Thông báo 280/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
2
download

Thông báo 280/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 280/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc, dự án nâng cấp quốc lộ 32 (Hà Nội - Sơn Tây) và hệ thống cấp nước sạch sông Đà do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 280/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 280/TB-VPCP Hà N i, ngày 09 tháng 9 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I V VI C KI M I M TI N TH C HI N D ÁN M R NG VÀ HOÀN THI N Ư NG LÁNG - HÒA L C, D ÁN NÂNG C P QU C L 32 (HÀ N I - SƠN TÂY) VÀ H TH NG C P NƯ C S CH SÔNG À. Ngày 26 tháng 8 năm 2009 Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì oàn ki m tra ti n th c hi n các D án: M r ng và hoàn thi n ư ng Láng - Hòa L c, Nâng c p qu c l 32 (Hà N i-Sơn Tây) và H th ng c p nư c s ch Sông à. Tham gia oàn có i di n lãnh o các cơ quan: B Giao thông v n t i, B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, B Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân thành ph Hà N i, Văn phòng Ban Ch o các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i, T ng công ty c ph n xu t nh p khNu Xây d ng Vi t Nam (Vinaconex) và Văn phòng Chính ph . oàn ã i ki m tra th c t t i các công trư ng và t ch c h p t i Văn phòng Vinaconex. T i cu c h p, sau khi nghe báo cáo c a i di n các cơ quan, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: 1. D án m r ng và hoàn thi n ư ng Láng - Hòa L c: Th i gian qua công tác n bù gi i phóng m t b ng và thi công t i hi n trư ng ã có nhi u chuy n bi n tích c c. y ban nhân dân thành ph Hà N i, B Giao thông v n t i, Ban Qu n lý d án Thăng Long, các nhà th u thi công và ơn v Tư v n thi t k ã có nhi u n l c, tích c c tháo g khó khăn, t p trung ngu n l c th c hi n nhi m v . Tuy nhiên, k t qu t ư c còn chưa áp ng ư c yêu c u nhi m v t ra. C th là: kh i lư ng m t b ng chưa ư c gi i phóng còn trên 10%, giá tr công vi c hoàn thành m i t g n 50%, công tác gi i ngân, thanh toán còn ch m. a) Nguyên nhân ch y u là: - Nguyên nhân khách quan: Thi t k ph i i u ch nh phù h p v i nh hư ng quy ho ch chung c a Th ô Hà N i; ơn giá thay i do giá v t li u tăng. - Nguyên nhân ch quan: các c p Chính quy n a phương chưa t p trung quy t li t gi i quy t tri t vư ng m c trong công tác n bù gi i phóng m t b ng; vi c gi i quy t các th t c liên quan c a B Giao thông v n t i chưa k p th i; l c lư ng thi công c a các nhà th u còn nhi u h n ch c v s lư ng và năng l c thi công.
  2. b) M c tiêu là ph i hoàn thành D án theo yêu c u ti n ã ư c th ng nh t t i Thông báo s 260/TB-VPCP ngày 24 tháng 8 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph , m b o ch t lư ng theo yêu c u: C th là: - Công tác n bù gi i phóng m t b ng trên toàn tuy n hoàn thành vào ngày 30 tháng 9 năm 2009, o n nút giao v i qu c l 21 hoàn thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2009; - Hoàn thành và thông xe ư ng cao t c trái, bao g m các công trình trên tuy n vào ngày 31 tháng 10 năm 2009; - Hoàn thành và thông xe ư ng cao t c ph i, bao g m các công trình trên tuy n vào ngày 30 tháng 6 năm 2010; - Hoàn thành và thông xe ư ng gom trái, bao g m các công trình trên tuy n vào ngày 30 tháng 6 năm 2010; - Hoàn thành và thông xe ư ng gom ph i, bao g m các công trình trên tuy n vào ngày 31 tháng 7 năm 2010; - Hoàn thành h m chui ư ng s t vào ngày 31 tháng 8 năm 2010; - Ph n u hoàn thành toàn b nút giao v i qu c l 21 vào ngày 31 tháng 10 năm 2010. c) t ư c các m c tiêu như ã ra, yêu c u: - B Giao thông v n t i: t p trung gi i quy t các th t c i u ch nh ơn giá, th t c nghi m thu thanh toán; s m hoàn thi n h sơ gi i quy t vư ng m c v k thu t, c bi t là c a h ng m c h m chui ư ng s t. - y ban nhân dân thành ph Hà N i: ôn c y ban nhân dân các huy n liên quan t p trung gi i quy t các vư ng m c trong công tác n bù gi i phóng m t b ng, tăng cư ng công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân nghiêm ch nh ch p hành và ng h chính sách gi i phóng m t b ng c a Nhà nư c; khNn trương hoàn thi n các h sơ n bù gi i phóng m t b ng còn t n t i theo quy nh c a Ngh nh s 69/2009/N -CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 c a Chính ph v b sung quy ho ch s d ng t, giá t, thu h i t, b i thư ng h tr và tái nh cư, phê duy t sau khi Ngh nh có hi u l c. - T ng công ty Vinaconex: Ny m nh công tác thi công trên t t c các cung o n, rà soát l i năng l c c a các ơn v thi công, cương quy t thay các ơn v thi công không năng l c, thi công không m b o ch t lư ng, ti n theo yêu c u. 2. D án nâng c p qu c l 32 (Hà N i - Sơn Tây): - Yêu c u y ban nhân dân thành ph Hà N i: t p trung ch o y ban nhân dân các qu n, huy n liên quan quy t li t th c hi n công tác n bù gi i phóng m t b ng trên toàn tuy n theo yêu c u ti n ã ư c th ng nh t t i Thông báo s 260/TB-VPCP ngày 24 tháng 8 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph .
  3. - Yêu c u B Giao thông v n t i: ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i khNn trương n 15 tháng 9 năm 2009 ph i hoàn thành công tác bàn giao Ch u tư o n Di n - Nh n cho S Giao thông v n t i Thành ph ; ch o các Ch u tư t p trung tháo g vư ng m c, rà soát l i l c lư ng thi công tri n khai D án m b o ch t lư ng, ti n theo yêu c u. 3. H th ng c p nư c s ch Sông à: - V vi c thành l p Công ty c ph n qu n lý và v n hành Nhà máy nư c Sông à giai o n 1: H i ng qu n tr T ng công ty xem xét và quy t nh theo thNm quy n. - ng ý v nguyên t c, T ng công ty căn c nhu c u c p nư c cho Th ô Hà N i và yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, quy t nh vi c tri n khai u tư tuy n ng d n nư c s 2. - Yêu c u y ban nhân dân thành ph Hà N i: trên cơ s nh hư ng quy ho ch Hà N i m r ng, xây d ng k ho ch phát tri n m ng lư i ti p nh n nư c t h th ng nư c Sông à và các Nhà máy nư c khác kêu g i các Nhà u tư kinh doanh nư c s ch t các nhà máy nư c m t, thay th d n vi c s d ng nư c ng m; nghiên c u cơ ch giá nư c sinh ho t nh m m b o h p lý cho ngư i s d ng và hi u qu kinh doanh cho các doanh nghi p cung c p nư c. - Giao B Xây d ng ki m tra vi c u tư Nhà máy x lý rác th i c a t nh Hòa Bình t i v trí g n Nhà máy nư c Sông à không làm nh hư ng n môi trư ng nư c c a Nhà máy, báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 9 năm 2009. 4. Các n i dung khác: - B Giao thông v n t i: ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i ch o vi c rà soát quy ho ch Giao thông v n t i Th ô Hà N i phù h p v i nh hư ng quy ho ch chung c a Th ô, ng th i ti n hành nghiên c u u tư tuy n giao thông vành ai 4 và vành ai 5. - y ban nhân dân thành ph Hà N i: trên cơ s rà soát c a B Giao thông v n t i, song song ch o l p Quy ho ch chi ti t Giao thông v n t i, thNm nh và phê duy t theo quy nh hi n hành; s m hoàn thi n th t c u tư và tri n khai xây d ng các d án giao thông trên tr c phát tri n Tây Thăng Long, áp ng nhu c u phát tri n. - B Xây d ng: ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i, khNn trương hoàn thành vi c rà soát quy ho ch xây d ng hai bên ư ng Láng-Hòa L c, báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 9 năm 2009. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : GTVT, KH& T, TC, XD, TN&MT; - VP Ban Ch o các công trình, d án tr ng i m ngành GTVT;
  4. - UBND thành ph Hà N i; - S GTVT thành ph Hà N i; - TCTy c ph n XNK Xây d ng Vi t Nam; - Ban QLDA Thăng Long ( /c: T 24, P.Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, t/p Hà N i); Văn Tr ng Lý - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T; các V : KTTH, TH, P, TKBT; - Lưu: VT, KTN (4).
Đồng bộ tài khoản