Thông báo số 133/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
4
download

Thông báo số 133/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 133/TB-BGTVT về nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án “phát triển cơ sở hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long” vốn vay Ngân hàng thế giới (dự án WB5) do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 133/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 133/TB-BGTVT Hà N i, ngày 08 tháng 04 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P BAN CH O D ÁN “PHÁT TRI N CƠ S H T NG NG B NG SÔNG C U LONG” V N VAY NGÂN HÀNG TH GI I (D ÁN WB5) Ngày 01/4/2008, t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p Ban Ch o d án Phát tri n cơ s h t ng ng b ng sông C u Long (D án WB5) v n vay Ngân hàng Th gi i (WB). Tham d cu c h p có i di n WB, B KH& T, B Tài chính, i di n UBND, S GTVT, Ban QLDA 13 t nh thành ph thu c khu v c ng b ng sông C u Long, Lãnh o và chuyên viên các ơn v tham mưu c a B GTVT: V K ho ch u tư, V T ch c cán b , V Khoa h c công ngh , V V n t i, V Tài chính, C c Giám nh & QLCLCT, C c ư ng sông VN, C c ư ng b VN, Ban QLDA 1 và Ban QLCDA- T. Sau khi nghe báo cáo c a Ban QLDA1, Ban QLCDA- T, ý ki n c a i di n WB, các B ngành, UBND và S GTVT các t nh ng b ng sông C u Long, các ơn v tham mưu c a B GTVT, Th trư ng ã k t lu n như sau: 1. V th t c phê duy t d án h p ph n C ( ư ng t nh l và ư ng th y a phương), th ng nh t UBND các t nh phê duy t theo danh m c c a t nh ã ư c ưa vào F/S c a d án ư c phê duy t. Các t nh c n s p x p danh m c theo th t ưu tiên và phân o n u tư có th l a ch n ưu tiên u tư theo ngu n v n c a H p ph n C ã phân b trong Hi p nh d án. B GTVT s àm phán v i WB b sung thêm v n và ngân sách a phương u tư toàn b danh m c ã ư c phê duy t trong d án m b o hi u qu u tư. 2. Giao C c BVN, Ban QLDA1 ch o tư v n BECOM Ny nhanh ti n TKKT và l p HSMT giai o n I m b o bàn giao tài li u báo cáo TKKT: - H p ph n ư ng Qu c l : 30/4/2008 chuy n toàn b h sơ TKKT cho C c BVN phê duy t trư c tháng 5/2008; - H p ph n ư ng t nh: 30/4/2008 chuy n toàn b h sơ TKKT cho UBND các t nh xem xét, phê duy t trư c tháng 6/2008; - H p ph n ư ng th y Qu c gia: 30/4/2008 chuy n toàn b h sơ TKKT cho C c ư ng sông VN phê duy t trư c 30/5/2008, ti n hành c m m c và GPMB trư c 15/7/2008; 3. V công tác c m c c và HS GPMB, B ng ý v nguyên t c b sung nhi m v cho tư v n TKKT th c hi n trên cơ s F/S ã ư c phê duy t. Các Ban QLDA th c
  2. hi n th t c trình ch u tư phê duy t ph l c b sung cho H p ng tư v n. T i nh ng nơi không có vư ng m c, cho phép tri n khai công tác GPMB ngay khi d án ư c phê duy t. 4. i v i h ng m c c a các t nh ã có h sơ TKKT ư c t nh phê duy t, t nh c n kh ng nh và ch u trách nhi m v ch t lư ng h sơ, g i WB xem xét ch p thu n (g i B GTVT theo dõi) và tri n khai các bư c ti p theo. Kinh phí ã th c hi n t nh ch u, ph n kinh phí cho TKKT ã ư c phân b trong d án n u còn dư s b trí sang kinh phí xây l p các h ng m c trong d án c a t nh. 5. V i vi c bi n ng giá d n n tăng t ng m c u tư c a các h ng m c c a d án do B GTVT qu n lý, th c hi n theo văn b n hư ng d n c a B GTVT v i u ch nh giá (s ban hành trong tháng 4 năm 2008) cho các h p ng xây l p chuNn b , ang và ã tri n khai u th u ho c ang thi công. ngh các t nh có văn b n g i B GTVT th ng nh t tuân th n i dung theo hư ng d n c a B GTVT trư c ngày 10/4/2008. 6. Các ch u tư ph i h p v i C c Giám nh & QLCLCT, V Tài chính, V KH T tính toán c th các chi phí chung, chi phí khác, chi phí Ban GPMB… trình B phê duy t m b o kinh phí th c hi n trong quá trình tri n khai d án. 7. Giao V Tài chính hư ng d n các Ban QLDA tính toán, l p chi phí và phân b chi phí Qu n lý d án gi a các Ban QLDA trung ương và a phương căn c Thông tư s a i Thông tư 118/TT-BTC c a B Tài chính. Kinh phí QLDA cho các ch u tư và kinh phí cho Ban QLDA T th c hi n nhi m v ơn v i u ph i chung c a d án giao V Tài chính, c c Giám nh & QLCLCT hư ng d n (th a thu n v i B Tài chính). 8. Giao C c giám nh & QLCLCT ti p t c có văn b n g i TTgCP và các B ngành liên quan v x lý các vư ng m c trong công tác GPMB ( c bi t là di d i công trình công c ng). 9. Giao V KH T t p h p ghi k ho ch v n năm 2008 cho các h p ph n trong giai o n I c a d án. Ph n v n cho GPMB ngh B KH& T cho phép ng trư c. Vi c ghi k ho ch v n cho các h ng m c giai o n II, các t nh ch ng ăng ký ghi v n c ODA và v n i ng g i B KH& T, B Tài chính và B GTVT. B GTVT s t p h p g i B KH& T b trí v n cho các h ng m c H p ph n C c a các t nh. Các ch u tư H p ph n C ch ng xác nh ti n xây l p, ăng ký v n hàng năm v i S KH& T t nh có v n th c hi n. 10. Giao C c ư ng sông VN ch o ban QLCDA T khNn trương l a ch n và huy ng tư v n H tr vùng tr giúp các t nh trong qu n lý và th c hi n d án. 11. i v i QL91, giao C c BVN, Ban QLDA1 Ny nhanh công tác tuy n ch n tư v n TKKT, l p HSMT cùng v i c m c c và l p H sơ GPMB QL91 và giám sát cho toàn H p ph n qu c l , lưu ý b sung nhi m v c m c c và l p H sơ GPMB tư v n th c hi n nh m Ny nhanh ti n GPMB và có th bàn giao cho t nh th c hi n trong tháng 9 năm 2008. 12. Các v n khác:
  3. 12.1. Vi c xây m i c u Phong Phú trên QL54, giao C c BVN ki m tra, ph i h p v i C c Giám nh & QLCLCT tham mưu x lý theo hư ng t ch c giao thông phù h p v i t i tr ng khai thác ho c gia cư ng m b o s c ch u t i c a c u. Giai o n sau, s x lý thay th làm m i. 12.2. V cao thông thuy n c a các c u, th ng nh t gi nguyên theo Quy t nh u tư s 741/Q -BGTVT ngày 6/4/2007 c a B GTVT. 12.3. V i phương án xây d ng phà Láng S t, th ng nh t làm b n phà poongtông theo Q u tư s 741/Q -BGTVT c a B , V KH T và các ch u tư nghiên c u phân b v n mb o kinh phí u tư. 12.4. V phương án xây d ng 13 c u trên hành lang ư ng th y s 2, th ng nh t phương án c u BTCT cho nh ng c u t i khu v c nhi m m n, các c u còn l i ch p thu n theo xu t c a tư v n s d ng d m thép cho nh p thông thuy n, các nh p còn l i là BTCT. Giao ban QLDA1 ph i h p v i ban QLCDA T ki m tra th c hi n. 12.5. Riêng 2 c u Vàm Th oàn và An Th nh t i a ph n t nh Long An, giao Ban QLCDA T ki m tra, xem xét và tham mưu thay th ho c s a ch a cho phù h p. 12.6. V công tác GPMB t i t nh B c Liêu, ngh t nh tri n khai theo quy ho ch ch nh trang ô th c a t nh và ti n các d án c a t nh, D án s chi phí GPMB cho nh ng khu v c thu c ph m vi GPMB c a D án WB5, ph n chênh l ch do a phương chi tr . 13. V c u Ninh Qu i t i t nh B c Liêu, th ng nh t v i ngh c a t nh. Giao C c Giám nh & QLCLCT, V KHCN, C c BVN ph i h p v i a phương v phương án x lý. T nh c n có văn b n g i WB và B GTVT kh ng nh s phù h p v k thu t c a ph n kh i lư ng ã làm trư c ây c a c u này v i yêu c u k thu t bây gi . 14. Th trư ng ngh WB xem xét chuNn b các th t c b sung v n cho d án u tư toàn b các h ng m c ã ư c nghiên c u trong d án có th t ư cm c tiêu c a D án. ngh khi d án gi i ngân ư c 30% có th i u ch nh Hi p nh b sung v n cho d án k p th i gi i ngân cho các h ng m c còn l i. 15. V c ng Tân Châu (An Giang) và c ng B c Liêu (2 c ng sông), th ng nh t ngh WB b trí v n th c hi n trong d án, giao V KH T x lý th t c. D ki n cu c h p Ban Ch o t i vào tháng 6 năm 2008 t i C n Thơ. Trên ây là n i dung ã ư c th ng nh t trong cu c H p, Văn phòng B xin thông báo các cơ quan, ơn v bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr. Ngô Th nh c( b/c);
  4. - Ngân hàng Th gi i t i Hà N i; - Các ơn v d h p; - Lưu VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản