intTypePromotion=1

Thông báo 136/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
119
lượt xem
5
download

Thông báo 136/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 136/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm về thực hiện cơ chế, chính sách quản lý sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 136/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng b¸o cña  V¨n  h ß n g  C h Ý n h   h ñ   p p sè 136/TB­V P C P   n g µ y 08 th¸ng 8 n¨ m  2002 k Õt luËn c ña P h ã   h ñ   T tíng N g u y Ô n  M¹ n h  C Ç m  v Ò  thùc  Ö n  c¬ c h Õ,  h Ý n h  s¸ch  hi c qu¶n  lý s¶ n xu Êt,  l¾ p  r¸p vµ n h Ë p  kh È u  linh kiÖ n   xe  ai b¸nh g ¾ n  m ¸y h Ngµy  th¸ng8  02    n¨m  2002,t¹ Hµ      i Néi,Phã    Thñ íng NguyÔn  t   M¹nh  CÇm   ®∙ häp    ®Ó nghe      c¸c Bé: C«ng  nghiÖp,TµichÝnh  Tæng      vµ  côc    H¶i quan  b¸o  c¸o t×nh    h×nh  iÓn khaithùc hiÖn  tr       QuyÕt ®Þnh  38/2002/Q§­ sè  TTg  ngµy  14  th¸ng 3    n¨m  2002  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  qu¶n    lýs¶n xuÊt l¾p      r¸p vµ nhËp  khÈu    linhkiÖn  m¸y  viÖc  xe  vµ  quyÕt    to¸n thuÕ  theo    néi®Þa   tû lÖ    ho¸ ®èi víis¶n        xuÊt,l¾p    haib¸nh    r¸pxe    g¾n  m¸y  n¨m  2001 theo  Th«ng  b¸o  sè 99/TB­ VPCP   ngµy  th¸ng 6  06    n¨m 2002 cña  V¨n  phßng  ChÝnh  phñ. Sau     khinghe  c¸o vµ    b¸o    kiÕn  nghÞ cña  TµichÝnh,Bé  Bé      C«ng  nghiÖp  Tæng   vµ  côc    H¶i quan,Phã    Thñ íng NguyÔn  t   M¹nh  m   kÕt  CÇ ®∙  luËn  sau: nh  1.Yªu    cÇu      c¸cBé, ngµnh chØ ®¹o thùc hiÖn    khÈn  ¬ng  cã  tr vµ  hiÖu  qu¶  c¬ chÕ,  chÝnh s¸ch qu¶n      lýs¶n xuÊt,l¾p    nhËp    r¸pvµ  khÈu    linhkiÖn  hai xe    b¸nh g¾n  m¸y  n¨m  2002  theo ®óng  quy  ®Þnh  t¹ QuyÕt ®Þnh  sè  i 38/2002/Q§­ TTg  ngµy  th¸ng 3  14    n¨m  2002 cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ, kh«ng    ®Ó  ¶nh  hëng ®Õn  ho¹t®éng    s¶n xuÊt,kinh    doanh b×nh  êng  th cña doanh  nghiÖp. Bé Giao th«ng vËn    c¸o Thñ íng ChÝnh  t¶ib¸o    t   phñ  ícngµy  th¸ng 8  tr   15    n¨m  2002    vÒ kÕt qu¶  iÓn khaic¸c c«ng  tr       viÖc cña  ® îc giao  i Bé    t¹ kho¶n 5  §iÒu  QuyÕt  1  ®Þnh  38/2002/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng3  14    n¨m 2002 cña Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ. 2. §ång  víi     ý   ®Ò nghÞ cña  Tµi chÝnh  ph¬ng    Bé    vÒ  ¸n ph©n    l   bæ sè îng bé    linhkiÖn  haib¸nh  xe    g¾n m¸y nhËp khÈu  n¨m  2002 nªu  i t¹ ®iÓm       1, C«ng  v¨n sè    77TC/TCT  ngµy  th¸ng8  01    n¨m 2002.Giao  Th¬ng      Bé  m¹ichñ    tr×,phèi   hîp víi         Bé, ngµnh  ªnquan  iÓnkhaithùc hiÖn. c¸c li   tr       3. Cho    phÐp  doanh nghiÖp    nî thuÕ  nhËp khÈu  linhkiÖn  haib¸nh  bé    xe    g¾n  m¸y  nhËp  khÈu trong n¨m 2001  îc gi∙nthêih¹n    ®       truy nép thuÕ      víic¸c ®iÒu kiÖn  sau: a. Doanh    nghiÖp  sè    cã  nî thuÕ  ph¶itruynép    tû ®ång      ® îc     tõ 5    trëlªnvµ    Bé    Tµi chÝnh kiÓm       tra,x¸c nhËn thùc tÕ    kh«ng  kh¶  cã  n¨ng      tr¶nî mét lÇn  theo quy    ®Þnh cña  ph¸p luËtthuÕ:     b. Doanh    nghiÖp  ph¶inép    ngay  nhÊt lµ30%   thuÕ  Ýt      sè  cßn    nîcña  n¨m  2001  theo kÕ    ho¹ch tr¶nî®∙  îcBé          ®   TµichÝnh  chÊp thuËn. c.Doanh    nghiÖp kh«ng  nh÷ng    cã  viph¹m  t¹ c¸ctiÕtc,d  ®   nªu          vµ  ®iÓm   i 1 Th«ng  b¸o  99/TB­ sè  VPCP   ngµy 06 th¸ng  n¨m   6  2002 cña V¨n phßng  ChÝnh  phñ, th«ng    b¸o kÕt luËn cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    vÒ vÊn    ®Ò thùc  hiÖn  chÝnh  s¸ch néi®Þa    haib¸nh      ho¸ xe    g¾n  m¸y. d. VÒ     ® îcgi∙nnî thuÕ    thêih¹n        n¨m 2001,nÕu        quy    vîtqu¸ thêih¹n  ®Þnh  cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp  khÈu, giao Bé  ëng  TµichÝnh      tr Bé    thõa  uû quyÒn  Thñ íng ChÝnh  t   phñ b¸o  xin phÐp  ban  c¸o    Uû  Thêng  Quèc    vô  héi tr     íckhithùc hiÖn.  
  2. 2 4. Giao  C«ng    Bé  nghiÖp chñ    tr×,phèi hîp        víic¸c Bé:  Khoa häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng, Giao  vµ  tr   th«ng vËn  ,   t¶i Tµi chÝnh, Th¬ng    Tæng     m¹i vµ  côc  H¶i quan    nghiªncøu, ban      hµnh quy  ®Þnh  xe    vÒ  haib¸nh  g¾n   m¸y s¶n  xuÊt  trong níc® îcmang  ¬ng        th hiÖu ViÖt Nam     (MADE   VIET  IN  NAM)  ícngµy  tr   31  th¸ng 8    n¨m  2002; tæ    chøc  kiÓm     tra,®¸nh    gi¸thùc tr¹ngt×nh      h×nh  s¶n  xuÊt  xe    hai b¸nh  g¾n  m¸y  cña  C«ng    ty tr¸ch nhiÖm     h÷u  h¹n  ¬ng    c«ng  th m¹i vµ  nghÖ   (T&T),C«ng        tycæ phÇn  ®Çu   ts¶n  xuÊt ®éng      c¬,phô    l¾p    tïngvµ  r¸p «t«,xe    m¸y  LISOHAKA,  C«ng    tyxuÊt nhËp    khÈu  chuyÓn  vµ  giao c«ng    nghÖ  ViÖt Nam     (VIAGIMEX)    ban  mµ Uû  nh©n  d©n    c¸c tØnh    ng, Hµ   H¶i H   T©y  vµ  Liªnminh      c¸c Hîp      t¸cx∙ViÖt Nam       ®Ò nghÞ  îcc«ng  ®   nhËn    mang  ¬ng  lµxe  th hiÖu  ViÖtNam,        b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  t   phñ  quyÕt ®Þnh.   V¨n phßng ChÝnh phñ    xin th«ng b¸o      quan, ®Þa   ®Ó c¸c c¬    ph¬ng biÕt,   thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2