Thông báo số 0255/TM-XNK

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
2
download

Thông báo số 0255/TM-XNK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 0255/TM-XNK về việc nhập khẩu xe hai bánh gắn máy nguyên chiếc xuất xứ từ EU do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0255/TM-XNK

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0255/TM-XNK Hà N i, ngày 03 tháng 03 năm 2005 THÔNG BÁO V/V NH P KH U XE HAI BÁNH G N MÁY NGUYÊN CHI C XU T X T EU Căn c Tho thu n gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và C ng ng Châu Âu ký t t ngày 3/12/2004 v ti p c n th trư ng, B Thương m i thông báo vi c phân giao ch tiêu nh p khNu 3.500 chi c xe hai bánh g n máy nguyên chi c xu t x t EU ư c hư ng thu su t thu nh p khNu 70% theo Quy t nh s 05/2005/Q /BTC ngày 18/01/2005 c a B trư ng B Tài chính như sau: 1. Theo qui nh c a Hi p nh, Vi t Nam ph i dành ít nh t 50% ch tiêu phân giao cho các i lý và nhà phân ph i Vi t Nam ư c các nhà s n xu t Châu Âu y quy n h p pháp. B Thương m i s phân giao cho các i lý và nhà phân ph i theo danh sách do Phái oàn i di n y ban Châu Âu t i Vi t Nam cung c p. 2. S ch tiêu còn l i dành phân cho các doanh nghi p nh p khNu thép thành phNm ã ư c c p ch tiêu nh p khNu năm 2004 theo Thông báo s 1079/TM-XNK ngày 5/3/2004 nhưng chưa th c hi n ư c ch tiêu nh p khNu có báo cáo g i v B Thương m i trư c ngày 20/3/2005. B Thương m i s có văn b n hư ng d n th t c chi ti t g i các doanh nghi p. B Thương m i thông báo doanh nghi p bi t./. KT.B TRƯ NG B THƯƠNG M I TH TRƯ NG Phan Th Ru
Đồng bộ tài khoản