intTypePromotion=1

Thông báo 1766/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
68
lượt xem
1
download

Thông báo 1766/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 1766/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc trả lại hạn ngạch hoặc cho vay hạn ngạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 1766/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng b¸o c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 1766/T M­X N K  n g µy  04 th¸ng 7 n¨ m  2003 v Ò  viÖc  tr¶ l¹i  h¹n n g¹ch h o Æ c   h o  vay h¹n n g¹ch c XuÊt  ph¸ttõ thùc tÕ  nhiÒu        cã  doanh  nghiÖp  tranh thñ    ®∙    thêigian    Bé Th¬ng    m¹icha  ph©n  îch¹n  ®   ng¹ch ®∙    xuÊt khÈu    m¹nh  vµo  tr thÞ  êng  Hoa    Kú (mÆc     ®∙  dï Bé  th«ng  b¸o    tõ ngµy 07/5/2003    l   lµ sè îng xuÊt khÈu    cña  doanh  nghiÖp    tõ ngµy  01/5/2003  ®Õn     th«ng  khicã  b¸o giao h¹n  ng¹ch    sÏ tÝnh    trõ vµo  ng¹ch ® îcgiao), h¹n       nªn    khigiao h¹n    ng¹ch sè    cßn   l¹ kh«ng  i nhiÒu  hoÆc   do  thiÕtbÞ  dÉn  sè    Ýt  ®Õn   l h¹n  sè îng  ng¹ch  îc ph©n  h¹  ®   bÞ  chÕ,    sÏ khã  kh¨n trongviÖc      t×m kh¸ch hµng  ký      vµ  hîp ®ång  xuÊtkhÈu.Trong        khi®ã,  mét  sè doanh  nghiÖp  kh¸ccã    hµng  s¶n  ®∙  xuÊt,s½n    sµng xuÊtkhÈu      l¹thiÕu h¹n  i   ng¹ch. §Ó   lýt×nh  xö    h×nh  nµy,Bé    Th¬ng      m¹i®Ò nghÞ: 1. C¸c    doanh  nghiÖp  cha thùc sù    cÇn  h¹n ng¹ch    ®Ó xuÊt khÈu    giao    l¹i h¹n ng¹ch cho  Th¬ng      cÊp  Bé  m¹i ®Ó Bé  cho    c¸c doanh  nghiÖp  ®ang  thiÕu  h¹n ng¹ch thùc hiÖn      hîp ®ång. Bé    Th¬ng      m¹i sÏ cÊp    bï h¹n ng¹ch cho doanh  nghiÖp  theo    tiªu chuÈn  h¹n ng¹ch n¨m  2004  møc   ¬ng  ë  t øng. C¸c doanh  nghiÖp  îccÊp  ®   thªm    h¹n ng¹ch tõnguån      nµy    trõh¹n  sÏbÞ    ng¹ch n¨m   2004.   2. C¸c    doanh  nghiÖp  cha  thùc sù  nhu    cã  cÇu  dông  ng¹ch cã  sö  h¹n    thÓ  tù tho¶    thuËn    víidoanh  nghiÖp  ®ang  thiÕu h¹n ng¹ch    ®Ó xuÊt khÈu        c¸c l« hµng  ký  ®∙  hîp  ®ång,  nhËp  ®∙  khÈu  nguyªn  phô liÖu.C¸c    Gi¸m  ®èc  cña 2  doanh  nghiÖp  chØ  cÇn  biªn b¶n  ký    cho  nhau vay  h¹n ng¹ch  (cã  ch÷  vµ  ký  ®ãng  dÊu)      Th¬ng      cã  së    göi vÒ Bé  m¹i ®Ó bé  c¬  trõ h¹n  ng¹ch  cña doanh  nghiÖp  vay  cÊp    ng¹ch cho  ®i  vµ  bï h¹n    doanh nghiÖp  cho vay  vµo n¨m  2004.   Khi lµm  tôc xin cÊp    thñ      Visa,doanh    nghiÖp  vay  ®i  h¹n ng¹ch  chØ  cÇn xuÊt   tr×nh víiphßng      qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu  khu vùc,biªnb¶n  gi÷a haidoanh      ký      nghiÖp  b¶n  vµ  chÝnh  th«ng  b¸o  giao  h¹n ng¹ch cña doanh  nghiÖp  cho vay  h¹n ng¹ch ®Ó       lµm      thñ tôc,kh«ng  ph¶ichê  chÊp    sù  thuËn  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 3. Giao      c¸c phßng  qu¶n    lýcuÊt nhËp    khÈu khu  vùc    vµo    c¨n cø  biªnb¶n  cho  vay  h¹n ng¹ch gi÷a    hai doanh nghiÖp  b¶n  vµ  chÝnh  th«ng b¸o giao h¹n  ng¹ch  cña  Th¬ng      Bé  m¹i ®Ó cÊp  Visa cho doanh nghiÖp  vay  ®i  h¹n ng¹ch  (Phßng        thu l¹ biªnb¶n  i tho¶ thuËn,trõvµo  ng¹ch cña        h¹n    doanh nghiÖp  l vµ u  l¹ ) i. 4. Giao    Th¬ng      Th¬ng    Du    c¸c Së  m¹i,c¸c Së  m¹i vµ  lÞch    c¸c ®Þa   ph¬ng  phæ   biÕn  réng    r∙ th«ng    i tinnµy  cho    c¸cdoanh  nghiÖp  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2