Thông báo số 116/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
25
lượt xem
1
download

Thông báo số 116/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 116/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 116/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do- H nh phúc -------------- S : 116/TB-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I BU I LÀM VI C V I Y BAN NHÂN DÂN T NH GIA LAI Ngày 17/3/2008 t i UBND t nh Gia Lai, Th trư ng Ngô Th nh c ã h p và làm vi c v i Phó Ch t ch UBND t nh Gia Lai Lê Vi t Hư ng. Tham gia d h p v phía t nh có Lãnh o S GTVT và các Ban ngành, v phía B GTVT có Lãnh o C c Giám nh và QLCL CTGT, V Quan h Qu c t Ban Qu n lý ư ng b 5 (C c BVN), tr lý Lãnh o B và các T ng công ty XD CTGT 1, T ng công ty XD Trư ng Sơn. Sau khi S GTVT Gia Lai báo cáo, th trư ng Ngô Th nh c ã th ng nh t v i UBND t nh và k t lu n như sau: 1. Xây d ng, s a ch a Qu c l trên a bàn t nh. 1.1. Qu c l 25. - Giao C c ư ng b Vi t Nam Ny nhanh th t c tri n khai xây d ng o n Km99+500 – Km111; Nghiên c u xu t s m v i B làm th t c u tư ti p o n còn l i t Km69 – Km 125 trư c m t b trí v n duy tu s a ch a BGT và báo cáo B vào tháng 4/2008. Nh ng o n Km129 – Km143; Km148- Km155 và Km160 – Km164 b trí v n s a ch a hoàn thành trong năm 2008. Riêng o n qua th tr n Phú Thi n (Km143 – Km147) giao v KH T nghiên c u cho phép u tư nâng c p. 1.2. Qu c l 19. - o n qua th tr n ăk Pơ ã ư c B ch p thu n m r ng và x lý i m en và giao C c ư ng b Vi t Nam ph i h p v i Ban ATGT xem xét x lý k p th i mb o ATGT. B yêu c u C c BVN và Ban ATGT có văn b n báo cáo B trư c 30/3/2008 B có ý ki n x lý. - Tuy n tránh th xã An Khê: C c BVN ch o s m hoàn thành và duy t d án theo hư ng trao i v i V KH T b sung vào d án Qu c l 19 và giao C c BVN ch o Ban QLDA B5 i u ch nh d án này. - o n m r ng th tr n Chư Ty, huy n c Cơ Ban QKDA B5 tri n khai nhanh th t c u th u thi công trong năm 2008.
  2. 2. Di d i tr m thu phí Chư Á: B yêu c u C c BVN báo cáo vi c tri n khai th c hi n v B trư c ngày 30/3/2008 ng th i có hành ng th c hi n ngay cam k t, th ng nh t v i t nh. 3. Giao Ban QLDA ư ng H Chí Minh ch o nhà th u thi công hoàn thành s m o n Qu c l 14 tránh Th xã và ph i h p v i tư v n s m hoàn thành và trình B d án m r ng o n t th xã Kon Tum n thành ph PleiKu và o n phía Nam thành ph PleiKu theo ý ki n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 03/TTg-CN ngày 02/01/2008. 4. V hàng không: Giao V K ho ch u tư cùng v i C c hàng không Vi t Nam ti p t c làm vi c v i B KH T và các ngành liên quan có v n th c hi n d án l p t h th ng èn tín hi u bay êm cho Sân bay PleiKu (B trư ng ã có k t lu n). ưa vào i u ch nh quy ho ch giao thông v n t i(VITRANSS2) quy ho ch i u ch nh Sân bay PleiKu giai o n 2010 – 2015 m b o cho máy bay t m trung tr lên s d ng. 5. B và t nh th ng nh t các n i dung gi a B GTVT xu t chuNn b cho bu i làm vi c gi a B GTGT Vi t Nam v i B giao thông công chính Campuchia, trong thành ph n có Lãnh o t nh Gia Lai và t nh Rattanakiri. Th a l nh Lãnh o B , Văn phòng B thông báo t i các ơn v có liên quan th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c ( b/c); - Th trư ng Lê M nh Hùng( b/c); - UBND t nh Gia Lai; - S GTVT Gia Lai - C c BVN; Nguy n Văn Công - C c HKVN; - V QHQT, V KH T, C c G ; - Ban QLDA B5 - Lưu VP.
Đồng bộ tài khoản