Thông báo số 126/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
26
lượt xem
3
download

Thông báo số 126/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 126/TB-BGTVT về nội dung kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu - QL60 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 126/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 126/TB-BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 04 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG K T LU N C A TH TRƯ NG THƯ NG TR C NGÔ THNNH C T I CU C H P KI M I M TI N THI CÔNG C U R CH MI U - QL60 (Phiên h p giao ban ngày 28/3/2008) Ngày 28/3/2008, sau khi ki m tra hi n trư ng, t i Trung tâm H i ngh t nh Ti n Giang, Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p ki m i m ti n thi công c u R ch Mi u - QL60. Cùng d có Ông Nguy n Văn Phòng - Phó Ch t ch UBND t nh Ti n Giang. Tham d cu c h p có i di n Lãnh o và chuyên viên các ơn v : Văn phòng 2 B GTVT, V KH T, V KHCN, C c Giám nh và QLCL CTGT, S GTVT t nh Ti n Giang, S GTVT t nh B n Tre, T giúp vi c c a B trư ng B GTVT (Ông T ng Tr n Tùng, Ông Chu Ng c S ng), T i u ph i (Ông Hoàng Quang Lu n), Ban QLCDAGT 9 (PMU 9), T ng Công ty TVTK GTVT (TVTK, TVGS), T ng Công ty XDCTGT 1, 5, 6 (Cienco1, Cienco5, Cienco6), Công ty BOT R ch Mi u, Công ty c u 14, Công ty c u 12, Công ty CPXDGT 675, Công ty VSL Vi t Nam. Sau khi nghe Ban QLCDAGT 9 và các ơn v báo cáo v tình hình th c hi n thi công c u R ch Mi u và các v n liên quan, các i bi u tham gia ý ki n, Th trư ng Ngô Th nh c ã th ng nh t k t lu n như sau: 1. ánh giá chung: Hi n nay, d án xây d ng c u R ch Mi u ang trong giai o n k t thúc, các kh i lư ng còn l i có yêu c u k thu t r t cao, t p trung vào các ơn v Công ty c u 14, Công ty c u 12, Công ty CPXDGT 675, Công ty Bê tông 620, Công ty VSL Vi t Nam. M c dù các ơn v nêu trên ã có nhi u c g ng, tuy nhiên v n còn b c l s ph i h p chưa ch t ch . B GTVT yêu c u Ban QLCDAGT 9, T i u ph i, ch o các ơn v có các gi i pháp ng b , c th tri n khai thi công ph n kh i lư ng còn l i m b o an toàn, ch t lư ng và ti n yêu c u. 2. V các n i dung k thu t: a. H th ng tr t m c nh tr T17, T20: Tr ng tâm công vi c trong tháng 4/2008 là thi công h ng m c bê tông kh i d m trên tr t m c nh tr T17, T20; ây là h ng m c công trình ph tr , ph c v thi công, Nhà th u ch u trách nhi m tính toán l p h sơ thi t k trình TVGS ki m tra xem xét ch p thu n, Ban QLCDAGT 9 ôn c, ki m tra. m b o an toàn tuy t i cho công trình B GTVT th ng nh t ý ki n k t lu n t i thông báo s 38/CG -T 2 ngày 21/3/2008 do C c Giám nh và QLCL CTGT ch trì v vi c: Tham gia ý ki n cương th t i h à giáo thi công kh i 14m c nh tr neo T17, T20; l a ch n v t li u khe co dãn c u d n s 1, s 2; l p phòng nư c m t
  2. c u - D án xây d ng c u R ch Mi u. ng th i, yêu c u các ơn v thi công, Tư v n giám sát rà soát ki m tra ch t ch các chi ti t c u t o, liên k t, ti t di n c a h th ng tr t m c nh tr , c th : - Tr t m c nh tr T17: Căn c vào hi n tr ng th c t v t li u ch t o, c u t o và v trí c a các thanh trong h th ng, ki m tra n nh, bi n d ng chung c a h th ng và c c b c a các thanh; - Tr t m c nh tr T20: tăng cư ng kh năng ch u l c c a các m i n i, yêu c u b sung thép b n liên k t (theo chu vi ng) h th ng ng thép ch ng t i các v trí m i n i. Lưu ý các ơn v : Ban QLDAGT 9, T i u ph i, TVTK, TVGS khi có yêu c u c th v các v n k thu t, ph i ư c th hi n b ng các văn b n, phi u yêu c u. b. cương l p tr ng thái “0”: Giao TVGS l p cương xác nh tr ng thái “0” c a công trình, trình Ban QLCDAGT 9 ch p thu n làm cơ s ki m tra so sánh trong quá trình thi công và qu n lý duy tu khai thác. c. Thi t b thí nghi m: Ban QLDAGT 9, Công ty BOT c u R ch Mi u ch o các ơn v liên quan t n d ng t i a các thi t b trong công tác chuy n giao công ngh , phòng thí nghi m c bi t theo dõi, quan tr c trong quá trình thi công và qu n lý duy tu khai thác. Lưu ý công tác L p Quy trình qu n lý duy tu, khai thác, ki m nh nh kỳ và t xu t trình B GTVT (qua V KHCN ch trì) xem xét ban hành. d. V l p phòng nư c cho toàn c u và khe co dãn cho c u d n s 1, 2: Giao Ban QLDAGT 9 căn c vào tiêu chuNn k thu t c a D án và ý ki n k t lu n t i thông báo s 38/CG -T 2 ngày 21/3/2008, khNn trương l a ch n nhà th u trình B xem xét quy t nh s m tri n khai thi công; e. i v i vi c i u ch nh d i phân cách gi a phía Ti n Giang và d i h lan m m: - D i phân cách gi a phía Ti n Giang: m b o an toàn cho các phương ti n tham gia giao thông, yêu c u Tư v n thi t k nghiên c u i u ch nh l i ph n u d i phân cách gi a c u t o tương t các công trình ã áp d ng trong các nư c trong kh i ASEAN (b ng cao su); - H lan m m: Th ng nh t ch trương i u ch nh v trí d i h lan m m t i các ư ng cong theo ngh c a các ơn v . Giao Ban QLCDAGT 9 ch o các ơn v liên quan hoàn ch nh h sơ, thNm nh và xem xét quy t nh. 3. V th t c: a. V vi c i u ch nh kh i lư ng: Nh m m c ích m b o ch t lư ng theo yêu c u c a D án, B GTVT th ng nh t s d ng ngu n v n Ngân sách Nhà nư c i v i kh i lư ng th m bê tông nh a m t c u. Giao V KH T ch o Ban QLCDAGT 9, Công ty BOT hoàn ch nh th t c trình B xem xét quy t nh. b. Công tác i u ch nh giá:
  3. - i v i các kh i lư ng còn l i thu c ngu n v n Ngân sách: Th ng nh t ch trương i u ch nh qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình c u R ch Mi u theo các n i dung quy nh t i Ngh nh 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 7/02/2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 99/2007/N - CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Thông tư 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 v vi c Hư ng d n i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng theo hư ng d n c a B Xây d ng và B GTVT trong th i gian t i. Giao Ban QLCDAGT 9 ch o các ơn v hoàn ch nh các th t c trình B xem xét, quy t nh. Lưu ý các ơn v qu n lý ch t ch th i i m áp d ng i v i các kh i lư ng còn l i phù h p v i th i i m có hi u l c c a các Ngh nh, Thông tư, văn b n hư ng d n. - i v i các kh i lư ng còn l i thu c ngu n v n BOT: Công ty BOT ch u trách nhi m ch o gi i quy t, làm căn c báo cáo cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét, i u ch nh th i h n thu phí. c. Công tác t m ng: m b o ti n D án, Ban QLCDAGT 9 ti p t c t m ng v n cho các kh i lư ng còn l i c a D án theo nguyên t c ã ư c th ng nh t t i văn b n s 502/TB-BGTVT ngày 29/10/2007. d. V vi c phân b ngu n v n: Trong trư ng h p vi c phân chia ngu n v n NSNN và BOT thay i, Công ty BOT ch ng xác nh l i t l góp v n báo cáo B GTVT (qua V KH T ch trì) xem xét, quy t nh. e. V nh m c, ơn giá: i v i các nh m c hi n chưa có trong h th ng nh m c c a Nhà nư c, a phương khu v c D án, trong khi chưa hoàn ch nh vi c l p và th a thu n các nh m c trên v i các cơ quan liên quan, B GTVT th ng nh t cho phép t m tính theo các nh m c c a các D án có các gi i pháp k t c u tương t như c u M Thu n, c u C n Thơ v.v. Sau khi hoàn ch nh các th t c v xây d ng nh m c s duy t chính th c. 4. V ti n : m b o vi c ưa công trình c u R ch Mi u vào khai thác trong năm 2008, B GTVT th ng nh t v i ti n do Ban QLCDAGT 9 và các ơn v ki n ngh , c th như sau: - Hoàn ch nh các kh i K8 : 30/03/2008; - Th t i tr tam c nh tr T17, T20 : 10/04/2008; - Lao d m Super T nh p T14-T15-T16 : 15/04/2008; - B c tr T21, T22 : 15/04/2008; - Lao d m Super T nh p T23-T22-T21 : 06/05/2008; - Lao d m Super T nh p T16-T17 : 25/06/2008; - Lao d m Super T nh p T20-T21 : 10/06/2008;
  4. - Tr m thu phí : 30/06/2008; - C u thang xu ng c n Tân Vinh : 26/08/2008; - Nút giao s 1, 2 (bao g m sơn, k , bi n báo giao thông): 30/08/2008; - Trong tháng 6/2008, các ơn v ph i bàn giao ph n còn l i ã hoàn ch nh cho Công ty 675 tri n khai thi công th m Bê tông nh a toàn b ph n m t c u và ư ng; -L p t hoàn ch nh h th ng lan can, èn chi u sáng, PCCC v.v.: Trư c 30/8/2008. 5. M t s v n khác: - Trên cơ s ch p thu n ti n chi ti t c a B GTVT, Ban QLDAGT 9 hoàn ch nh th t c i u ch nh ti n , h p ng i v i gói th u BATHH; - Yêu c u các ơn v thi công h t s c lưu ý n công tác an toàn lao ng trên công trư ng m b o theo úng các quy nh i v i công tác ATL . Th a l nh Lãnh o B , Văn phòng B GTVT thông báo các ơn v liên quan bi t và th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - TTr. Ngô Th nh c (b/c); - UBND t nh Ti n Giang; - UBND t nh B n Tre; - Các ơn v d h p; - Lưu: VP, VT, CG (3). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản