Thông báo 286/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
7
download

Thông báo 286/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 286/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về khoản vay ADB theo thể thức hỗ trợ khắc phục tác động khủng hoảng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 286/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 286/TB-VPCP Hà N i, ngày 11 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH T I CU C H P THƯ NG TR C CHÍNH PH V KHO N VAY ADB THEO TH TH C H TR KH C PH C TÁC NG KH NG HO NG Ngày 9 tháng 9 năm 2009, t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã ch trì cu c h p Thư ng tr c Chính ph xem xét vi c s d ng kho n vay tr giá 500 tri u USD c a Ngân hàng Phát tri n châu Á (ADB) theo th th c h tr kh c ph c tác ng kh ng ho ng (CSF). Cùng d có các Phó Th tư ng và i di n lãnh o Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B K ho ch và u tư, B Tài chính và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và B K ho ch và u tư báo cáo; ý ki n c a các Phó Th tư ng và các cơ quan, Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã k t lu n như sau: 1. Kho n vay ADB theo th th c CSF nêu trên theo i u ki n th trư ng, th i h n vay ng n. khai thác t t ngu n v n vay này cũng như b o m ngu n tr n ADB theo úng cam k t, các cơ quan ư c Th tư ng Chính ph giao àm phán, b trí s d ng ngu n v n vay ph i ch ng ph i h p và th c hi n các gi i pháp phù h p gi i ngân nhanh, s d ng hi u qu s ti n vay nói trên. 2. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Tài chính, B K ho ch và u tư trao i, th ng nh t báo cáo Th tư ng Chính ph vi c cho Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam vay l i Kho n vay này Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam cho vay i v i các d án phù h p v i i u ki n Kho n vay và b o m tr ư c n úng h n. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan bi t, th c hi n. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - TTgCP, các Phó Th tư ng; - Các B : KH& T, TC; - Ngân hàng Nhà nư c VN; - Ngân hàng u tư và Phát tri n VN; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : TH, KTTH, C ng TT T; Nguy n Xuân Phúc - Lưu: VT, QHQT (3).
Đồng bộ tài khoản