Thông báo số 108/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Thông báo số 108/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 108/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về việc giải trình kết luận thanh tra quản lý vốn đầu tư dự án xây dựng tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp của thanh tra Bộ Tài chính do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 108/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 108/TB-BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P V VI C GI I TRÌNH K T LU N THANH TRA QU N LÝ V N U TƯ D ÁN XÂY D NG TUY N Ư NG QU N L - PH NG HI P C A THANH TRA B TÀI CHÍNH. Ngày 24/3/2008 t i B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p th ng nh t báo cáo gi i trình k t lu n c a Thanh tra B Tài chính v qu n lý v n u tư d án xây d ng tuy n ư ng Qu n L - Ph ng Hi p. Tham d h p có i di n Thanh tra B GTVT, V KH T, V TCKT, C c Giám nh & QLCL CTGT, Ban QLCDA GT9 ( i di n Ch u tư) và Công ty c ph n TVTK GTVT phía Nam (Tư v n thi t k ). Sau khi nghe Ban QLCDA GT9, V KH T và C c Giám nh & QLCL CTGT báo cáo ý ki n gi i trình các v n liên quan t i k t lu n s 241/TKL-TTr ngày 20/11/2007 c a Thanh tra B Tài chính và ý ki n óng góp c a các thành viên trong h i ngh , Th trư ng Ngô Th nh c ã th ng nh t k t lu n như sau: 1. Cơ b n th ng nh t b o v gi i trình do C c Giám nh & QLCL CTGT và Ban QLCDA GT9 t ng h p v các v n liên quan t i k t lu n s 241/TKL-TTr ngày 20/11/2007 c a Thanh tra B Tài chính v qu n lý v n u tư d án xây d ng tuy n ư ng Qu n L - Ph ng Hi p. 2. hoàn ch nh báo cáo gi i trình g i B Tài chính, B GTVT giao cho C c Giám nh & QLCL CTGT và Ban QLCDA GT9 b sung và nêu rõ m t s n i dung sau: - V trình t , th t c trong chuNn b u tư xây d ng: i v i tuy n ư ng LTL42 n i QL1 v i QL61 và giao c t v i tuy n ư ng Qu n L - Ph ng Hi p là tuy n có vai trò quan tr ng trong t ch c giao thông khu v c các t nh H u Giang, Sóc Trăng và Kiên Giang. Vi c b sung tuy n LTL42 vào d án xây d ng tuy n ư ng Qu n L - Ph ng Hi p là c n thi t nh m phát huy hi u qu c a d án. T i các H i ngh v phát tri n GTVT ng b ng sông C u Long trong các năm trư c ây, nguyên Th tư ng Võ Văn Ki t ã có ý ki n ch o; UBND các t nh H u Giang và Sóc Trăng có ki n ngh nên B GTVT th y vi c u tư tuy n LTL42 là h p lý. ngh B Tài chính xem xét và có ý ki n chính th c v vi c b sung u tư h ng m c này. - V vi c l p, trình duy t d toán và công tác u th u: Th ng nh t v i n i dung d th o tuy nhiên c n b sung ph l c các văn b n c a Th tư ng Chính ph , B GTVT và các B Xây d ng, Tài chính v vi c bi n ng giá t i khu v c ng b ng sông C u Long và làm rõ m t s n i dung sau:
  2. + Ti p t c th a thu n v i Liên s Xây d ng – Tài chính 2 t nh H u Giang và Sóc Trăng ra thông báo b sung giá v t li u xây d ng n chân công trình theo úng trình t th t c quy nh t i Thông tư liên t ch s 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 26/4/2004 c a Liên B Tài chính – Xây d ng. Trong ó c n lưu ý th ng nh t v giá g c, c ly v n chuy n và cư c v n t i. + Ti p thu, nh n thi u sót v i m t s n i dung tính toán nh m l n và sai sót như k t lu n c a Thanh tra B Tài chính ã nêu trong K t lu n s 241/TKL-TTr ngày 20/11/2007; ng th i có các gi i pháp kh c ph c và ki m i m rút kinh nghi m. - V công tác nghi m thu, thanh toán: C n lưu ý ki m tra, rà soát l i s li u tính toán th c hi n gi m tr khi thanh toán cho nhà th u m t s v n như Thanh tra B Tài chính ã nêu, cung c p b sung h sơ và ti p t c gi i trình cho Thanh tra B Tài chính rõ hơn v vi c nghi m thu và thanh toán kh i lư ng kh o sát a ch t bư c NCKT c a d án. 3. Vi c ph i h p gi a i di n Ch u tư, các cơ quan tham mưu và Thanh tra B GTVT trong quá trình thanh tra qu n lý v n u tư d án xây d ng tuy n ư ng Qu n L - Ph ng Hi p chưa ch t ch như: Nh ng v n khó khăn, phát sinh chưa k p th i báo cáo v i lãnh o B , vi c gi i trình các v n liên quan còn ch m tr v.v… B GTVT ngh các ơn v liên quan c n nghiêm túc ki m i m, rút kinh nghi m. Th a l nh B trư ng B GTVT, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/cáo); - T.Tr Ngô Th nh c ( b/c); - Thanh tra B GTVT; - V KH- T, V TC-KT; - C c G &QLCL CTGT; - C.ty c ph n TVTK GTVT phía Nam; Nguy n Văn Công - Ban QLCDA GT9 - Lưu VT, TH;
Đồng bộ tài khoản