Thông báo 5546/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
111
lượt xem
3
download

Thông báo 5546/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 5546/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã được thu hồi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 5546/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan

  1. Th«ng b¸o c ña t æ n g  côc  ¶i q u a n  S è  5546/TC H Q­C N T T & T K H Q   h n g µy  10 th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  viÖc n h ÷ n g   ∙  sè X N K   v m cã  thay ® æ i  vµ n h ÷ n g  m∙  sè X N K  ®∙ ® îc thu håi KÝnh     göi: Côc    ­ H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  Thùc hiÖn  Th«ng   07/2001/TT­ tsè  TCHQ   ngµy 8/10/2001  cña Tæng  côc  H¶i quan  viÖc    vÒ  ®¨ng    ký,qu¶n    sö  lývµ  dông  sè  m∙  XNK     khitiÕn hµnh      ho¹t ®éng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. Tõ  ngµy  31/8/2001  ®Õn  ngµy 1/12/2001, Côc    CNTT     & Thèng  H¶i kª    quan  nhËn  îcth«ng  vÒ  ®∙  ®   b¸o  danh  s¸ch c¸c th     ¬ng  nh©n  ®æi      ¬ng  tªn,c¸cth nh©n thay ® æi  sè    m∙  doanh  nghiÖp XNK   c¸c th vµ    ¬ng  nh©n    gi¶ithÓ  thu ®∙    håigiÊy chøng      nhËn  sè  m∙  XNK   cña Côc    H¶i quan   c¸c tØnh,thµnh    phè.Côc    CNTT   Thèng      &  kª H¶i quan  tiÕn hµnh  ®∙    tËp    hîp toµn  m∙  XNK   thay bé  sè  ®∙    ®æi  m∙  XNK   thu håitrªntoµn  vµ  sè  ®∙        quèc    (cã danh s¸ch kÌm    theo). Côc CNTT     & Thèng  H¶i  kª  quan    xin th«ng b¸o  i tí H¶i quan    c¸c TØnh,  Thµnh  phè  c¸cVô, Côc  vµ      cña  Tæng côc biÕt®Ó     theo dâi.  
  2. P h ô  lôc 1 D a n h  s¸ch c¸c th¬ n g  n h © n  gi¶i  th Ó  ®∙ thu h åi  giÊy c h ø n g  n h Ë n  ®¨n g k ý m ∙  s è d o a n h  n g hi Ö p  X N K           (kÌm  theo  C«ng    5546/TCHQ­CNTT&TKHQ)  v¨n sè  M∙  thu håi ®∙    Tªn  ®¬n  vÞ  Ngµy  thay   Côc    H¶i ®æi quan  6000178153 Cty  Thèng  NhÊt 11/19/01 §¨k L¨k   030164646000 Chi  nh¸nh  Cty  TNHH  TMDV   11/05/01 §ång  Nai 2 ThuËn  Sinh 3600418411 Cty  TNHH   Th¬ng    m¹iThµnh  §¹t 11/05/01 §ång  Nai 3700352468 Cty  TNHH   Thuû  Æc M 09/11/01 B×nh  ¬ng D 3700339474 Cty  TNHH   Kho¸ng s¶n Quèc  tÕ  10/11/01 B×nh  ¬ng D ChÝ  Nguyªn 030179085900 Mhµ  m¸y  Giµy Toµn  Léc  §ång  10/29/01 B×nh  ¬ng ­  D 1 An 2000247988 Cty  TNHH   Th¬ng    Giang m¹iHµ  10/04/01 Cµ  Mau P h ô  lôc 2 D a n h  s¸ch c¸c th¬ n g  n h © n  ® æ i  tªn  M∙ s è D o a n h  n g hi Ö p  X N K  v É n  gi÷ n g u yªn  (KÌm  theo C«ng      v¨n 5546/TCHQ­CNTT&TKHQ) M∙  XNK sè  Tªn  míi Tªn  cò 3600488313 Cty H÷u  Eagle h¹n  Cty H÷u  C«ng  h¹n  nghiÖp  ViÔn KiÕn 3600360169 Cty TNHH   Dynea (ViÖtNam)   Cty TNHH   Dynochem  (ViÖtNam)    0100108039006 Chi Nh¸nh  XNK     Cty  INTTMEX   §ång  Nai XN  ChÕ  biÕn vµ   XNK     XD   N«ng  s¶n     1600114794 Cty Giµy  Giang An  Cty  giÇy  Giang Da  An  3700367626 Cty TNHH   C«ng  nghÖ  §iÖn    tö Tin häc    TNHH     §¹i Cty  §¹iTh¾ng Th¾ng 3700319686 Cty Hµng   giadông  Toshiba ViÖtNam       Cty Hµng   giadông  Amtronics 3700332694 Cty TNHH   Thñ c«ng    Mü nghÖ  LTC Cty TNHH   Thñ c«ng    Mü nghÖ  Long  Trêng 3700359470 Cty TNHH   C«ng nghiÖp  S¾t  Quèc  Duy Cty TNHH   C¸n kÐo  S¾t thÐp  Quèc  Duy 3700255464 Cty TNHH   Ho¸ n«ng Hagrochem Cty TNHH   Hoa  KiÒu 1900176382 Cty Muèi B¹c    Liªu Chi nh¸nh    muèi B¹c    Liªu 1100100793 Cty Thuû  s¶n  XNK   Vµ  Long  An Cty XNK   Thuû  s¶n  Long An 0301416040003 Cty TNHH   XNK     Gç Vinh  ng  H Chi nh¸nh      t¹ Chi nh¸nh  i Cty  TNHH   N«ng  l©m s¶n  Vinh  n H NghÖ  An t¹ NghÖ     i An 2900326311 Cty  nghÖ  Kü  Thùc phÈm   XNK   NghÖ  An Cty  Phó An  3700126555 Cty S«ng  Gianh Cty Ph©n  bãn  S«ng  Gianh 0100988898 Cty TNHH    HÖ thèng NHC Cty TNHH   Nguyªn  Hoµng 0100996190 Cty    Cæ phÇn  PhÇn  mÌm  ViÖt   Cty TNHH   PhÇm   m   mÒ ViÖt 0100908483 Cty    Cæ phÇn  t«Masan ¤    Cty TNHH   ViÖt An  0100960483 Cty Th¬ng      Néi m¹iXD Hµ    Cty  xuÊt nhËp    khÈu     vËt tthiÕtbÞ    giao th«n   vËn    t¶i 0100958011 Cty TNHH   NhËt Minh Quèc Cty TNHH   Th¬ng    m¹iNhËt  Minh Quèc 0100114120 XN   s¶n  xuÊt H¹tgièng        laiBioseed XN   ªndoanh  li   s¶n  xuÊt h¹tgièng        laiBIOSE£D 0100505036 Cty TNHH   An  Hµ  Kh¸nh Cty TNHH   Ph¸ttr     iÓn§iÖn      töTin häc  Néi Hµ    0100775642 Cty TNHH     XD C«ng   tr×nh  vµ Th¬ng m¹iCty    TNHH   ¬ng    th m¹iHoa  ViÖt Hoa  ViÖt
  3. 0100961455 Cty Th¬ng      B¹ch  m¹i­XD   §»ng Cty    Mü nghÖ    Trang      XK vµ  trÝNéi thÊt 0301127673009 Chi nh¸nh  Cty XNK   XD   vµ  C«ng  tr×nh  i   t¹ Chi nh¸nh  KD     Cty  XNK   VËt   tThiÕtbÞ    GTVT Hµ    Néi 0100107927 Cty Th¬ng       m¹iDV ­Thêitrang Hµ        Néi Cty      V¶isîi may  Æc   Néi m Hµ    0100114314001 Cty      KD DV XNK Trung T©m   Kinh  Doanh  Th¬ng    DÞc m¹i vµ  Vô  0100368252 Cty TNHH   C«ng  NghÖ  Tæng  Hîp Cty C«ng  NghÖ   Tæng  Hîp  Gentece 0100774222 Cty    Cæ phÇn  Ford  Th¨ng Long Cty    Cæ phÇn  VÈn      Du  t¶i vµ  lÞch DV 2900324307 Cty    XD C«ng  tr×nh Giao    th«ng  874 Cty    XD C«ng  tr×nh 874   0101106845 Cty TNHH    vµ  SX   Th¬ng    m¹i§øc  Thµnh Cty TNHH   Th¬ng    m¹iTH 0900189284 Cty    Cæ phÇn  S¾t  thÐp Hoµ  Ph¸t Cty TNHH   S¾t  thÐp  Hoµ  Ph¸t 0100778890 Cty    Cæ phÇn  Ph¸ttr     iÓn C«ng  nghÖ  N«ng  TNHH   Cty  Ph¸ttr     iÓnc«ng  nghÖ  N«ng  th«n  th«n  0101082619 Cty TNHH   ViÖtCraft   Cty TNHH   Long  ViÖt 3600262080001 Chi nh¸nh  TNHH     Cty  VIKO  GLO WIN Chi nh¸nh  TNHH     Cty  VICOM O OLSAN 0200109205 Cty TNHH   C«ng  nghiÖp  nhùa  Chin Huei Cty  TNHH   C«ng  nghiÖp  nhùa  TiÕn  Huy 0200109445 Cty TNHH   C«ng  nghiÖp  nhùa  Phó L©m Cty TNHH   c«ng  nghiÖp  nhùa  Phó  Vinh 0800122744 Cty TNHH   ViÖtPh¸t   Cty TNHH   Kim  Ngäc 1000215448 Cty XNK   Thñ  c«ng    Mü nghÖ   Th¸iB×nh Cty    SX gia  c«ng  XNK   hµng  c«ng   nghiÖp  thñ c«ng    nghiÖp   Th¸iB×nh 0200438658 Cty    Cæ phÇn  Th¬ng    m¹iT©n  Thµnh Cty TNHH  Th¬ng  m¹i &  Giao nhËn  VËn chuyÓn  T©n  Thµnh 0101009506001 Chi nh¸nh  Cty    Cæ phÇn   §iÖn  Tin  tö  häc    Chi nh¸nh  Cty    Cæ phÇn  §iÖn      tö Tin häc Du Duy Long Linh 0300448709009 Cty Cung  øng   &  DV   XNK XN  Cung øng    XNK DV &  0301440798 Cty TNHH   Th¬ng    m¹iTruyÒn  Ph¸t Cty TNHH   Th¬ng    m¹iKim  TÊn  Ph¸t 0301491263 Cty TNHH   êng  C Th¹ch Cty TNHH   Th¬ng      êng  m¹iDV C Th¹ch 0301841655 Cty TNHH   May    §¹iToµn Cty TNHH   May  §«ng  Hå 0301873142 Cty TNHH  Th¬ng  m¹i T vÊn  §Çu  t  TµiCty    TNHH  nh  ¸ B¹c chÝnh nh  ¸ B¹c 0301874202 Cty TNHH     XD Th¬ng   m¹iHµo  Thiªn Cty TNHH   Th¬ng      m¹iDV Hµo  Thiªn 0302084528 Cty TNHH     SX Th¬ng      m¹iDV Hoµng  Nhiªn Cty TNHH  SX  Th¬ngM¹i  DV  Hoµng  Than Tïng
  4. 4 P h ô  lôc 3 D a n h  s¸ch c¸c th¬ n g  n h © n  ® æ i  m ∙  s è x u Êt n h Ë p  k h È u Gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  m ∙  s è X N K  c ò  ®∙ ® îc thu h åi                                    (KÌm                                     theo C«ng    5546/TCHQ­CNTT&TKHQ)   v¨n sè  M∙  cò sè  Tªn  cò M∙  míi sè  Tªn  míi Ngµy thay Côc      H¶i quan  ® æi 4200284028 Cty  ChÕ   biÕn  ViÖt§øc gç    4200454248 Cty    Cæ phÇn ChÕ   biÕn  ViÖt§øc gç    09/10/01 Kh¸nh  Hoµ 0100100470001 Nhµ  m¸y  giµy B¹ch    §»ng 030039505200 XN   Giµy Phó  H¶i 09/11/01 TP    H¶i Phßng 3 0302280378001 Ph©n  Xëng   SX S¶n  phÈm  nh«m  KiÕn  3700379477 Cty  TNHH     SX C«ng  nghiÖp  KiÕn  Ph¸t 09/11/01 B×nh  ¬ng D Ph¸t(Chinh¸nh      B×nh  ¬ng) D 0200149769 XNTN   Nhùa  Hång Th¸i 0200431959 Cty  TNHH   Hång    Th¸iComposite 09/13/01 TP    H¶i Phßng 0400101027 Cty thuèc l¸  R.J.REYNOLDS  ­ §µ  0400396807 Cty  TNHH   Thuèc    N½ng l¸§µ  09/18/01 TP  N½ng §µ  N½ng 1600229900 Cty xuÊt nhËp  khÈu  thuû s¶n  An  1600583588 Cty Cæ  phÇn  XNK  Thuû  s¶n  An  09/18/01 An  Giang Giang GIang 0300656120 Cty  ChÕ   biÕn vµ XNK  Thuû  s¶n  ¬i0302384987 t   Cty    Cæ phÇn Thuû s¶n  9 sè  09/20/01 TP  ChÝ   Hå  sèng Minh  0301192658 Cty B¸n    lÎTæng      hîp S¶iGßn 030010003700 Th¬ng    x¸Tax 09/20/01 TP  ChÝ   Hå  3 Minh  0200148500 XN   ChÕ   biÕn Thùc phÈm  Phó  êng 0200421950 C Cty TNHH   ChÕ  biÕn Thùc phÈm  Phó  09/28/01 TP    H¶i Phßng C êng 0301074277002 Chi nh¸nh  XNDV   Hµng    h¶i PhÝa Nam   030232631100 Chi nh¸nh  Cty    cæ phÇn    DV Hµng    h¶i 10/08/01 Kh¸nh  Hoµ t¹ Nha    i Trang 2 t¹ Kh¸nh    i Hoµ 3600260608 Cty May  §ång Nai 3600506058 Cty    Cæ phÇn  May §ång Nai 10/11/01 §ång Nai 3800101267 Cty ChÕ  biÕn  Tinh    bét s¾n S«ng      BÐ ­3800215507 Cty TNHH  ChÕ  biÕn Tinh bét s¾n  10/11/01 B×nh  ¬ng D Singapore KMC   ViÖtNam     2200107473 Cty  lÞch Sãc  Du    Tr¨ng 2200202046 Cty Th¬ng    lÞch Sãc  m¹iDi    Tr¨ng 10/17/01 CÇn  Th¬ 4200272512 Cty Thuû  s¶n Cam  Ranh 4200464415 Cty    cæ phÇn  Thuû s¶n Cam  Ranh 10/31/01 Kh¸nh  Hoµ 200410349 Cty TNHH  Th¬ng m¹i vµ Giao nhËn  0200438658 Cty    Cæ phÈn  Th¬ng    m¹iT©n  Thµnh 11/21/01 TP    H¶i Phßng VËn    t¶iT©n  Thµnh
  5. 5 900179078 Cty  TNHH   S¾t thÐp  Hoµ  Ph¸t 0900189284 Cty    Cæ phÇn ThÐp Hoµ  Ph¸t 11/28/01 TP    H¶i Phßng 1800358847 Cty    LD Howol 1800432385 Cty  TNHH   Chong  ViÖtNam   Ho    11/29/01 CÇn  Th¬
Đồng bộ tài khoản