Thông báo số 111/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
26
lượt xem
4
download

Thông báo số 111/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 111/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án ADB và WB3 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 111/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 111/TB-BGTVT Hà N i, ngày 27 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P KI M I M TI N TH C HI N D ÁN ADB VÀ WB3 Ngày 12 tháng 3 năm 2008, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng B GTVT Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p ki m i m ti n th c hi n các D án nâng c p t nh l s d ng v n vay Ngân hàng phát tri n châu Á (ADB) và D án giao thông nông thôn 3 s d ng v n vay c a Ngân hàng th gi i (WB3) do B GTVT làm Ch u tư, Ban QLDA5 làm i di n Ch u tư. Thành ph n tham d h p g m có: Lãnh o và chuyên viên C c Giám nh & QLCL CTGT. V KH T và Ban QLDA5. Sau khi nghe Ban QLDA5 báo cáo v ti n th c hi n các D án ADB, WB3 và các khó khăn vư ng m c hi n nay trong quá trình th c hi n D án; ý ki n phát bi u c a Lãnh o C c Giám nh & QLCL CTGT, V KH T, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1. D án nâng c p t nh l s d ng v n vay Ngân hàng phát tri n châu Á (ADB): - T p trung ch o Ban QLDA các t nh, Tư v n Giám sát và Nhà th u thi công hoàn thành các tuy n ư ng thu c Ti u d án 3 theo úng th i h n c a H p ng xây l p và hoàn thành toàn b d án cu i tháng 10/2008. - V kh i lư ng phát sinh, i u ch nh: Ban QLDA5 s m l p h sơ và trình B GTVT duy t theo quy nh; Hàng tháng có báo cáo Giám sát u tư g i B n m b t và k p th i ch o gi i quy t. - V v n trư t giá: Ban QLDA5 trình B GTVT phương th c tính bù giá cho các h p ng xây l p do trư t giá trên cơ s hư ng d n t i Văn b n s 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 c a Th tư ng Chính ph ; Thông tư s 05/2008/TT-BXD ngày 22/2/2008 c a B Xây d ng và quy nh c a d án. Giao C c Giám nh & QLCL CTGT hư ng d n Ban QLDA5 th c hi n không làm vư t T ng m c u tư c a D án. - Công tác gi i ngân: Hi n nay v n do ADB c p r t ch m, yêu c u Ban QLDA5 tính toán l i các ngu n chi phí c a d án, xu t và báo cáo nhà tài tr b sung; ng th i th o thư trình Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ký g i ADB k p th i c p v n cho D án. 2. D án Giao thông nông thôn 3 (WB3):
  2. - Danh m c d án: Ban QLDA5 có văn b n g i cho các t nh ã ăng ký khóa danh sách, ch tri n khai th c hi n các tuy n ã ăng ký: Liên h Văn phòng Chính ph có Danh m c các d án, ch m nh t vào cu i tháng 3/2008. - Ban QLDA5 làm vi c và ngh UBND các t nh khNn trương i u ch nh, phê duy t d toán và t ch c u th u, ch m nh t vào cu i tháng 3/2008 ( i v i các d án năm th nh t). i v i D án WB3, ưu tiên tri n khai s m cho các t nh hoàn thành t t công tác GPMB (không theo th t năm th c hi n). - V vi c b sung kho n vi n tr không hoàn l i 11,2 tri u B ng Anh c a DFID: V KH T làm u m i ph i h p v i các B , Ngành liên quan báo cáo xin b sung vào Hi p nh vay v n VN 4150. - Mua Ô tô ph c v D án: Giao V Tài chính xem xét, ki m tra và báo cáo v kh năng i u chuy n s xe ã qua s d ng c a d án WB2 ã k t thúc. Ban QLDA5 ph i h p v i V Tài chính xem xét nhu c u c n thi t v s lư ng xe ph c v D án i u chuy n t WB2 sang; Trư ng h p còn thi u, cho t ch c u th u mua xe m i. - V k ho ch b o trì: + V KH T cùng Ban QLDA5 l p, trình B GTVT quy t nh v tiêu chí b o trì ư ng b ; L p d toán và t ch c u th u công tác b o trì ư ng b nh m m b o ti n , ng b , t hi u qu cao và ki m soát ư c ngu n v n u tư. Ban QLDA5 c n th o lu n l i v i Nhà tài tr có phương án b o trì úng theo quy nh. + Ban QLDA5 ôn c các t nh l p k ho ch b o trì, yêu c u có ti n mb o ti n trình D án và xác nh nhu c u i u ph i v n trong D án. - V vi c phân quy n (M2): Yêu c u Ban QLDA5 th c hi n phân quy n như ã th a thu n v i WB, theo phương th c phân c p toàn quy n, th c hi n y các i u ki n c a d án; Trong quá trình th c hi n có ánh giá xác nh kh năng c a các t nh và quy t nh i u ch nh s lư ng t nh ư c phân quy n. Ban QLDA5 ph i h p ch t ch v i WB, ADB và UBND các t nh tri n khai thi công; K p th i báo cáo B GTVT các khó khăn vư ng m c tháo g nh m m b o ti n , ch t lư ng, tuân th theo trình t qu n lý u tư xây d ng c a Nhà nư c Vi t Nam và quy nh c a Nhà Tài tr . Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT xin thông báo các ơn v tham d h p bi t và tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - V Tài chính; - Lưu VT, CG (3).
  3. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản