Thông báo số 13/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Thông báo số 13/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 13/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp rà soát lại quá trình đấu thầu chuyển giao quyền thu phí 2 trạm thu phí trên QL5 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 13/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 13/TB-BGTVT Hà N i, ngày 11 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P RÀ SOÁT L I QUÁ TRÌNH U TH U CHUY N GIAO QUY N THU PHÍ 2 TR M THU PHÍ TRÊN QL5 Ngày 08/1/2008, t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì h p rà soát l i quá trình u th u chuy n giao quy n thu phí trên Qu c l 5 theo tinh th n ch o c a Phó th tư ng Nguy n Sinh Hùng. Tham d cu c h p có i di n B K ho ch u tư (V Cơ s h t ng); B Tài chính (V Hành chính s nghi p) và i di n các cơ quan thu c B GTVT (V Tài chính; V K ho ch u tư; V Pháp ch ; C c ư ng b Vi t Nam; C c Giám nh & qu n lý ch t lư ng công trình giao thông) và công ty c ph n qu n lý & xây d ng ư ng b 234. Sau khi nghe C c ư ng b Vi t Nam báo cáo l i quá trình u th u chuy n giao quy n thu phí có th i h n Qu c l 5, ý ki n phát bi u c a cơ quan thu c B ; ý ki n i di n c a B Tài chính, B K ho ch u tư, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: Công tác chuy n giao quy n thu phí 2 tr m trên qu c l 5 là vi c làm thí i m th c hi n ch trương xã h i hóa công tác thu phí s d ng ư ng b nh m huy ng v n c a nhà u tư u tư xây d ng và b o trì h th ng ư ng b . Trong quá trình tri n khai th c hi n ã có nhi u thay i so v i h sơ m i th u, th i gian kéo dài, có nh ng t n t i vư ng m c do nhi u nguyên nhân, khách quan và ch quan c a nhi u cơ quan. B Giao thông v n t i ã nhi u l n h p bàn, phân tích và ã có báo cáo Th tư ng Chính ph , xin i u ch nh m t s n i dung c a h sơ m i th u ti p t c ký k t h p ng. x lý d t i m các v n t n t i trong vi c u th u chuy n giao có th i h n quy n thu phí 2 tr m thu phí trên Qu c l 5, B giao cho các cơ quan th c hi n như sau: 1. Giao cho C c ư ng b Vi t Nam là cơ quan ư c giao nhi m v ch trì xây d ng án và là Ch t ch H i ng u th u, rà soát l i quá trình u th u, phân tích rõ nguyên nhân sai úng, m c nh hư ng n các quy nh u th u hi n hành như th nào? Và có ý ki n chính th c v phương án chuy n giao quy n thu phí này. Th i gian báo cáo B ch m nh t ngày 15/1/2008. 2. Giao cho V Tài chính trên cơ s báo cáo c a C c ư ng b Vi t Nam l y ý ki n tham gia c a các cơ quan tham mưu liên quan, sau khi có ý ki n tham gia, V Tài chính tham mưu phương án x lý chuy n giao quy n thu phí 02 tr m trên Qu c l 5. Th i gian hoàn thành trư c ngày 20/1/2008 B báo cáo Văn phòng Chính ph trư c ngày 30/1/2008.
  2. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B Giao thông v n t i xin thông báo t i các ơn v liên quan tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TT Ngô Th nh c ( b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, TC Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản