Thông báo số 107/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Thông báo số 107/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 107/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp với tư vấn ngành giao thông về lập dự toán theo khuôn khổ chi tiêu trung hạn (MTEF) do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 107/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 107/TB-BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P V I TƯ V N NGÀNH GIAO THÔNG V L P D TOÁN THEO KHUÔN KH CHI TIÊU TRUNG H N (MTEF) Ngày 21/3/2008 theo ngh c a Tư v n MTEF ngành giao thông, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng B GTVT Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p nghe ánh giá k t qu l p d toán MTEF c a B GTVT. Tham d cu c h p có lãnh o và chuyên viên V KH T, V Tài chính, C c ư ng b VN, C c ư ng sông VN, C c ư ng s t VN, C c Hàng h i VN, C c Hàng không VN và i di n D án C i cách qu n lý tài chính công (T tài chính). Sau khi nghe trình bày c a Tư v n, ý ki n c a i di n D án C i cách qu n lý tài chính công và ý ki n c a các C c, V tham d h p, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: D toán MTEF c a B qua 3 năm th c hi n thí i m m c dù ã có nh ng bư c ti n b nh t nh (năm sau t t hơn năm trư c) tuy nhiên v n còn nh ng v n c n ph i kh c ph c nâng cao ch t lư ng c a D toán. V n này, ngoài nguyên nhân ch quan do chưa có s ph i h p ch t ch gi V KH T, V Tài chính và các C c qu n lý chuyên ngành trong vi c l p D toán MTEF c a B , còn có nguyên nhân khách quan do: Thông tư hư ng d n v vi c l p D toán ban hành ch m, th i i m l p k ho ch ngân sách hàng năm v i th i i m l p D toán chưa ng nh t; chưa có khung mô hình chuNn cho vi c l p d toán. kh c ph c tình tr ng này, trư c m t c n t p trung gi i quy t m t s v n sau: 1. T ch c l i T công tác c a B : T công tác m i ph i có s tham gia c a 01 lãnh o và t i thi u 01 chuyên viên tr c ti p l p k ho ch chi u tư và chi thư ng xuyên c a các ơn v : V KH T, V Tài chính, C c ư ng b VN, C c ư ng sông VN , C c ư ng s t VN, C c Hàng h i VN, C c Hàng không VN, có th xem xét b sung thêm thành viên c a Vi n Chi n lư c phát tri n GTVT. T công tác s do m t ng chí Th trư ng ch o tr c ti p. nh kỳ hàng quý, T công tác ph i làm vi c v i D án C i cách qu n lý tài chính công và có báo cáo Lãnh o B v tình hình th c hi n. 2. ngh D án C i cách qu n lý tài chính công ph i h p Tư v n MTEF ngành Giao thông có ánh giá c th hơn v quá trình tri n khai th c hi n vi c l p D toán MTEF c a các B tham gia thí i m nói chung và c a B GTVT nói riêng, nh ng m t ã t ư c, nh ng m t còn h n ch và các gi i pháp kh c ph c, t ó ưa ra mô hình
  2. chuNn, phù h p v i th c t giúp B GTVT và các B tham gia thí i m th c hi n t t hơn. 3. ngh D án C i cách qu n lý tài chính công ph i h p cùng v i B GTVT t ch c các h i th o, các l p ào t o nâng cao nh n th c cho c p lãnh o, hư ng d n k năng l p D toán MTEF cho chuyên viên các C c, V liên quan. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo t i các cơ quan, ơn v liên quan bi t, tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng ( b/cáo); - TT Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, KH T Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản