Thông báo số 101/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
0
download

Thông báo số 101/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 101/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 101/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 101/TB-BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I LÊ M NH HÙNG T I CU C H P V I UBND T NH KON TUM Ngày 17/3/2008, t i văn phòng B Giao thông v n t i Th trư ng Lê M nh Hùng ã có bu i làm vi c v i ng chí Hà Ban – Ch t ch UBND t nh Kon Tum v các d án giao thông v n t i trên a bàn t nh. Tham d bu i làm vi c, v phía t nh Kon Tum có ng chí Giám c S Giao thông v n t i; Ch t ch UBND huy n Tu Mơ Rông. V phía B Giao thông v n t i có i di n lãnh o các cơ quan tr c thu c: V K ho ch – u tư, C c ư ng b Vi t Nam, C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, V V n t i, Ban qu n lý d án ư ng H Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo c a T nh và các thành viên trong bu i làm vi c. Th trư ng Lê M nh Hùng ã th ng nh t v i ng chí Ch t ch UBND t nh Kon Tum k t lu n như sau: 1. Qu c l 14 o n t th tr n ăk Tô n th xã Kon Tum: o n tuy n n m trong quy ho ch và ti n trình u tư c a d án ư ng H Chí Minh. Tuy nhiên, do nhu c u c p thi t ph i th c hi n s m vi c c i t o, nâng c p. B GTVT s ph i h p v i UBND t nh Kon Tum có văn b n trình Th tư ng Chính ph xin u tư ti p 24,6Km g m các o n: o n t th tr n ăk Tô n giáp th tr n ăk Hà (Km444+600- Km456+200) dài 11,6 Km và o n t h t th tr n ăk Hà n giáp th xã Kon Tum (Km465- Km478) dài 13 Km. Theo quy mô ư ng 2 làn xe (Bn n = 12m và Bm t = 11m). 2. Qu c l 14C o n qua t nh Kon Tum: 2.1. Qu c l 14C o n qua t nh Kon Tum, ch trương c a Th tư ng Chính ph cho phép u tư (giai o n 1) toàn b ph n c u, c ng vĩnh c u trên toàn tuy n, nh m thông tuy n qua 4 t nh là: Kon Tum, Gia Lai, ăk Lăk và ăk Nông. Theo ngh c a UBND t nh Kon Tum s d ng s v n còn l i 5,5 t ng c a giai o n 1. B GTVT th ng nh t cho tri n khai o n Km2 + 300- Km5+ 800. 2.2. S GTVT Kon Tum l p báo cáo giám sát, ánh giá u tư xu t rõ v nhu c u và th t ưu tiên u tư n n, m t ư ng hoàn ch nh. B GTVT s xem xét t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph b trí v n th c hi n u tư ti p sau khi hoàn ch nh giai o n 1. 3. Qu c l 24 o n t èo Măng en Km114 – Km128 và èo Viô l k:
  2. Qu c l 24 dài 169 Km ư c n i gi a hai t nh Quãng Ngãi và Kon Tum, Là hành lang ông - Tây n i c ng Dung Qu c v i c a khNu B Y t nh Kon Tum. Hi n nay, ang ư c l p ư c l p d án u tư toàn tuy n theo quy mô ư ng c p III mi n núi. Hi n tr ng èo Măng en và èo ViôLăk có vòng cua h p, d c l n, n n, m t ư ng nh . m b o công tác an toàn giao thông trên hai èo này là r t c n thi t. B GTVT yêu c u C c ư ng b Vi t Nam Ny nhanh công tác kh o sát l p d án. Trên cơ s d án t ng th , trư c m t, t p trung l p 02 ti u d án c a o n èo Măng en và o n èo ViôLăk trư c có k ho ch tri n khai. 4. D án: Nâng c p, m r ng Qu c l 24 o n Km165+057 – Km168+454 t nh Kon Tum. D án ã ư c B GTVT cho phép i u ch nh d án u tư t i quy t nh s : 658/Q -BGTVT ngày 17/3/2008 và hi n nay, B ã ngh Nhà nư c ng v n năm 2008 là: 10 t ng. Trong quá trình th c hi n, B GTVT s ti p t c ngh b sung ng v n năm 2008 th c hi n công tác GPMB và thi công xây l p. 5. Tri n khai d án o n qua trung tâm th tr n huy n Tu Mơ Rông: Huy n Tu Mơ Rông t nh Kon Tum m i ư c thành l p năm 2005. Cơ s h t ng còn quá th p kém. Vi c u tư 5,5 Km i qua trung tâm th tr n huy n là r t c n thi t. Tuy nhiên, d án này do UBND t nh Kon Tum qu n lý u tư. B GTVT th ng nh t ch trương xây d ng phù h p v i quy ho ch ã ư c UBND t nh Kon Tum phê duy t và ph i h p v i UBND t nh Kon Tum có văn b n báo Th tư ng Chính ph xem xét b sung v n Trái phi u Chính ph tri n khai Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT xin thông báo n các cơ quan liên quan c a B GTVT và t nh Kon Tum bi t tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/cáo); - Th trư ng Lê M nh Hùng ( b/c); - T nh y, UBND t nh Kon Tum - S GTVT Kon Tum; UBND huy n Tu Mơ Rông - Các ơn v d h p - Lưu VT, KH T Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản