Thông báo số 01/TB-VPCP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
2
download

Thông báo số 01/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 01/tb-vpcp', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 01/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 01/TB-VPCP Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG CHÍNH PH HOÀNG TRUNG H I V TÌNH HÌNH S N XU T KINH DOANH C A T NG CÔNG TY Ư NG S T VI T NAM VÀ VI C CHU N BN D ÁN Ư NG S T CAO T C HÀ N I- THÀNH PH H CHÍ MINH Ngày 27 tháng 12 năm 2007, t i tr s T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, Phó Th tư ng Chính ph Hoàng Trung H i ch trì cu c h p v i s tham d c a lãnh o các B : Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, Tài chính, C c ư ng s t Vi t Nam và T ng công ty ư ng s t Vi t Nam bàn v tình hình s n xu t kinh doanh c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam và vi c l p Báo cáo u tư D án ư ng s t cao t c Hà N i-thành ph H Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo c a lãnh o T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, ý ki n c a lãnh o các B , Phó Th tư ng Chính ph Hoàng Trung H i có ý ki n k t lu n như sau: 1. ánh giá chung v s n xu t kinh doanh c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam - Ngành ư ng s t có v trí, vai trò quan tr ng; v a th c hi n qu n lý, khai thác k t c u h t ng giao thông, v a làm d ch v ph c v cho phát tri n kinh t -xã h i; phát tri n ư ng s t ph i i cùng v i quá trình phát tri n công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. - Năm 2007, T ng công ty ã có nhi u c g ng, vư t qua nhi u khó khăn do tình hình thiên tai, bão lũ gây ra, hoàn thành k ho ch năm 2007 v i thành tích không nh : h u h t các ch tiêu v s n lư ng, doanh thu, l i nhu n, n p ngân sách, thu nh p bình quân u tăng; kh i cơ khí công nghi p u máy, toa xe có nh ng c g ng trong ng d ng ti n b công ngh , nâng cao ch t lư ng s n phNm; vi c chuNn b các d án tr ng i m, chi n lư c ư c th c hi n khá tích c c; công tác m b o an toàn giao thông v n t i ư ng s t ư c chú tr ng. Tuy nhiên, n nay h t ng ư ng s t còn y u kém và l c h u làm c n tr phát tri n; nguy cơ m t an toàn ư ng s t v n t n t i; ch t lư ng ph c v chưa th t s áp ng yêu c u c a tình hình m i. - Năm 2008-năm b n l th c hi n K ho ch 5 năm 2006-2010, căn c K ho ch phát tri n T ng công ty ư ng s t Vi t Nam giai o n 2007-2010 ã ư c phê duy t (Quy t nh s 621/Q -TTg ngày 16 tháng 5 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ), T ng công ty l p K ho ch s n xu t kinh doanh 2008 v i 8 nhi m v và 11 ch tiêu ch y u cơ b n là phù h p. Trong năm 2008, T ng công ty ư ng s t Vi t Nam c n chú ý th c hi n m t s vi c sau:
  2. + T p trung th c hi n các bi n pháp h u hi u kh c ph c nh ng t n t i. Ti p t c phát huy áp d ng ti n b công ngh , tăng năng su t lao ng, ch ng phát tri n m nh s n xu t kinh doanh, m b o tăng trư ng b n v ng; th c hi n t t trách nhi m ph c v . + Th c hi n xã h i hóa i v i ho t ng s n xu t, kinh doanh c a T ng công ty trong lĩnh v c u tư trang thi t b , k t c u h t ng c a ngành gi m b t gánh n ng i v i ngân sách nhà nư c, mang l i hi u qu cao hơn cho n n kinh t . + Nâng cao trình qu n lý doanh nghi p, nh t là qu n lý tài chính doanh nghi p, áp d ng các phương th c qu n lý s n xu t kinh doanh hi n i (bán vé qua m ng là m t ví d ã làm t t) nh m nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a T ng công ty. + c bi t quan tâm n ngu n nhân l c, dành ph n áng k t doanh thu c a doanh nghi p, t kinh phí c a các d án u tư và huy ng h tr t các ngu n khác ào t o nh m nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công nhân viên ư ng s t. + Tích c c chuNn b và th c hi n các d án xây d ng k t c u h t ng ư ng s t theo úng ti n . 2. V các ki n ngh c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam: - V D án ư ng cao t c Hà N i-thành ph H Chí Minh; D án ư ng s t tiêu chuNn Lào Cai-Hà N i-H i Phòng và Hà N i- ng ăng, B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các B liên quan và T ng công ty ư ng s t Vi t Nam ch ng xây d ng cơ ch c thù i v i hai d án này, trình Chính ph xem xét, quy t nh. Riêng i v i D án ư ng s t cao t c Hà N i-thành ph H Chí Minh, B K ho ch và u tư rà soát l i vi c àm phán, n u phía Nh t B n không h tr thì trình Th tư ng Chính ph cho phép s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c l p Báo cáo u tư D án. - ng ý s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph u tư D án thay tà v t bê tông K1, K2, tà v t s t b ng tà v t bê tông d ng l c, kéo dài ư ng ga, m thêm ư ng s 3 i v i ga ch có hai ư ng o n Vinh-Nha Trang, tuy n ư ng s t Th ng Nh t. B K ho ch và u tư b sung D án này vào Danh m c các d án s d ng v n trái phi u Chính ph giai o n 2003-2010 trình y ban Thư ng v Qu c h i. - Ch p thu n v nguyên t c ch nh t ng th u EPC th c hi n D án xây d ng m i tuy n ư ng s t Chùa V - ình Vũ. B Giao thông v n t i ch u trách nhi m t ch c thNm nh và phê duy t k t qu ch nh th u này theo úng quy nh hi n hành. - V gia c ư ng s t khu v c èo H i Vân: Nh t trí ki n ngh c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam. T ng công ty ư ng s t Vi t Nam khNn trương xây d ng, trình B Giao thông v n t i phê duy t d án; m b o hoàn thành trư c mùa mưa bão. B K ho ch và u tư, B Tài chính ng trư c v n T ng công ty ư ng s t Vi t Nam th c hi n vi c gia c trên. -V ngh h tr 50% chi phí óng m i 600 toa xe chuyên dùng ch qu ng apatit (kho ng 200 t ng); T ng công ty ư ng s t Vi t Nam làm vi c c th v i T ng công ty Hóa ch t Vi t Nam bàn các phương án, k c phương án hai bên cùng
  3. óng góp chi phí, trong ó có th xu t vay v n ưu ãi t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam th c hi n. - V an toàn giao thông v n t i ư ng s t: B Giao thông v n t i ch o T ng công ty ư ng s t Vi t Nam ph i h p ch t ch v i t ng a phương, t bi t là nh ng a phương x y ra vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng s t (t n t i hành vi ném á lên tàu...), tích c c th c hi n nghiêm K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn giao thông ư ng s t như ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007, nh m xây d ng văn minh, văn hóa trong giao thông nói chung, giao thông ư ng s t nói riêng. 3. Năm 2008, v i nhi u cơ h i và thách th c òi h i T ng công ty ư ng s t Vi t Nam n l c hơn n a, oàn k t, sáng t o trong s n xu t, kinh doanh, th c hi n th ng l i nh ng m c tiêu ra trong năm 2008. B Giao thông v n t i, các B , ngành liên quan h tr T ng công ty trong quá trình ho t ng nh m ưa ngành ư ng s t nư c ta ngày m t phát tri n. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng CP, PTTg Nguy n Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung H i; - Các B : Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, Tài chính; - T ng công ty ư ng s t Vi t Nam; - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, PCN Nguy n Qu c Huy, PCN Ph m Vi t Muôn, Văn Tr ng Lý các V : KTTH, QHQT, NDN, TH, Website CP; - Lưu: VT, CN (3). 20
Đồng bộ tài khoản