Thông báo số 07/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
2
download

Thông báo số 07/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 07/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp lần 1 Ban Chỉ đạo nghiên cứu tổng thể phát triển bền vững giao thông vận tải (vitranss 2) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 07/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 07/TB-BGTVT Hà N i, ngày 08 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P L N 1 BAN CH O NGHIÊN C U T NG TH PHÁT TRI N B N V NG GTVT (VITRANSS 2) Ngày 21/12/2007 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng B GTVT Ngô Th nh c- Trư ng Ban Ch o ã ch trì cu c h p l n th nh t Ban Ch o d án “Nghiên c u t ng th phát tri n b n v ng GTVT" (VITRANSS 2). Tham d cu c h p v phía Vi t Nam có các thành viên Ban Ch o d án (có danh sách kèm theo), phía Nh t B n có ông Tojo Yashuhiro - Phó trư ng i di n Văn phòng JICA, ông Iwata - Trư ng oàn nghiên c u JICA và m t s thành viên oàn nghiên c u. Ban Ch o ã nghe ông Iwata - Trư ng oàn nghiên c u trình bày báo cáo kh i u c a nghiên c u VITRANSS 2. Sau phiên th o lu n c a các thành viên Ban Ch o, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: ây là nghiên c u quan tr ng, c n có s ph i h p ch t ch gi a các i tác Vi t Nam và Nh t B n. Hai h ng m c quan tr ng ư ng s t cao t c B c - Nam và ư ng b cao t c B c - Nam s ư c th o lu n chi ti t hơn trong quá trình tri n khai nghiên c u. Các C c, V ph i c ngư i c th tham gia d án. Vi n Chi n lư c là cơ quan i tác c a oàn nghiên c u nên ph i ph i h p ch t ch có ý ki n tham mưu cho B và cung c p y các h sơ tài li u cho các thành viên trong Ban Ch o, các ơn v liên quan. 1/ Kh ng nh l i ph m vi nghiên c u là toàn b lãnh th Vi t Nam, có xem xét k t n i GTVT n và trong n i b m t s o chính như Phú Qu c, Côn o phía Nam; Cát Bà, Cát H i phía B c; k t n i v i c ng L ch Huy n. 2/ V ư ng b : Cơ b n nh t trí v i các xu t c a oàn nghiên c u nêu trong báo cáo kh i u. 3/ V ư ng s t cao t c: - ngh oàn nghiên c u Ny nhanh ti n nghiên c u, kho ng tháng 7 - 8/2008 có báo cáo trên cơ s ó phía Vi t Nam c p nh t, b sung, chuNn b báo cáo u tư trình Th tư ng Chính ph vào tháng 11/2008. V xu t ư ng s t cao t c B c - Nam liên k t t i H i Phòng ( phía B c) và Bà R a – Vũng Tàu ( phía Nam) c a oàn nghiên c u là có th ch p nh n ư c. Tuy nhiên lưu lư ng v n t i gi a Thành ph H Chí Minh và ng b ng sông C u Long ( BSCL) cũng r t l n, c n ư c quan tâm thêm.
  2. - ây là d án có quy mô và TM T r t l n, ngh oàn nghiên c u xem xét phân kì u tư v i ưu tiên sau: (1) o n TP. H Chí Minh - Nha Trang (400 km); (2) o n Hà N i - Vinh - à N ng, sau ó m i k t n i o n à N ng - Nha Trang. 4/ V ư ng bi n và hàng không: Th ng nh t v i xu t c a Báo cáo kh i u. 5/ V cơ ch : ây là h p ph n r t quan tr ng. V Pháp ch và lãnh o các C c, V , Vi n ph i có trách nhi m h tr ph n này, trư c m t là xem xét l i Ngh nh 186/2004/N -CP ngày 5/11/2004 v qu n lý b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b và Thông tư hư ng d n s 13/2005/TT-BGTVT ngày 7/11/2005, m i quan h gi a trung ương và a phương trong qu n lý, khai thác k t c u h t ng GTVT. 6/ D báo nhu c u v n t i nh hư ng n quy ho ch, k ho ch phát tri n và quy mô c a các công trình. Các C c chuyên ngành và các cơ quan ch c năng có liên quan ph i tham gia tích c c và cung c p y s li u hi n t i, h tr oàn tư v n trong d báo s li u v n t i trong tương lai. 7/ V hình th c u tư và cơ ch huy ng v n: V i tình hình th c t hi n nay, vi c huy ng v n thông qua thu phí ngư i s d ng cơ s h t ng là chưa kh thi, ngh oàn nghiên c u xu t các hình th c u tư và huy ng v n cho phù h p. 8/ V an toàn giao thông: Vi c ki m ch ti n t i gi m thi u TNGT ang ư c Chính ph và B GTVT t lên hàng u. ngh tư v n kh ng nh nh ng lĩnh v c mà Vi t Nam ã và s làm ư c, nh ng v n gì c n ph i có s h tr qu c t . 9/ Môi trư ng: Ho t ng GTVT là m t trong nh ng ho t ng gây tác ng l n n môi trư ng, B GTVT ang xúc ti n thành l p V Môi trư ng qu n lý ch t ch hơn n i dung này, ngh có nghiên c u k hơn. 10/ ngh các thành viên trong Ban Ch o có ý ki n v n i dung báo cáo kh i u b ng văn b n g i v B GTVT (qua Vi n Chi n lư c phát tri n GTVT t ng h p) trong tháng 12/2007. 11/ ch o nghiên c u t ch t lư ng t t, Ban Ch o th ng nh t thành l p: - T Công tác do lãnh o V KH T là T trư ng, lãnh o Vi n Chi n lư c là T phó, thành viên g m có chuyên viên B KH& T và các V thu c B GTVT (KH T, V n t i, Pháp ch , KHCN, HTQT), lãnh o Phòng (Ban) các C c chuyên ngành, TCTy SVN và VEC. - 8 Nhóm Công tác chuyên ngành do các thành viên Ban Ch o là Trư ng nhóm, thành viên là chuyên viên các C c, V , Vi n Chi n lư c và các cơ quan liên quan, c th như sau: a/ Nhóm ư ng b : Ông Vũ Văn B y - Phó C c trư ng C c BVN là Trư ng nhóm, thành viên g m i di n B KH& T, C c BVN, V V n t i, V KH T, VEC, TEDI, Vi n Chi n lư c.
  3. b/ Nhóm ư ng s t: Ông Nguy n Văn Doanh - Phó C c trư ng C c ư ng s t là Trư ng nhóm, thành viên g m i di n B KH& T, TCTy SVN, C c SNV, V V n t i, V KH T, TEDI, Vi n Chi n lư c. c/ Nhóm Hàng h i: Ông Nguy n Ng c Hu - Phó C c trư ng C c HHVN là Trư ng nhóm, thành viên g m C c HHVN, V Pháp ch , V KH T, TEDI, TCy Hàng h i, Vinashin, Vi n Chi n lư c. d/ Nhóm Hàng không: Ông Lưu Thanh Bình - Phó C c trư ng C c HKVN là Trư ng nhóm, thành viên g m C c HKVN, V KH T, V Pháp ch , V KHCN, TCTy Hàng không, Vi n Chi n lư c. e/ Nhóm ư ng sông: Ông Ph m Minh Nghĩa, Phó C c trư ng C c SVN là Trư ng nhóm, thành viên g m C c ư ng sông, V KH T, V V n t i, TEDI, Vi n Chi n lư c. f/ Nhóm Th ch : Ông Trương T n Viên - V trư ng V KH T là Trư ng nhóm, lãnh o V Pháp ch là Phó trư ng nhóm, thành viên g m V KH T, V V n t i, i di n B Xây d ng, các C c qu n lý chuyên ngành, Vi n Chi n lư c. g/ Nhóm An toàn giao thông: Ông Tr n Ng c Thành - Phó V trư ng V V n t i là Trư ng nhóm, thành viên g m V V n t i, V Pháp ch , các C c qu n lý chuyên ngành, Vi n Chi n lư c. h/ Nhóm Môi trư ng: Ông Nguy n Văn Nhân - V trư ng V KHCN là Trư ng nhóm, thành viên g m V KHCN, i di n B TN&MT, Vi n Chi n lư c. ngh các thành viên Ban Ch o căn c danh sách Nhóm Công tác chuyên ngành trên ây có văn b n c ngư i, g i v V KH T (B GTVT) t ng h p trư c ngày 5/01/2008. B KH& T hi n là Trư ng Ban i u ph i chung Vi t Nam - Nh t B n 2 d án ư ng s t cao t c và ư ng b cao t c B c - Nam nên ngh ông Nguy n Xuân Ti n - Phó V trư ng V KH N - B KH& T theo dõi Nhóm ư ng s t, ông Tr n B - Phó V trư ng V KCHT& ô th theo dõi Nhóm ư ng b . Th a l nh Th trư ng, Văn phòng B thông báo n các thành viên Ban Ch o, các cơ quan, ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c( b/c); - Các thành viên BC ; - Các ơn v d h p; - Lưu VT, VP. Nguy n Văn Công DANH SÁCH
  4. H P L N 1 BAN CH O VITRANSS 2 V BÁO CÁO KH I U TT H và tên Ch c danh 1 Ông Ngô Th nh c, Th trư ng B GTVT Trư ng Ban Ch o 2 Ông Trương T n Viên, V trư ng V KH T, B GTVT Phó trư ng BC 3 Ông Lý Huy Tu n, Vi n trư ng Vi n CL&PT GTVT Phó trư ng BC 4 Ông Nguy n Văn Quy n, P.V trư ng v TCCB, B TNMT Thành viên 5 Ông Nguy n Văn Nhân, V trư ng V KHCN, B GTGT Thành viên 6 Bà Ph m Th Phư ng, P.V trư ng V PC, B GTVT Thành viên 7 Ông Tr n Ng c Thành, P.V trư ng V V n t i, B GTVT Thành viên 8 Ông Vũ Văn B y, Phó C c trư ng C c BVN Thành viên 9 Ông Nguy n Văn Doanh, Phó C c trư ng C c ư ng s t Thành viên VN 10 Ông Ph m Công Tr nh, Phó TG TCT ư ng s t VN Thành viên 11 Ông Ph m Hoàng Mai, Trư ng phòng V KT N-B KH& T (h p thay ông Nguy n Xuân Ti n, P.V trư ng là thành viên BC ) 12 Ông Tr n Tr ng Hư ng, B Xây d ng (h p thay ông Lê Xuân Trư ng, P.V trư ng V Xây l p là thành viên BC ) 13 Ông Mai Tu n Anh, Phó T ng Giám c VEC (h p thay ông Tr n Xuân Sanh, TG VEC là thành viên BC ) 14 Ông Nguy n Văn Th ch, P.V trư ng V HTQT, B GTVT (h p thay ông Ph m Thanh Tùng, V trư ng là thành viên BC ) 15 Ông Nguy n Hoàng Ti m, Trư ng ban V n t i, C c HHVN (h p thay ông Nguy n Ng c Hu , Phó C c trư ng là thành viên BC ) 16 Ông Phan c Tr ch, Phó Ban KH T, C c HKVN (h p thay ông Lưu Thanh Bình - Phó C c trư ng là thành viên BC )
Đồng bộ tài khoản