Thông báo số 115/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
4
download

Thông báo số 115/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 115/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc làm việc với quỹ cơ sở hạ tầng Việt Nam (VNI) – Tập đoàn Vinacapital do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 115/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do- H nh phúc -------------- S : 115/TB-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C LÀM VI C V I QU CƠ S H T NG VI T NAM (VNI) – T P OÀN VINACAPITAL. Ngày 13 tháng 03 năm 2008 t i Văn phòng B GTVT Th trư ng Ngô Th nh c ã ti p và làm vi c v i oàn chuyên gia c a Qu Cơ s h t ng Vi t Nam – T p oàn VinaCapital do Ông William Lean Giám c i u hành n tìm hi u cơ h i u tư các d án cơ s h t ng giao thông v n t i. Cùng tham d cu c h p có Lãnh o và chuyên viên các V K ho ch u tư, H p tác qu c t và C c ư ng b Vi t Nam. Sau khi nghe gi i thi u v T p oàn VinaCapital và Qu Cơ s h t ng Vi t Nam cũng như nguy n v ng tìm hi u cơ h i u tư vào các d án h t ng GTVT c a VinaCapital, Th trư ng Ngô Th nh c có ý ki n k t lu n như sau: 1. B GTVT hoan nghênh VinaCapital quan tâm tìm hi u cơ h i u tư vào các d án h t ng Giao thông v n t i. Giao các C c/V liên quan t o i u ki n giúp VinaCapital ti p c n, tìm hi u thông tin v các d án h t ng ngành Giao thông v n t i m t cách thu n l i. 2. VinaCapital nên k t h p v i các i tác trong nư c có năng l c, kinh nghi m cũng như hi u bi t v các th t c tri n khai d án u tư t i Vi t Nam có th ti p c n và tri n khai các d án hi u qu hơn. 3. i v i D án c ng c a ngõ qu c t L ch Huy n: Giao v KH T cung c p h sơ quy ho ch t ng th cho VinaCapital nghiên c u u tư các b n chưa có nhà u tư ăng ký và hư ng d n VinaCapital các th t c xin ăng ký u tư D án. 4. V D án nâng c p sân bay Cát Bi: B GTVT ã giao C m c ng Hàng không mi n B c tri n khai d án này, do v y VinaCapital làm vi c v i C m c ng Hàng không mi n B c tìm hi u cơ h i cùng h p tác u tư. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v bi t và ph i h p th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Các Th trư ng ( b/c);
  2. - C c Hàng không; - C c Hàng h i; - Các thành viên d h p; - Lưu VT, KH T Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản