Thông báo số 122/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Thông báo số 122/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 122/TB-BGTVT về nội dung kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ và giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án xây dựng cầu Nhật Tân – thành phố Hà Nội do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 122/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do- H nh phúc -------------- S : 122/TB-BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 04 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P KI M I M TI N VÀ GI I QUY T M T S V N VƯ NG M C TRONG QUÁ TRÌNH TH C HI N D ÁN XÂY D NG C U NH T TÂN – TP. HÀ N I Ngày 27/03/2008, t i văn phòng B GTVT, Th trư ng B GTVT Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p ki m i m ti n và gi i quy t m t s v n vư ng m c trong quá trình th c hi n d án xây d ng c u Nh t Tân. Tham d có i di n lãnh o và chuyên viên các ơn v : V KH T, C c G &QLCL CTGT, Ban QLDA 85, Tư v n thNm tra và Tư v n thi t k . Sau khi nghe Ban QLDA 85 báo cáo tình hình th c hi n, các v n vư ng m c, ý ki n tham gia c a các i bi u, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1. D án c u Nh t Tân: a. V ti n th c hi n d án: m b o ti n kh i công D án vào u tháng 9/2008, Ban QLDA 85 ch ng ph i h p v i các cơ quan tham mưu c a B , k p th i gi i quy t các t n t i, vư ng m c m b o ti n c th như sau: - i v i gói th u s 2 và 3: + Tư v n thNm tra, Tư v n thi t k hoàn thành báo cáo thNm tra và hoàn ch nh h sơ TKKT trong tu n u tháng 4/2008; + Ban QLDA 85 trình duy t theo quy nh, C c G &QLCL CTGT thNm nh, tham mưu trình B GTVT phê duy t h sơ TKKT và d toán trư c ngày 18/4/2008, phê duy t h sơ m i th u trư c 23/4/2008. - i v i gói th u s 1: + Tư v n thNm tra, Tư v n thi t k hoàn thành báo cáo thNm tra và hoàn ch nh h sơ TKKT trư c 15/4/2008; + Ban QLDA 85 trình duy t theo quy nh, C c G &QLCL CTGT thNm nh, tham mưu trình B GTVT phê duy t h sơ TKKT và d toán trư c ngày 02/5/2008, phê duy t h sơ m i th u trư c ngày 7/5/2008.
  2. b. V công tác u th u xây l p: Trên cơ s ý ki n c a JBIC, giao C c G & QLCL CTGT d th o văn b n trình B GTVT ch p thu t k t qu sơ tuy n nhà th u i v i gói th u s 1 (trong ó có lưu ý v n x lý i v i hai nhà th u Kajima và Taisei sau khi có ý ki n k t lu n c a Chính ph v s c c u C n Thơ), ng th i tham mưu trình B GTVT văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph v k t qu sơ tuy n gói th u s 1. - Giao Ban QLDA 85 ch u trách nhi m ch o các ơn v liên quan th c hi n các n i dung sau: + Ch o TEDI và Tư v n d án nghiên c u phương án k t n i gi a d án xây d ng c u Nh t Tân và D án ư ng n i c n Nh t Tân – Sân bay N i Bài không làm nh hư ng n ti n th c hi n gói th u s 3 – c u Nh t Tân, ng th i nghiên c u phương án s kh i công gói th u s 2 – c u Nh t Tân vào u tháng 9/2008. - Thành l p t công tác chuyên trách v GPMB c a d án, ph i h p ch t ch v i các cơ quan c a UBND TP. Hà N i thúc Ny công tác GPMB kh i công xây d ng ngay sau khi phê duy t xong k t qu u th u. 2. D án ư ng n i c u Nh t Tân – Sân bay N i Bài, giao Ban QLDA 85 ch u trách nhi m: - Ch ng àm phán v i JBIC v ph m vi nghiên c u và ngu n v n th c hi n c a ph n d án ư ng n i c u Nh t Tân – Sân Bay N i Bài, trong ó lưu ý t i các công vi c Tư v n c n ch nh th u áp ng ti n d án. - Ch o T ng công ty Tư v n thi t k GTVT (TEDI) l p ti n th c hi n chi ti t c a D án. Ch ng Ny nhanh vi c th c hi n các công tác chuNn b d án có th kh i công xây d ng vào cu i năm 2008. - Xây d ng cơ ch c bi t cho D án ư ng n i c u Nh t Tân – sân bay N i Bài, trình B GTVT xem xét, báo cáo Th tư ng Chính ph ch p thu n. Th a l nh B trư ng B GTVT,Văn phòng B thông báo các ơn v liên quan bi t và th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - TTr. Nguy n H ng Trư ng (b/c); - Các ơn v d h p; - TEDI; - Lưu: VT, CG Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản