Cæ phÇn  V&V 11/03/2002 TP  Néi Hµ  0301828118 Cty  TNHH  Th¬ng      m¹iDV Tam  LËp 24/01/2002 TP  ChÝ   Hå  Minh
  3. P h ô  lôc 2 D a n h  s¸ch c¸c th¬ n g  n h © n  ® æ i  tªn M ∙ s è X N K  v É n  gi÷ n g u yªn (KÌm  theo c«ng    1020/TCHQ      v¨n sè  ­CNTT   TKHQ) &  M∙  thuÕ sè  Tªn  míi Tªn  cò Ngµy söa  Côc  H¶i  quan ®æi 3600245014 Cty  TNHH   VISION Cty  TNHH   Hång Chi 14/01/2002 §ång Nai 3600258817 Cty  TNHH   EXXON M O BIL UNIQUE   ViÖt Nam   Cty  TNHH   MobilUnique    ViÖt Nam   14/01/2002 §ång Nai 3600390692 Cty  TNHH   Map Pacif   icViÖt Nam   Cty  TNHH   Map­Dr.Schirm ViÖt Nam   14/01/2002 §ång Nai 3600477110 Cty  TNHH   SYNGENTA   ViÖt Nam   Cty  TNHH   NovatisN«ng      dîcViÖt Nam   31/01/2002 §ång Nai 3600290320 DNTN  ThiÕtbÞ    Phô   tïng§ång Nai DNTN  Cöa  hµng ThiÕtbÞ    Phô   tïng§ång Nai 27/02/2002 §ång Nai 1600191767 Cty  lÞch An  Du    Giang Cty  lÞch &    iÓnmiÒn    Giang Du    ph¸ttr   nóiAn  20/02/2002 An Giang 1600175589 HTX  Thªu  may    DV   XK vµ  Kim    Chi Long  Xuyªn HTX  Thªu  may    DV   XK vµ  Long  Xuyªn 25/02/2002 An Giang 3500104235 Cty    thuËt­XK     DV Kü     H¶i s¶n Cty  DÞch  kü  vô  thuËtvµ    S¶n  xuÊt níc®¸     29/01/2002 Bµ  RÞa  ­ Vòng  Tµu 4400113125 Cty C«ng nghiÖp  N«ng  Thuû  s¶n Phó  Yªn Cty  N«ng  Thuû  s¶n XNK   Tuy  Hoµ 04/03/2002 B×nh §Þnh 3700367136 Cty  TNHH  Thêi trang    Quèc  Sung  tÕ  Chang  Cty  TNHH     Tóix¸ch Quèc  Sung    tÕ  Chang  ViÖt Nam   25/01/2002 B×nh  ¬ng D ViÖt Nam   3700227650 Cty H÷u    h¹n ChÕ  biÕn Gia  Man  vÞ  ViÖt Nam   Cty TNHH  ChÕ  biÕn Gia  Man  vÞ  ViÖt Nam   07/02/2002 B×nh  ¬ng D 3700319735 Cty TNHH  2002 Cty TNHH  Triple"A"   01/03/2002 B×nh  ¬ng D 5100101314 Cty  lÞch DV   XNK   Giang Du    vµ  Hµ  Cty  lÞch Hµ  du    Giang 23/01/2002 Hµ Giang 2900324586 Cty C«ng tr×nh Giao    th«ng  Th¬ng    vµ  m¹i423 Cty C«ng  tr×nh Giao    th«ng 423 30/01/2002 NghÖ   An 4000362092 Cty TNHH     CS PistonViÖt Nam     Cty TNHH  PISTON   ViÖt Nam   11/03/2002 TP  N½ng §µ  0100512643 Cty    Cæ phÇn  vÊn  T  ChuyÓn  giao C«ng    nghÖ  Cty TNHH    tvÊn  chuyÓn  giao c«ng    nghÖ  viÔn th«ng  08/01/2002 TP  Néi Hµ  ITC tinhäc   0100683374 Cty    Cæ phÇn  ViÔn  th«ng     ­Tin häc  ®iÖn Bu  XÝ   nghiÖp  khoa häc    SX thiÕtbÞ    th«ng   tinI 08/01/2002 TP  Néi Hµ  0101021214 Cty TNHH  Qu¶ng    c¸o ViÖt Cty TNHH  Th¬ng    m¹iNguyªn  Th¹ch 08/01/2002 TP  Néi Hµ  01001515950 XÝ   nghiÖp X¨ng  dÇu  ­DÇu   khÝ  Néi Hµ  XÝ   nghiÖp    KD S¶n phÈm   DÇu  MiÒn B¾c 11/01/2002 TP  Néi Hµ  06 0500141584 Cty  TNHH   §øc Ph¬ng XN   Cao  B«ng    su  lóavµng  §øc Ph¬ng 11/01/2002 TP  Néi Hµ  0101127877 Cty  TNHH   C«ng nghÖ M¹ng  ThÕ     hÖ míi Cty    Cæ phÇn  vÊn  T  ChuyÓn giao C«ng    nghÖ  ITC 16/01/2002 TP  Néi Hµ  0100109875 Cty  Bao  27­ Hµ  b×  7  Néi Cty    SX Bao  vµ  b×  Hµng    Néi XK Hµ  21/01/2002 TP  Néi Hµ  0100100544 Cty    Cæ phÇn Diªm  Thèng NhÊt Cty Diªm Thèng NhÊt 06/02/2002 TP  Néi Hµ 
  4. 0101006625 Cty    Cæ phÇn  M¸y  tÝnh  TruyÒn  th«ng Hång  Cty  TNHH   M¸y  tÝnh  TruyÒn  th«ng Hång  Nam 06/02/2002 TP  Néi Hµ  Nam 0101102223 Cty TNHH   ThiÕtbÞ  l   §o êng  KiÓm   vµ  nghiÖm Cty TNHH  ThiÕt bÞ  Khoa  häc vµ §o l êng KiÓm   06/02/2002 TP  Néi Hµ  nghiÖm   2 Sè  0101057362 Cty    Cæ phÇn  §Çu  tQuèc  An  tÕ  Thµnh Cty  TNHH     Th¬ng    Thµnh SX vµ  m¹iAn  20/02/2002 TP  Néi Hµ  0100101298 Cty  lÞch vµ  Du    Th¬ng  m¹i Cty  lÞch Than  Du    ViÖt Nam   28/02/2002 TP  Néi Hµ  0101116804 Cty    Cæ phÇn  Th¬ng   m¹iXNK   Hång  Hµ Cty  TNHH   Th¬ng     m¹i­XNK   Hång  Hµ 28/02/2002 TP  Néi Hµ  0100108102 Cty    Cæ phÇn  ThiÕtbÞ    x¨ng dÇu    Petrolimex Cty  ThiÕtbÞ    X¨ng  dÇu  Petrolimex 07/03/2002 TP  Néi Hµ  0100775353 Cty    Tin häc x©y  dùng Trung t©m   tinhäc  x©y  dùng 07/03/2002 TP  Néi Hµ  0101179353 Cty    Cæ phÇn  ng  H N«ng Cty TNHH   SX,    KD Gièng  c©y  trång  VËt   N«ng  vµ  t 07/03/2002 TP  Néi Hµ  nghiÖp  ng  H N«ng 0500234197 Cty LD  X©y  dùng vµ VËt l iÖu x©y  dùng  Cty    Liªndoanh  VËt  iÖu XD   l   SungeiWay   T©y   Hµ  07/03/2002 TP  Néi Hµ  Sunway  T©y Hµ  0800004204 Cty §ãng    VËn      ¬ng tµu &  t¶iH¶i D Nhµ  m¸y  §ãng      ¬ng tµu H¶i D 08/01/2002 TP    H¶i Phßng 0800006995 Cty TNHH   VIETCANS Cty  i   l ªndoanh  CANS   ALIPACK 10/01/2002 TP    H¶i Phßng 0200131828 Cty  lÞch DÞch  &  Du    vô  DÇu   khÝ    H¶i Phßng Cty  dÞch  dÇu  vô  khÝ    H¶i Phßng 11/01/2002 TP    H¶i Phßng 0200375711 Cty Th¬ng     m¹i­X©y  dùng    H¶i Phßng Cty  XNK      vËt tthiÕtbÞ      H¶i Phßng 16/01/2002 TP    H¶i Phßng 0200158403 Cty C«ng  nghiÖp  Tµu  thuû Ng«    QuyÒn Cty    SX KhÝ  c«ng  nghiÖp  Ph¸    vµ  dìTµu  cò 25/01/2002 TP    H¶i Phßng 0200446176 Cty TNHH   Th¬ng  m¹i  SX   vµ  Ho¸    mü phÈm   Cty  Dasco 22/02/2002 TP    H¶i Phßng DASCO 0302480930 Cty Cæ  phÇn  Kho¸ng s¶n C«ng  nghÖ  Du  Cty  TNHH   Kho¸ng  s¶n C«ng  nghÖ  lÞch Sµi Gßn Du      25/01/2002 TP  ChÝ   Hå  Minh lÞch Sµi Gßn     0300393538 Cty §Çu   XD   tvµ  CÊp  tho¸t  níc Cty  x©y  dùng  cÊp  tho¸t   2   sè  níc 18/02/2002 TP  ChÝ   Hå  Minh 0300729227 Cty C«ng  nghiÖp  khÝ    C¬  Sµi Gßn  (SMIC) Cty  khÝ  C¬  D©n   dông 18/02/2002 TP  ChÝ   Hå  Minh 0300847559 Cty C«ng  nghiÖp Thùc phÈm  CHIA  MEEI  Cty  C«ng  nghiÖp  Thùc  phÈm     GiaiViÖt 18/02/2002 TP  ChÝ   Hå  Minh ViÖt Nam   0301123936 Cty TNHH  SX  Th¬ng m¹i §iÖn l¹nh Ph¬ng  Cty  TNHH   ®iÖn    l¹nh®«ng  d¬ng 18/02/2002 TP  ChÝ   Hå  Minh §iÖn 0301445309 Cty TNHH    SX Th¬ng    Ho¸  m¹i vµ  chÊt Ph¬ng  Cty  TNHH     TM   SX vµ  Ph¬ng  §«ng 18/02/2002 TP  ChÝ   Hå  Minh §«ng 0301735544 Cty TNHH   Hoµ Kú  Cty  TNHH     TM Hoµnh  Quan 18/02/2002 TP  ChÝ   Hå  Minh 0301922382 Cty TNHH   T©n  TiÕn  Ph¸t Cty  TNHH   V¹n TiÕn  Ph¸t 18/02/2002 TP  ChÝ   Hå  Minh 0301959022 Cty TNHH     DV Th¬ng    SX   H ng  m¹ivµ  An  Ph¸t Cty TNHH   Th¬ng    H ng  m¹iAn  Ph¸t 18/02/2002 TP  ChÝ   Hå  Minh 0302035520 Cty TNHH   Th¬ng      hµnh  vÊn  m¹i DV L÷  T  §Çu  Cty  TNHH   Th¬ng      m¹iDV TrÇu  Cau 18/02/2002 TP  ChÝ   Hå  Minh t¸ D ¬ng   nh  VN
  5. 0302313626 DNTN       SX XD Th¬ng    m¹iThiªn¢n    Tóc DNTN  Thiªn¢n    Tóc 18/02/2002 TP  ChÝ   Hå  Minh 0302385187 Cty TNHH   Giao nhËn VËn  chuyÓn  Siªu sao    Cty TNHH  Th¬ng    m¹i Giao nhËn VËn  chuyÓn  ChÝ   18/02/2002 TP  ChÝ   Hå  Minh Toµn CÇu An 35001035380 Chi nh¸nh    Cty Th¬ng    m¹i Tæng   tØnh  hîp  BR­ Cty    TM Tæng    hîp tØnh  BR­VT­Chi nh¸nh  i   t¹ TP.HCM 18/02/2002   TP  ChÝ   Hå  Minh 01 VT  i t¹ TP.HCM  
  6. P h ô  lôc 3  D a n h  s¸ch c¸c th¬ n g   h © n  thay ® æ i  m∙  sè  N K n X Gi Êy  h ø n g  n h Ë n  m ∙  sè X N K  cò  ®∙ ® îc thu håi c (KÌm  theo C«ng    1020/TCHQ      v¨n sè  ­CNTT   TK) &  M∙  cò sè  Tªn  ®¬n   cò vÞ  M∙  míi sè  Tªn  míi Ngµy  thay  Côc  H¶i  quan ®æi 280011823 Cty  XuÊt  nhËp  khÈu  Biªngií Thanh     i Ho¸ 2800672607 Cty XNK  Rau  qu¶ Thanh  Ho¸    ­ Tæng  Cty  11/03/2002 TP  ChÝ   Hå  Minh 7 Rau  qu¶ ViÖt Nam   030059089 Cty  thuËt TruyÒn  Kü    gièng Tr©u  vµ  bß  VËt  010115829700 XN  TruyÒn  gièng Gia  sóc  Ph¸t tr   10/01/2002 vµ    iÓn TP  ChÝ   Hå  Minh 6 t 5 Ch¨n  nu«iMiÒn    Nam 030110006 Cty TNHH  SX  vµ X©y  l¾p S¸ng t¹o  C«ng  0302430859 Cty    Cæ phÇn  S¸ng    t¹oC«ng nghiÖp 10/01/2002 TP  ChÝ   Hå  Minh 1 nghiÖp 030143982 Cty Th¬ng    m¹i §Çu   Tæng   t hîp huyÖn Hãc  0302481483 Cty    Cæ phÇn  Th¬ng    m¹iHãc  M«n 10/01/2002 TP  ChÝ   Hå  Minh 7 M«n 030038060 Cty  May    SµiGßn 2 0302489669 Cty    Cæ phÇn  May    SµiGßn  2 17/01/2002 TP  ChÝ   Hå  Minh 2 030141989 DNTN     SX Hoµng  Minh 0302296498 DNTN     SX Hoµng  Minh 18/02/2002 TP  ChÝ   Hå  Minh 1 030036267 Nhµ  m¸y  §ay    Sµi Gßn 0302454698 Cty    Cæ phÇn      SX DV Th¬ng    m¹i §ay    04/03/2002 Sµi TP  ChÝ   Hå  Minh 4 Gßn 030204246 Cty TNHH     DV Th¬ng m¹i  ThiÕt    vµ  kÕ T¹o  0302472908 Cty    Cæ phÇn Minh NhËt 04/03/2002 TP  ChÝ   Hå  Minh 1 mÉu  Minh  NhËt
Đồng bộ tài khoản