Thông báo số 108/TB-BCĐ138 về việc kết luận của đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998 - 2008 do Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
63
lượt xem
8
download

Thông báo số 108/TB-BCĐ138 về việc kết luận của đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998 - 2008 do Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 108/TB-BCĐ138 về việc kết luận của đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998 - 2008 do Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 108/TB-BCĐ138 về việc kết luận của đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998 - 2008 do Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành

  1. BAN CH O 138/CP C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 108/TB-BC 138 Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A NG CHÍ I TƯ NG LÊ H NG ANH, B TRƯ NG B CÔNG AN, TRƯ NG BAN CH O 138/CP T I H I NGHN T NG K T CÔNG TÁC XÂY D NG MÔ HÌNH, NHÂN I N HÌNH TIÊN TI N TRONG PHÒNG, CH NG T I PH M GIAI O N 1998 - 2008 Ngày 16 tháng 9 năm 2008 t i Hà N i, th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph , Ban Ch o 138/CP t ch c H i ngh toàn qu c t ng k t công tác xây d ng mô hình, nhân i n h nh tiên ti n trong phòng, ch ng t i ph m giai o n 1998 - 2008. Th tư ng Nguy n T n Dũng, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng ã n d và ch o H i ngh . ng chí i tư ng Lê H ng Anh, B trư ng B Công an, Trư ng Ban Ch o 138/CP ch trì H i ngh . Tham d H i ngh có các ng chí thành viên Ban Ch o 138/CP, i di n lãnh o m t s B , ngành, oàn th Trung ương; Trư ng ban và Thư ng tr c Ban ch o 138/CP các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; lãnh o các T ng c c, V , C c thu c B Công an; i di n 212 mô hình tiên ti n, cá nhân xu t s c và i di n 30 gia ình li t sĩ, thương binh, Công an nhân dân, Công an xã trong phòng, ch ng t i ph m. H i ngh ã nghe Thư ng tư ng Lê Th Ti m, Th trư ng B Công an, Phó Trư ng Ban thư ng tr c Ban Ch o 138/CP trình bày Báo cáo tóm t t t ng k t công tác xây d ng mô hình, nhân i n hình tiên ti n trong phòng, ch ng t i ph m giai o n 1998 - 2008; báo cáo c a các mô hình, i n hình tiên ti n; ý ki n phát bi u c a i bi u các B , ngành, a phương. Th tư ng Nguy n T n Dũng có bài phát bi u quan tr ng ch o H i ngh . i tư ng Lê H ng Anh, B trư ng B Công an, Trư ng Ban Ch o 138/CP ã k t lu n như sau: Trong 10 năm qua, các B , ngành, a phương ã có nh ng cách làm phong phú, sáng t o, phù h p v i c i m tình hình c a cơ quan, ơn v , a phương trong vi c th c hi n Ngh quy t 09/CP, Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m, xây d ng và nhân r ng các mô hình, i n hình tiên ti n. Nhi u mô hình ư c nhân dân ng tình hư ng ng, tích c c tham gia, qua ó huy ng ư c s c m nh c a qu n chúng vào phòng, ch ng t i ph m, gi gìn tr t t an toàn xã h i, góp ph n t o môi trư ng n nh ph c v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. Nhi u mô hình v phòng, ch ng t i ph m ã l ng ghép v i vi c th c hi n các chương trình kinh t - xã h i khác, làm cho nhân dân ph n kh i, tin tư ng vào ư ng l i, chính sách c a ng, nâng cao hi u bi t và ý th c ch p hành pháp lu t, tinh th n c nh giác, tích c c c a các t ng l p nhân dân trong phòng, ch ng t i ph m, bài tr t n n xã h i. Thông qua công tác xây d ng mô hình, nhân i n hình tiên ti n góp ph n t o l p môi trư ng s ng lành m nh, xây d ng n p s ng và làm vi c theo pháp lu t t i cơ quan, ơn v và cơ s . T
  2. phong trào ã xu t hi n nhi u t m gương qu n chúng nhân dân dũng c m, không qu n ng i nguy hi m n tính m ng, s n sàng tham gia truy b t và tr n áp t i ph m. Tuy nhiên, v n còn m t s nơi chính quy n cơ s chưa nh n th c y t m quan tr ng c a vi c xây d ng mô hình, nhân i n hình tiên ti n trong u tranh phòng, ch ng t i ph m nên chưa quan tâm ch o úng m c. Nhi u mô hình ư c xây d ng nhưng ho t ng chưa hi u qu , chưa t o thành phong trào, còn nhi u sơ h , thi u sót t i ph m ho t ng, gây dư lu n x u trong nhân dân. Mô hình, i n hình tiên ti n trong các cơ quan, doanh nghi p, trư ng h c v phòng, ch ng t i ph m phát tri n không u, m t s nơi tri n khai r m r nhưng sau mai m t, ho t ng hình th c, không phát huy tác d ng. Trang b , công c h tr , ch ãi ng i v i ngư i tr c ti p tham gia tu n tra, canh gác gi gìn an ninh tr t t cơ s ph thu c vào i u ki n và ngân sách a phương nên có nơi không m b o, chưa ng viên ư c cán b cơ s và nhân dân tích c c tham gia. Quy trình xây d ng, duy trì ho t ng, ch thông tin báo cáo c a các mô hình chưa th ng nh t... Trong tình hình m i, công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m có nh ng thu n l i, nhưng cũng có nhi u khó khăn, thách th c òi h i s n l c, c g ng cao c a các B , ngành, oàn th và các a phương. ti p t c v n ng nhân dân tham gia phòng, ch ng t i ph m, nâng cao hi u qu công tác xây d ng mô hình, nhân i n hình tiên ti n trong th i gian t i, Ban Ch o 138/CP c a Chính ph ngh các B , Ban, ngành, oàn th và các a phương quán tri t và th c hi n nghiêm túc ý ki n ch o c a Th tư ng Nguy n T n Dũng t i H i ngh ; ng th i t p trung th c hi n t t các công tác l n sau ây: 1. ngh c p u , chính quy n các c p quán tri t vi c xây d ng, nhân r ng các mô hình, i n hình tiên ti n trong phòng, ch ng t i ph m là m t ch trương úng n, chi n lư c, lâu dài, quy t tâm ch o th c hi n b ng ư c nh m góp ph n gi v ng an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i, xây d ng cơ s chính tr - xã h i v ng ch c cho công tác b o v an ninh tr t t , phòng, ch ng t i ph m, áp ng t t yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. Ti p t c Ny m nh hơn n a công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân v ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v phòng, ch ng t i ph m nhân dân t giác ch p hành và tích c c tham gia. 2. Ph i g n vi c xây d ng mô hình, nhân i n hình tiên ti n trong phòng, ch ng t i ph m v i vi c c ng c h th ng chính tr cơ s dư i s lãnh o tr c ti p toàn di n c ac pu ng, s qu n lý c a chính quy n và s tham mưu, hư ng d n c a l c lư ng Công an; th c hi n nghiêm túc quy ch dân ch cơ s . Thông qua công tác này ti p t c phát hi n, l a ch n, b i dư ng nh ng nhân t tích c c t o ngu n phát tri n l c lư ng nòng c t, góp ph n xây d ng t ch c ng chính quy n cơ s , các cơ quan th c thi pháp lu t trong s ch, v ng m nh. 3. Trên cơ s 3 lo i mô hình tiêu bi u v t ch c qu n chúng tham gia phòng, ch ng t i ph m có hi u qu ã ư c t ng k t t th c ti n, các a phương c n nghiên c u l a ch n mô hình phù h p v i i u ki n hoàn c nh c a a phương mình, xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n c th , thi t th c, tránh phô trương, hình th c. Thư ng xuyên ch o ch t ch , k p th i sơ k t, t ng k t kinh nghi m trong ch o th c hi n, k p th i bi u dương, khen thư ng nh ng t p th , cá nhân có thành tích xu t s c, thúc Ny phong trào phát tri n.
  3. 4. Ti p t c xây d ng, c ng c l c lư ng Công an các c p, x ng áng là l c lư ng tham mưu nòng c t. Ph i luôn luôn n m ch c tình hình, xây d ng chương trình, k ho ch, thư ng xuyên cung c p thông tin liên quan n công tác phòng, ch ng t i ph m cho các ơn v , các t ch c qu n chúng cơ s ; l a ch n nh ng mô hình, i n hình tiên ti n, tiêu bi u xu t c p u , chính quy n, các ngành, oàn th ch o ph bi n, nhân r ng. 5. ngh B Tư pháp, B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan h u quan ph i h p v i B Công an nghiên c u, xu t v i Qu c h i, Chính ph xây d ng, hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t t o cơ s pháp lý c n thi t b o m cho các t ch c qu n chúng và nhân dân tham gia phòng, ch ng t i ph m cơ s có hi u qu , úng pháp lu t. 6. ngh B K ho ch và u tư, B Tài chính và U ban nhân dân các c p có k ho ch b sung, h tr kinh phí, trang b phương ti n, t o i u ki n cho các mô hình, i n hình tiên ti n, các t ch c qu n chúng tham gia phòng, ch ng t i ph m cơ s có i u ki n ho t óng t hi u qu cao. KhNn trương nghiên c u xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t l p Qu phòng, ch ng t i ph m, huy ng s h tr c a các t ch c, cá nhân, các thành ph n kinh t ... tham gia vào công tác phòng, ch ng t i ph m, gi gìn an ninh tr t t . Ban Ch o 138/CP thông báo các B , ngành, oàn th , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi t, t ch c th c hi n; ng th i xin sao g i kèm theo toàn văn bài phát bi u ch o c a Th tư ng Nguy n T n Dũng t i H i ngh ./. KT. TRƯ NG BAN PHÓ TRƯ NG BAN PHÓ CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH Ki u ình Th BÀI PHÁT BI U C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I H I NGHN T NG K T CÔNG TÁC XÂY D NG MÔ HÌNH, NHÂN I N HÌNH TIÊN TI N TRONG PHÒNG, CH NG T I PH M Thưa các ng chí và các v i bi u, Hôm nay, tôi r t ph n kh i n d H i ngh toàn qu c t ng k t 10 năm xây d ng mô hình, nhân i n hình tiên ti n trong phòng, ch ng t i ph m giai o n 1998 - 2008. Tôi hoan nghênh Ban Ch o chương trình qu c gia v phòng, ch ng t i ph m c a Chính
  4. ph và lãnh o B Công an ã t ch c H i ngh có ý nghĩa r t quan tr ng này. Thay m t Chính ph và v i tư cách nguyên là Trư ng ban Ban Ch o 138 c a Chính ph , tôi nhi t li t chào m ng và bi u dương các t p th , cá nhân i n hình tiên ti n trong u tranh phòng ch ng t i ph m 10 năm qua. Tôi ánh giá cao s hy sinh, gian kh , nh ng n l c, c g ng và thành tích mà các l c lư ng ch c năng và nhân dân c nư c ã t ư c trong công tác phòng, ch ng t i ph m th i gian qua. Tôi ng tình v i báo cáo T ng k t mà ng chí Th trư ng B Công an Lê Th Ti m ã trình bày t i H i ngh . Nhân d p này, tôi xin phát bi u v i H i ngh m t s v n sau ây: I. V TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I HI N NAY C A T NƯ C Thưa các ng chí và các v i bi u, t nh ng tháng cu i năm 2007 và quý I năm 2008 tình hình kinh t th gi i có nh ng bi n ng b t thư ng, giá d u m , giá lương th c tăng cao, kh ng ho ng th trư ng b t ng s n ã tác ng b t l i n tăng trư ng kinh t c a h u h t các nư c trên th gi i và Ny l m phát tăng cao quy mô toàn c u. Tình hình kinh t trong nư c xu t hi n nh ng d u hi u ph c t p, khó khăn: l m phát và nh p siêu tăng cao; s n xu t, kinh doanh g p nhi u khó khăn; thiên tai, d ch b nh di n ra liên ti p ã tác ng x u n s n xu t và i s ng nhân dân. Cùng v i nh ng di n bi n b t l i v kinh t , các th l c thù ch ráo ri t ho t ng ch ng phá i v i nư c ta, nhi u y u t gây m t n nh v an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i xu t hi n. Trư c tình hình ó, Chính ph ã i u ch nh m c tiêu, xác nh l i nhi m v tr ng tâm trong năm 2008 là ưu tiên ki m ch l m phát n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng h p lý, b n v ng. Dư i s lãnh o c a ng, s ch o quy t li t c a Chính ph cùng v i s n l c c a toàn dân, toàn quân, các ngành, các c p và c ng ng doanh nghi p, tình hình kinh t xã h i ang có nh ng k t qu tích c c: n n kinh t duy trì ư c t c tăng trư ng khá trong i u ki n l m phát cao; nông nghi p ư c mùa; giá tr s n xu t công nghi p và d ch v ti p t c tăng; cân i vĩ mô cơ b n ư c b o m; t c tăng giá tiêu dùng có xu hư ng gi m d n; kim ng ch xu t khNu tăng cao so v i cùng kỳ năm trư c; kim ng ch nh p khNu và nh p siêu gi m; thu ngân sách nhà nư c t khá, b i chi ngân sách nhà nư c gi m so v i d ki n u năm; th trư ng ch ng khoán và th trư ng b t ng s n có chi u hư ng ph c h i. Các lĩnh v c xã h i như: giáo d c và ào t o, y t , lao ng vi c làm, văn hóa, thông tin, th d c th thao, b o v môi trư ng t ư c nh ng k t qu t t; công tác thông tin tuyên truy n có nhi u ti n b , t o ư c ni m tin và s ng tình, ng h c a nhân dân i v i các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c; các chính sách v an sinh xã h i ã góp ph n n nh i s ng và s n xu t c a nhân dân, nh t là ngư i lao ng có thu nh p th p, ngư i nghèo, ng bào vùng b thiên tai. Công tác i ngo i và h p tác kinh t qu c t ư c Ny m nh. u tư nư c ngoài tăng cao th hi n lòng tin c a các nhà u tư nư c ngoài vào s n nh và phát tri n c a nư c ta. Nư c ta ã th c hi n t t vai trò y viên không thư ng tr c H i ng B o an Liên h p qu c. Công tác c i cách hành chính, phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, gi i quy t khi u n i t cáo, u tranh phòng, ch ng t i ph m và các t n n xã h i ti p t c ư c quan tâm. An ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng. An toàn giao thông có chuy n bi n tích c c. Qu c phòng ư c tăng cư ng. Chính tr xã h i n nh. Tuy nhiên, bên c nh các k t qu t ư c v n còn m t s t n t i, y u kém c n ư c ti p t c n l c kh c ph c: t c tăng trư ng kinh t ã ch m l i th p hơn so v i các
  5. năm trư c và r t khó t ư c m c tiêu k ho ch ra; u tư xây d ng cơ b n còn nhi u vư ng m c; kinh t vĩ mô chưa v ng ch c, t c tăng ch s giá tiêu dùng gi m nhưng v n cao so v i các năm trư c; nh p siêu tuy ã ư c ki m ch nhưng v n m c cao; i s ng c a nhân dân, nh t là vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c thi u s còn nhi u khó khăn; t l xóa ói gi m nghèo t th p; tình hình khi u ki n ông ngư i v n còn; tranh ch p lao ng, ình công x y ra nhi u hơn trư c. Công tác c i cách hành chính và phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí k t qu t ư c chưa cao. Tình hình hi n nay t ra nh ng yêu c u m i i v i công tác lãnh o, ch o, i u hành c a Chính ph ; trong ó l c lư ng công an nhân dân ph i là l c lư ng nòng c t b o v v ng ch c an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, t o môi trư ng thu n l i cho phát tri n kinh t xã h i. Công an nhân dân c n tham gia tích c c vào th c hi n nhi m v tr ng tâm hi n nay là ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i; ch ng u cơ, buôn l u làm hàng gi , gian l n thương m i, kinh doanh trái phép, lũng o n th trư ng...; ch ng tung tin th t thi t, gây tâm lý hoang mang, lo l ng trong xã h i; ch ng các hành vi phá ho i v kinh t , kích ng, chia r kh i i oàn k t toàn dân và làm m t an ninh tr t t xã h i, nh hư ng x u n môi trư ng u tư, kinh doanh, n th c hi n nhi m v xây d ng và phát tri n t nư c. II. V CÔNG TÁC XÂY D NG MÔ HÌNH, NHÂN I N HÌNH TIÊN TI N TRONG PHÒNG, CH NG T I PH M Nhìn l i 10 năm qua, vi c tri n khai công tác xây d ng mô hình, nhân i n hình tiên ti n trong phòng, ch ng t i ph m ã ư c các c p, ngành quan tâm ch o th c hi n nghiêm túc v i nhi u hình th c phong phú, a d ng, ư c nhân dân nhi t tình hư ng ng tham gia, ã em l i nh ng k t qu to l n, có ý nghĩa chi n lư c, t o th tr n toàn dân phòng, ch ng t i ph m, ưa công tác phòng ng a, u tranh ch ng t i ph m ti n lên m t bư c m i, góp ph n b o m an ninh qu c gia, gi v ng tr t t an toàn xã h i. Vi c t ng k t công tác xây d ng mô hình, nhân i n hình tiên ti n nh m tôn vinh và nhân r ng nhưng t m gương qu n chúng tiêu bi u không qu n nguy hi m, hy sinh, gian kh s góp ph n t o ra môi trư ng xã h i lành m nh, ph c v c l c s nghi p phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, nâng cao i s ng nhân dân òi h i ph i gi v ng s n nh xã h i, an ninh chính tr và tr t t , an toàn xã h i. T khi có Ngh quy t 09/CP c a Chính ph và Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m n nay, công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m nói chung và công tác xây d ng mô hình, nhân i n hình tiên ti n trong phòng, ch ng t i ph m ã ư c Ny m nh và xu t hi n ngày càng nhi u, càng a d ng, phong phú và ã t ư c nh ng k t qu quan tr ng, c bi t trong phòng, ch ng t i ph m có t ch c, t i ph m buôn bán ph n , tr em, t i ph m v ma tuý v tham nhũng, buôn l u... . Nhi u băng nhóm, t ch c t i ph m nguy hi m ã b tri t phá. Qua các t cao i m phát ng qu n chúng tham gia t n công tr n áp t i ph m, ã gi i quy t ư c nhi u v n n i c m, b c xúc trong xã h i, t o th t n công áp o t i ph m, t o thu n l i cho nhân dân th c hi n các quy n, nghĩa v c a mình. Có ư c k t qu ó, trư c h t là nh chúng ta ã phát huy ư c s c m nh t ng h p c a c h th ng chính tr , c a các c p, các ngành và c a toàn xã h i, dư i s lãnh o c a các c p u ng, trong ó l c lư ng Công an nhân dân tham mưu, nòng c t, xung kích, nhưng quan tr ng nh t là
  6. ư cs ng tình ng h c a nhân dân. Nh ng mô hình, i n hình tiên ti n ư c tôn vinh hôm nay là nh ng h t nhân c a phong trào và k t qu ó. M t l n n a, thay m t Chính ph tôi ánh giá cao và bi u dương nh ng mô hình, nh ng i n hình tiên ti n trong c nư c. Tôi xin có l i thăm h i ân c n n các gia ình ã có ngư i thân m t mát, hy sinh trong khi tham gia phòng, ch ng t i ph m. Tôi mong r ng nh ng mô hình, nh ng i n hình tiên ti n trong phong trào toàn dân phòng, ch ng t i ph m s ư c nhân r ng và t k t qu ngày càng cao trong th i gian t i. Quá trình th c hi n phòng, ch ng t i ph m cũng b c l không ít h n ch y u kém, làm nh hư ng không nh n k t qu phòng ng a, u tranh ch ng t i ph m như: nh n th c c a c p y, chính quy n và c a các ngành, oàn th m t s a phương, cơ s v vai trò, trách nhi m trong công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m còn chưa y ; chưa xác nh rõ u tranh phòng, ch ng t i ph m là trách nhi m, nghĩa v c a các c p, các ngành và c a m i ngư i dân; có nơi còn khoán tr ng cho các l c lư ng ch c năng. m t s a phương, l c lư ng công an nhân dân chưa phát huy y vai trò tham mưu, hư ng d n, ch ng, xung kích trong u tranh phòng, ch ng t i ph m. Công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân tham gia phòng, ch ng t i ph m còn nhi u h n ch ; công tác phòng ng a xã h i, phòng ng a nghi p v c a các cơ quan chuyên môn hi u qu còn th p, t l i u tra khám phá t i ph m chưa cao; công tác i u tra, truy t xét x và thi hành án hình s chưa nghiêm minh và k p th i, tác d ng răn e t i ph m chưa cao. Công tác giáo d c, qu n lý nh ng ngư i l m l i, cai nghi n, vi c t o công ăn vi c làm cho ngư i ph m t i sau c i t o, ngư i nghi n ma túy sau cai nghi n... hi u qu còn h n ch . III. th c hi n th ng l i nhi m v phát tri n kinh t xã h i k ho ch 5 năm 2006 - 2010, c n gi i quy t t t các v n xã h i, trong ó u tranh phòng, ch ng t i ph m có vai trò c bi t quan tr ng, òi h i ph i Ny m nh hơn n a vi c th c hi n Ngh quy t s 09/CP c a Chính ph và Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m; huy ng ư c s c m nh t ng h p c a c h th ng chính tr và c a toàn xã h i trong u tranh phòng, ch ng t i ph m. Các c p, các ngành, các oàn th c n t p trung tri n khai th c hi n t t nh ng công tác l n sau: 1. C p u và chính quy n các c p c n tăng cư ng lãnh o, ch o công tác phòng, ch ng t i ph m, huy ng s tham gia tích c c c a các c p, các ngành và c a toàn dân; th c hi n có hi u qu cơ ch " ng lãnh o, chính quy n qu n lý, i u hành; l c lư ng Công an nhân dân tham mưu hư ng d n, nòng c t, xung kích; các ban ngành, oàn th , cơ quan, ơn v và toàn dân tham gia th c hi n; tích c c phòng ng a, ch ng ti n công tr n áp các lo i t i ph m". Các c p, các ngành c n xác nh rõ công tác u tranh phòng ch ng t i ph m là trách nhi m, nghĩa v c a mình và ph i coi ây là nhi m v chính tr tr ng tâm thư ng xuyên. âu không làm t t công tác này, t i ph m gia tăng, l ng hành, gây b c xúc trong nhân dân thì Bí thư, Ch t ch U ban nhân dân và Th trư ng công an a phương ó ph i ch u trách nhi m trư c ng, trư c nhân dân; tuy t i không x y ra tình tr ng dung túng, bao che, ti p tay cho t i ph m. 2. Th c hi n Chương trình Qu c gia phòng, ch ng t i ph m ph i g n v i th c hi n Ngh quy t 08 c a B Chính tr v chi n lư c an ninh qu c gia, Ngh quy t TW 08 khóa IX v Chi n lư c b o v T qu c trong tình hình m i; xây d ng th tr n toàn
  7. dân trong phòng, ch ng t i ph m g n v i xây d ng th tr n qu c phòng toàn dân, nh t là trên các tuy n và a bàn tr ng i m. L ng ghép vi c th c hi n Ngh quy t 09/CP và Chương trình Qu c gia phòng, ch ng t i ph m v i các chương trình phát tri n kinh t - xã h i, gi i quy t vi c làm, c i thi n, nâng cao i s ng, nâng cao dân trí và hi u bi t pháp lu t c a ngư i dân, t o s ng b gi a phát tri n kinh t - xã h i v i u tranh phòng, ch ng t i ph m nh m h n ch các nguyên nhân, i u ki n phát sinh t i ph m. 3. Quán tri t quan i m "L y dân làm g c", "Cách m ng là s nghi p c a qu n chúng nhân dân", trong u tranh phòng, ch ng t i ph m ph i t ch c, ng viên ư c ông o nhân dân nham gia. Ph i Ny m nh tuyên truy n, v n ng nhân dân, làm cho m i ngư i dân nh n bi t sâu s c, y v ý nghĩa và trách nhi m c a mình trong u tranh phòng, ch ng t i ph m, coi ó là l i ích c a chính mình tích c c và ch ng tham gia. Phát ng phong trào toàn dân tham gia phòng, ch ng t i ph m, tr n áp t i ph m, c m hóa t i ph m, t qu n, xây d ng xã phư ng, thôn b n, cơ quan, doanh nghi p bình yên, không có t i ph m; xây d ng và nhân r ng các mô hình i n hình tiên ti n trong phòng, ch ng t i ph m nâng cao hơn n a hi u qu công tác phòng ng a t i ph m t i t ng a bàn, t i t ng a phương. Chúng ta làm ư c i u này s là nhân t có ý nghĩa quy t nh cho s thành công trong phòng, ch ng t i ph m. 4. Ph i xây d ng l c lư ng công an nhân dân và các cơ quan b o v pháp lu t trong s ch, v ng m nh và có trình chuyên môn, trình pháp lu t v ng vàng, ư c trang b c n thi t, th t s là l c lư ng nòng c t, là ch d a v ng ch c c a nhân dân trong u tranh tr n áp t i ph m. Nghiên c u, ng d ng các thành t u c a khoa h c - công ngh trong công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m. T i ph m ho t ng r t tinh vi, x o quy t, khai thác thành t u c a khoa h c - công ngh ph m t i, n u chúng ta không ch ng nâng cao trình , không áp d ng có hi u qu các thành t u c a khoa h c - công ngh thì k t qu u tranh s r t h n ch . 5. Ti p t c nghiên c u xây d ng, b sung hoàn thi n các văn b n pháp lu t có liên quan n u tranh phòng, ch ng t i ph m. Cơ quan Thư ng tr c Ban ch o 138/CP c a Chính ph và các B , ngành liên quan c n ch ng nghiên c u, xu t, b sung quy ch ph i h p trong phòng ng a u tranh ch ng t i ph m; có ch , chính sách thích h p i v i nh ng ngư i tích c c tham gia và l p thành tích xu t s c khi tham gia phòng, ch ng t i ph m, nh m ng viên khuy n khích m i ngư i dân tham gia phòng, ch ng t i ph m. 6. Ti p t c tăng cư ng h p tác qu c t trong u tranh phòng, ch ng t i ph m, tranh th các ngu n l c, thông qua ph i h p hành ng, ti n hành phòng, ch ng t i ph m t xa, t o thu n l i cho u tranh phòng, ch ng t i ph m có y u t nư c ngoài, t i ph m xuyên qu c gia. 7. Các B , ngành, oàn th , nh t là cơ quan thành viên Ban ch o 138/CP c n th y rõ ý nghĩa quan tr ng c a Ngh quy t 09/CP, chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m, ti p t c tuyên truy n, c vũ, t ch c toàn xã h i tham gia u tranh phòng, ch ng t i ph m, làm cho công tác phòng, ch ng t i ph m th c s tr thành phong trào r ng l n c a toàn dân, do nhân dân và vì nhân dân. Ny m nh th c hi n các Ngh quy t liên t ch, k ho ch ph i h p hành ng ã ký k t gi a các B , ngành, oàn th , t o thành s c m nh toàn dân t n công, tr n áp t i ph m.
  8. Thay m t Chính ph , tôi chúc phong trào u tranh phòng, ch ng t i ph m và công tác xây d ng m hình, nhân i n hình tiên ti n trong phòng, ch ng t i ph m c a chúng ta ti p t c t ư c nhi u thành tích m i xu t s c hơn n a, thi t th c hơn n a góp ph n x ng áng, vào công cu c xây d ng, phát tri n và b o v t nư c, b o v ngày càng t t hơn cu c s ng bình yên c a nhân dân. Chúc các ng chí, các v i bi u s c kho , h nh phúc, thành t!
Đồng bộ tài khoản