Thông báo số 04/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Thông báo số 04/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 04/TB-BGTVT về việc hội nghị thẩm định các dự án đầu tư xây dựng: Quốc lộ 32a và Quốc lộ 32c thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 04/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 04/TB-BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO H I NGHN TH M NNH CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG: QU C L 32A VÀ QU C L 32C THU C NA BÀN T NH PHÚ TH Ngày 25 tháng 12 năm 2007, t i B Giao thông v n t i, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p thNm nh các d án u tư xây d ng công trình: Tuy n QL32A, o n tránh qua trung tâm huy n Tân Sơn t nh Phú Th và i u ch nh tuy n QL32C o n qua Thành ph Vi t Trì, t nh Phú Th . Tham d cu c h p có ng chí ng ình Vư ng - Phó Ch t ch UBND t nh Phú Th và lãnh o, chuyên viên các ơn v : V K ho ch u tư, V Khoa h c công ngh , V Tài chính, C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, C c ư ng b Vi t Nam, S Giao thông v n t i t nh Phú Th , Công ty c ph n tư v n thi t k xây d ng giao thông Phú Th (Tư v n l p d án u tư xây d ng công trình), Công ty tư v n xây d ng công trình giao thông Thành Công, Trung tâm tư v n xây d ng 80 thu c H i c u ư ng cơ quan B GTVT (Tư v n thNm tra h sơ d án). Sau khi nghe Tư v n báo cáo d án và ý ki n tham gia c a các i bi u d h i ngh : Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1. D án u tư xây d ng tuy n QL32A, o n tránh qua trung tâm huy n Tân Sơn Nh t trí v i n i dung d án do Tư v n xu t c th : ư ng c p III mi n núi (theo TCVN 4054-2005), n n ư ng r ng 9.0m, m t ư ng r ng 6.0m, gia c l 2x1.0m, tuy nhiên v lâu dài s u tư theo tiêu chuNn ư ng c p III ng b ng vì v y Tư v n c n th c hi n ngay vi c c m ch gi i theo quy mô n n 12m. Các công trình xây d ng d c theo tuy n ph i theo quy ho ch này và ư c n i k t qua h th ng ư ng gom. 2. D án i u ch nh tuy n QL32C o n qua thành ph Vi t Trì: - B GTVT ã có ch trương tránh toàn di n Qu c l 32C khi i qua thành ph Vi t Trì, n i t phía b c c u Vi t Trì n c u Phong Châu. - Cơ b n th ng nh t phương án tuy n do Tư v n xu t, tuy nhiên ây là tuy n ư ng n m trong ô th , vì v y tư v n lưu ý k t h p y u t bình di n v i công trình m b o m quan thành ph . - V quy mô:
  2. + o n Km 0+00 - Km 8+00: B Giao thông v n t i u tư hoàn ch nh theo tiêu chuNn ư ng c p III ng b ng, n n ư ng r ng 12.0m, m t ư ng r ng 7.0m, gia c l 2 x 2.0m. + o n Km 8+00 - Km 21+00: M t c t ngang ư ng 45.0m (trong ó gi i phân cách gi a r ng 11.5m). B Giao thông v n t i th ng nh t theo quy mô do tư v n xu t, giai o n trư c m t B s u tư ph n n n ư ng, h th ng thoát nư c ngang ư ng, m t ư ng m i bên m b o 2 làn xe cơ gi i. Giai o n ti p theo do a phương u tư theo quy ho ch. S GTVT Phú Th c n có văn b n phân tích chi ti t kinh phí n bù GPMB c a các phương án B xem xét quy t nh. Tư v n c n tính toán l i và phân kỳ u tư công trình theo quy ho ch phát tri n giao thông c a t nh Phú Th và quy ho ch c a thành ph Vi t Trì. Vi c xây d ng các khu dân cư, khu công nghi p, khu thương m i, khu hành chính hai bên tuy n ư ng theo quy ho ch c a a phương, ngh UBND t nh Phú Th th c hi n theo úng Lu t giao thông ư ng b ngày 29/6/2001; Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 05/11/2004 c a Chính ph ; Thông tư s 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 và Văn b n s 2241/BGTVT-VT ngày 24/04/2006 c a B GTVT (Làm ư ng gom u n i vào Qu c l ). 3. Th c hi n d án: - Giao cho V K ho ch u tư tham mưu Lãnh o B trình Th tư ng Chính ph ưa các d án trên s d ng ngu n v n giai o n II Trái phi u Chính ph . - V K ho ch u tư thNm nh trình lãnh o B phê duy t d án và ch ti n hành các bư c ti p theo khi xác nh rõ ngu n v n. Th a l nh B Trư ng, văn phòng B GTVT xin thông báo các cơ quan, ơn v có liên quan tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng ( b/c); - TTr. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, KH T(3). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản