Thông báo số 105/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
5
download

Thông báo số 105/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 105/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức trong buổi làm việc với đoàn tìm hiểu thực tế khoản vay cho dự án xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 105/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 105/TB-BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C TRONG BU I LÀM VI C V I OÀN TÌM HI U TH C T KHO N VAY CHO D ÁN XÂY D NG Ư NG CAO T C TP. H CHÍ MINH - LONG THÀNH - D U GIÂY C A NGÂN HÀNG PHÁT TRI N CHÂU Á (ADB) Ngày 14/3/2008 t i văn phòng B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p t ng k t v i oàn tìm hi u th c t kho n vay cho D án xây d ng ư ng cao t c TP. H Chí Minh - Long Thành - D u Giây (HLD) c a Ngân hàng phát tri n Châu Á (ADB). Tham d cu c h p có i di n Ngân hàng phát tri n Châu Á, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B K ho ch và u tư, B Tài chính, Lãnh o và chuyên viên các V KH T, V HTQT, V KHCN, C c ư ng b Vi t Nam và VEC. Sau khi nghe ADB trình bày n i dung t ư c c a chuy n công tác v D án HLD và các ý ki n th o lu n, óng góp c a các thành ph n tham d h p, Th trư ng ã k t lu n như sau: 1. T ng m c u tư và các v n tài chính: - T ng m c u tư d án ư c xác nh là 932.591 tri u USD, trong ó ph n kinh phí u tư cho o n JBIC tài tr là 516 tri u USD l n hơn s ti n 414 tri u USD ư c JBIC tính toán xác nh trư c ây. V KH T, VEC và ADB ph i h p làm vi c v i JBIC xác nh l i con s này cho phù h p. - T m th i ch p nh n m c thu phí như tư v n PPTA c a ADB xu t cho d án là 900 /CPU/km; - V v n hoàn thu , phía Vi t Nam s s m xác nh n v i ADB v v n hoàn thu VAT, ngh VEC cùng v i ADB làm vi c v i B Tài chính và có văn b n chính th c v v n này. - V các ch tiêu tài chính cam k t trong Hi p nh kho n vay, B GTVT s xin ý ki n c a B Tài chính. 2. V v n Tái nh cư: - ngh ADB xem xét ch nh th u Tư v n giám sát c l p giám sát quá trình gi i phóng m t b ng và giám sát môi trư ng trong quá trình gi i phóng m t b ng;
  2. - ng ý áp d ng kho n vay c a ADB cho công tác GPMB, trong trư ng h p thi u kinh phí cho công tác GPMB, VEC s có trách nhi m thu x p ngu n kinh phí cho y ; - i v i các h dân b nh hư ng b i d án (di d i, n bù gi i t a…) c bi t là các h dân t c thi u s , ngh VEC s cam k t khi làm vi c v i các a phương, ph i th ng nh t th c hi n úng chính sách m b o quy n l i c a các h dân này. Giao C c Giám nh và QLCL CTGT ch trì tham mưu v vi c này. 3. T ch c th c hi n: - Giao V KH T ch trì l p m t T công tác do Ông Hà Kh c H o làm T trư ng gi i quy t t t c các khó khăn, m b o không b vư ng m c v th t c, d n n ch m tr trong quá trình th c hi n d án; - ngh ADB Ny nhanh các th t c u th u s m kh i công d án trong năm 2008; - Yêu c u VEC khNn ôn c công tác GPMB, c bi t cho o n ưu tiên kh i công s m. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v bi t và th c hi n m b o ti n c a D án./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Các Th trư ng ( b/c); - Văn phòng ADB t i Hà N i; - Các thành viên d h p; - Lưu VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản