Thông báo 441/TB-BGTVT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
4
download

Thông báo 441/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 441/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp báo cáo dự án đầu tư “nâng cấp tuyến kênh chợ Gạo” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 441/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 441/TB-BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG THƯ NG TR C NGÔ THNNH C T I CU C H P BÁO CÁO D ÁN U TƯ “NÂNG C P TUY N KÊNH CH G O” Ngày 26/9/2009, t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng thư ng tr c Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p Báo cáo u tư D án u tư “Nâng c p tuy n kênh Ch G o”. Tham d cu c h p g m có lãnh o và chuyên viên các ơn v tham mưu c a B : V K ho ch u tư, V KHCN, V V n t i, V KCHT, V MT, C c QLXD&CLCTGT; C c ư ng th y N i a Vi t Nam (Ch u tư), Ban Qu n lý các d án ư ng th y; Công ty C ph n Tư v n xây d ng công trình th y b (Tư v n l p D án); Trung tâm ng d ng và phát tri n khoa h c và công ngh xây d ng c ng - ư ng th y thu c H i C ng ư ng th y và th m l c a Vi t Nam (tư v n thNm tra D án). Sau khi nghe Ban Qu n lý các d án ư ng th y trình bày n i dung gi i trình các ý ki n tham gia v Báo cáo cu i kỳ D án u tư “Nâng c p tuy n kênh Ch G o” c a các B , ngành, a phương; các cơ quan tham mưu c a B ; ý ki n c a Tư v n thNm tra, H i C ng ư ng th y và th m l c a Vi t Nam và các i bi u tham d cu c h p, Th trư ng thư ng tr c Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. V n i dung báo cáo u tư - D án u tư “Nâng c p tuy n kênh Ch G o” có vai trò r t quan tr ng i v i h th ng giao thông th y phía Nam vì ây tuy n duy nh t n i sông Vàm C v i Sông Ti n; có kh i lư ng v n t i hàng hóa chi m 65%-70% th ph n v n t i trong khu v c; là tuy n gom v n t i hàng hóa c a các tuy n ư ng th y trong vùng. - Trong nh ng năm v a qua, ngành GTVT chưa có i u ki n xem xét u tư m r ng tuy n kênh này. Tuy nhiên, th i gian g n ây, c bi t năm 2008, năm 2009, vi c ùn t c liên t c x y ra do lưu lư ng hàng hóa ngày càng tăng cao cùng v i s gia tăng v qui mô, kích thư c c a oàn tàu, oàn sà làn, xu t hi n tàu có tr ng t i ≥ 1000 DWT lưu thông trên tuy n. Vì v y, áp ng nhu c u phát tri n kinh t – xã h i các t nh ng b ng sông C u Long, liên k t giao thông th y v i Thành ph H Chí Minh thì vi c u tư D án này là c n thi t. - Cho n nay, t t c các B , ngành, a phương, các chuyên gia ư c h i ý ki n u ng thu n v ch chương u tư (17/17 ý ki n); B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ánh giá cao vi c c i t o tuy n kênh nâng cao năng l c giao thông th y k t h p vi c thoát lũ cho khu v c. ý ki n các B , ngành, a phương, các cơ quan thu c B ã ư c Ch u tư, Tư v n gi i trình k và khoa h c. + Vi c c n thi t nâng c p, m r ng tuy n kênh t c p II k thu t (B=80m) là không thay i. + Vi c c t cong, t n o vét ã ư c gi i trình. + V v n lưu lư ng, lưu t c dòng ch y; v n nhi m m n; vi c chia c t c ng ng ư c gi i trình th a áng. + T ng m c u tư, x lý kè b , cơ ê ư c gi i trình úng m c. + Các v n có liên quan n k thu t ư c gi i quy t th a áng. 2. V tri n khai các th t c ti p theo
  2. - Giao V K ho ch u tư: ThNm nh và trình B GTVT phê duy t D án u tư “Nâng c p tuy n kênh Ch G o” trong tháng 10/2009; có văn b n xin ý ki n Ban ch o mi n Tây Nam B trên cơ s t ng h p các ý ki n góp ý cho D án c a các B , ngành, các nhà khoa h c và Báo cáo gi i trình c a Tư v n. - V ngu n v n: giao V KH T có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét ngu n v n cho D án; b trí v n t ch c c m c c GPMB ngay sau khi D án ư c phê duy t giao cho a phương và th c hi n GPMB ng b v i giai o n thi t k k thu t có m t b ng thi công sau khi u th u. - M t s lưu ý trong bư c thi t k k thu t: + Yêu c u ti n hành kh o sát a hình, a ch t y theo tiêu chuNn k thu t, t ó xác nh chính xác các v trí kè b o v ch ng xói l d c tuy n kênh Ch G o, phen và t p ch t khác n u có. + Phân chia các gói th u h p lý theo ti n , trong ó c n có gi i pháp t ch c m b o giao thông th y cho t ng gói th u trong công tác i u ti t giao thông toàn b d án. + Gi m thi u t i a v n chuy n t n o vét b ng ư ng th y không nh hư ng tiêu c c t i môi trư ng và ách t c giao thông th y; gi i phóng n bù thêm di n tích t p trung t n o vét, thu h i tài s n sau D án. t n o vét thu h i có th ư c giao cho C c ư ng b Vi t Nam s d ng làm cơ s h t ng ho c giao chính quy n a phương làm quĩ t theo qui nh. + Có k ho ch qu n lý, giám sát môi trư ng c th , chi ti t trong quá trình thi công. - C n b sung thêm v s c n thi t ph i u tư D án; kích thư c lu ng, c t cong, l i ích c a t ào ư c khi c t cong. 3. V ti n d án: Hoàn thành trong 04 năm, k t ngày kh i công. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr Ngô Th nh c( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, KH T (05). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản