Thông báo 77/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
107
lượt xem
7
download

Thông báo 77/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 77/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã dược thu hồi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 77/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng b¸o  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  77/TC H Q­C N T T & T K H Q   n g µy  08 th¸ng 01 n¨ m  2002  Ò  viÖc N h ÷ n g  m ∙   v sè X N K   cã thay ® æ i  vµ n h ÷ n g  m∙  sè x u Êt  h Ë p  kh È u   n ®∙ ® îc thu håi KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸cTØnh, Thµnh    phè  Thùc  hiÖn Th«ng   sè  t 07/2001/TT­TCHQ  ngµy  10­ 8­ 2001 cña Tæng  côc    H¶i quan  viÖc  vÒ  ®¨ng    ký,qu¶n    sö  lývµ  dông  sè  m∙  XNK     khitiÕn hµnh    ho¹t®éng    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. Tõ ngµy  12­ 01­ 2001  ®Õn  ngµy  01­ 08­ 2002,Côc   CNTT   Thèng      &  kª H¶i quan  nhËn  îcth«ng  vÒ  ®∙  ®   b¸o  danh  s¸ch c¸c th     ¬ng  nh©n ®æi      ¬ng  tªn,c¸cth nh©n  thay ® æi  sè    m∙  XNK   c¸c th vµ    ¬ng  nh©n   gi¶ithÓ  ® îc Côc    ®∙    H¶i quan  c¸c TØnh,  Thµnh  phè  thu    håi giÊy chøng  nhËn  sè  m∙  XNK.  Côc  CNTT   &  Thèng      kª H¶i quan  tiÕn  ®∙  hµnh  tËp    hîp toµn  m∙  XNK   thay ®æi  bé  sè  ®∙    vµ  m∙  XNK   thu håitrªntoµn  sè  ®∙        quèc    (cã danh s¸ch kÌm    theo). Côc CNTT     & Thèng  H¶i  kª  quan    xin th«ng b¸o  i tí H¶i quan    c¸c TØnh,  Thµnh  phè  c¸cVô, Côc  vµ      cña  Tæng côc biÕt®Ó     theo dâi.  
  2. 2 P h ô  lôc 1 D a n h  s¸ch c¸c th¬ n g  n h © n  gi¶i th Ó   ®∙ thu  åi giÊy c h ø n g  n h Ë n  ®¨n g   h ký m∙  sè X N K (KÌm  theo C«ng    77/TCHQ­CNTT&TKHQ)   v¨n sè  M∙  sè Tªn  ®¬n  vÞ  Ngµy  söa  Côc    H¶i quan  ® æi  3600258616 Cty  ªndoanh  li   S¸ng  t¹o 24­ 2001 12­ §ång  Nai 2000350079 DNTN   T©n  Sing  ViÖt 10­ 2001 12­ Cµ  Mau 4200445941 Cty  TNHH  C«ng nghÖ  thuËt 03­ 2002 Kü    01­ Kh¸nh  Hoµ cao Trêng  Thµnh 0101087399 Cty  TNHH   HuÖ   Silk 10­ 2001 12­ TP  Néi Hµ    0101099348 DNTN   Hoµng  L©m 03­ 2002 01­ TP  Néi Hµ    0301500373 Cty TNHH  May  C«ng  nghiÖp  12­ 2001 12­ TP   Hå   ChÝ   Th¹nh  Xu©n Minh  0302362542 Cty TNHH  Th¬ng      m¹i DV Ng©n  12­ 2001 12­ TP   Hå   ChÝ   Hµ Minh 
  3. P h ô  lôc 2 D a n h  s¸ch c¸c th¬ n g  n h © n  ® æ i  tªn  M∙ sè X N K  v É n  gi÷ n g u yªn (KÌm  theo  C«ng    77/TCHQ­CNTT&TKHQ) v¨n sè  M∙  sè Tªn    míi Tªn  cò  Ngµy  söa Côc    H¶i quan  1800155903 Cty      Héi chîTriÓn    l∙m Quèc  CÇn   tÕ  Th¬ Trung  t©m      Héi chîTriÓn    l∙m Quèc  CÇn   tÕ  th¬ 24­ 2001 12­ Cµn  Th¬ 5900189290 Cty    Cæ phÇn  SXKD   L©m   s¶n  Gia  Lai Cty  L©m   s¶n  Gia  1  Lai 12­ 2001 12­ Gia  Lai 2900326311 Cty  nghÖ  Kü  Thùc  phÈm   XNK   NghÖ   An Cty  Phó An  05­ 2001 12­ NghÖ   An 0100778890 Cty    Cæ phÈn P.tr   iÓn C«ng  nghÖ     N«ng  Cty  TNHH   Ph¸ttr     iÓnc«ng  nghÖ  N«ng  th«n  06­ 2001 12­ TP  Néi Hµ  th«n  0101082619 Cty  TNHH   ViÖtCraft   Cty  TNHH   Long  ViÖt 06­ 2001 12­ TP  Néi Hµ  36002620800 Chi nh¸nh    c«ng    tyTNHH   VIKO  GLO WIN Chi nh¸nh  TNHH     Cty  VICOM O OLSAN 06­ 2001 12­ TP  Néi Hµ  01 0100229499 Cty    Cæ phÇn øng dông  ChuyÓn  vµ  giao Cty øng  dông vµ chuyÓn  giao c«ng nghÖ   10­ 2001   12­ TP  Néi Hµ  c«ng  nghÖ Long  H¶i Long  H¶i 0100100181 Cty    cæ phÇn  May  G ¬m Hå  Cty  May  G ¬m Hå  12­ 2001 12­ TP  Néi Hµ  0101119308 Cty  TNHH   TiÕp  vËn    P M &  Cty  TNHH   Quèc  M   P tÕ  &  24­ 2001 12­ TP  Néi Hµ  0100239176 Cty  TNHH   ViÖt Tre  Cty  TNHH     lÞch Kim  DV Du    Minh 04­ 2002 01­ TP  Néi Hµ  0100512643 Cty    Cæ phÇn  vÊn  T  ChuyÓn giao C«ng  Cty TNHH    tvÊn chuyÓn  giao  c«ng  nghÖ  viÔn  08­ 2002 01­ TP  Néi Hµ  nghÖ ITC th«ng    tinhäc 0100683374 Cty Cæ  phÇn  ViÔn th«ng­ Tin    häc Bu  XÝ  nghiÖp khoa häc s¶n xuÊt thiÕtbÞ      th«ng  08­ 2002 01­ TP  Néi Hµ  ®iÖn tinI   0101021214 Cty  TNHH   Qu¶ng    c¸o ViÖt Cty  TNHH   Th¬ng    m¹iNguyªn  Th¹ch 08­ 2002 01­ TP  Néi Hµ 
  4. 0800004204 Cty  ®ãng    VËn      ¬ng tµu &  t¶iH¶i D Nhµ  m¸y  §ãng      ¬ng tµu H¶i D 08­ 2002 01­ TP H¶i Phßng     0300815204 Cty  D îcPhÈm   LD    SanofiSynthelabo VN     Cty  D îcPhÈm   LD    SanofiVN   12­ 2001 12­ TP   Hå   ChÝ   Minh  0301418312 Cty Cæ  phÈn  C«ng  nghiÖp Kü  nghÖ  Cty Cæ  phÈn  C«ng  NghÖ  Th«ng  Tin ViÖt 12­ 2001   12­ TP   Hå   ChÝ   Th¬ng    m¹iViÖtTiÕn   TiÕn  Minh 0301596795 Cty  TNHH   Th¬ng      m¹iDV Long  §¹i Cty TNHH  Th¬ng      m¹i DV Giao nhËn hµng    12­ 2001 ho¸ 12­ TP   Hå   ChÝ   S«ng Lam Minh 0301703373 Cty  TNHH   A.D.V Cty  TNHH  TM     T©n  Khang  Ninh 12­ 2001 12­ TP   Hå   ChÝ   Minh 0302050487 Cty  TNHH   Nam   Lam   S¬n Cty  TNHH   Ng©n  H¹nh 12­ 2001 12­ TP   Hå   ChÝ   Minh 0302137755 Cty TNHH     SX Th¬ng      m¹iDV §iÖn      Cty  tö Phi TNHH     SX Th¬ng      m¹iDV Thiªn¢n   12­ 2001 12­ TP   Hå   ChÝ   Long Minh 0302255572 Cty  TNHH   International  Cap Cty  TNHH   §ång  Magic ViÖtNam   bé      12­ 2001 12­ TP   Hå   ChÝ   Minh 0302326181 Cty  TNHH   C«ng  nghiÖp  miÒn  Nam Cty  TNHH   C«ng  nghiÖp    SaiMinh 12­ 2001 12­ TP   Hå   ChÝ   Minh 0302361926 Cty TNHH  Th¬ng       m¹i DV C«ng  nghÖ  Cty TNHH  Th¬ng m¹i  DV  TiÕp thÞ Ph¬ng  12­ 2001 12­ TP   Hå   ChÝ   Kü thuËt §«ng Minh
  5. P h ô  lôc 3 D a n h  s¸ch c¸c th¬ n g  n h © n  thay  æ i  m ∙  sè X N K   ® Gi Êy c h ø n g  n h Ë n  m∙  sè  N K   ò  ®∙ ® îc thu håi X  c (KÌm  theo  C«ng    77/TCHQ­CNTT   TK) v¨n sè  &  M∙  cò sè  Tªn  cò  M∙  míi sè  Tªn  míi Ngµy söa  Côc    H¶i quan ® æi 510010615 XN   Söa  66  ch÷a  XD    vµ  c¸c C«ng  510016331 Cty  TNHH   Thµnh  S¬n 28­ 2001 12­ Hµ  Giang 0 tr×nh Giao    th«ng  0 030038309 Cty  May    Sµi Gßn  3 030242727 Cty    Cæ phÈn  May    Sµi Gßn  3 12­ 2001 12­ TP  ChÝ   Hå  Minh 6 8 030056887 Cty  VËt   Kü   t thuËt KhÝ   îng    t Thuû  030243544 Cty    Cæ phÇn  Th¬ng        m¹i & DV KhÝ  12­ 2001 12­ TP  ChÝ   Hå  Minh 6 v¨n phÝa    Nam 8 t   îng Thuû  v¨n 030144578 Cty  TNHH   Th¬ng      m¹iDV KiªnA   030244390 Cty    Cæ phÇn  KiÕn   ¸ 12­ 2001 12­ TP  ChÝ   Hå  Minh 9 7
Đồng bộ tài khoản