Thông báo số 141/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Thông báo số 141/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 141/TB-BGTVT về nội dung kết luận tại cuộc họp do Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chủ trì với Cục Hàng hải Việt Nam về Dự án xây dựng Hệ thống quản lý hàng hải tàu biển luồng Sài Gòn – Vũng Tàu (Dự án VTS) bằng nguồn tài chính từ Quỹ Phát triển xuất khẩu của Chính phủ Canada (EDC) do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 141/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 141/TB-BGTVT Hà N i, ngày 14 tháng 4 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG K T LU N T I CU C H P DO TH TRƯ NG NGÔ THNNH C CH TRÌ V I C C HÀNG H I VI T NAM V D ÁN XÂY D NG H TH NG QU N LÝ HÀNG H I TÀU BI N LU NG SÀI GÒN – VŨNG TÀU (D ÁN VTS) B NG NGU N TÀI CHÍNH T QU PHÁT TRI N XU T KH U C A CHÍNH PH CANADA (EDC) Ngày 04/4/2008 t i Văn phòng C c Hàng h i Vi t Nam, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p v i C c Hàng h i Vi t Nam (HHVN) v D án xây d ng H th ng qu n lý hàng h i tàu bi n lu ng Sài Gòn – Vũng Tàu (D án VTS) b ng ngu n tài chính t Qu Phát tri n xu t khNu c a Chính ph Canada (EDC). Tham d cu c h p có Lãnh o và chuyên viên các V KH T, V HTQT, V KHCN, UB PCLB&TKCN, Lãnh o và chuyên viên C c Hàng h i VN và các ban ngành thu c C c. Sau khi nghe i di n C c Hàng h i Vi t Nam báo cáo v tình hình th c hi n và chuNn b các d án c a C c t ngu n v n trung ương c p và ngu n v n khai thác cơ s h t ng c a C c và vi c tri n khai th c hi n d án VTS; PMU.VTS ( i di n Ch u tư); C ng v TP. H Chí Minh ( ơn v qu n lý, khai thác và s d ng) báo cáo v tình hình tri n khai, qu n lý và khai thác s d ng H th ng qu n lý hàng h i tàu bi n lu ng Sài Gòn – Vũng Tàu (D án VTS); báo cáo k t qu ki m tra và xu t phương án s a ch a H th ng VTS c a Công ty thông tin i n t Hàng h i Vi t Nam (VISHIPEL), Th trư ng ã k t lu n như sau: 1. i v i các d án u tư cơ s h t ng c ng bi n, lu ng l ch, b o m hàng h i, thi t b và h t ng xây d ng… c a C c HHVN trên t t c các lĩnh v c là r t l n và t nhi u ngu n v n khác nhau (Ngân sách, ODA, XDCB c a B GTVT và v n s nghi p khai thác c a C c). B yêu c u C c HHVN có báo cáo c th v toàn b quá trình u tư các d án do C c th c hi n b ng m i ngu n v n (bao g m tên d án, t ng m c u tư, ngu n v n, th i gian, hình th c, cơ ch th c hi n tình hình tri n khai và các khó khăn vư ng m c ki n ngh , x lý, trách nhi m…) g i v B trong th i gian s m nh t. 2. i v i ngh u tư c a C c Hàng h i, C c c n rà soát l i toàn b các d án d nh u tư, ưa ra danh m c theo th t ưu tiên, c bi t lưu ý n lĩnh v c an toàn hàng h i v h th ng lu ng. Giao V KH T ch trì, có ý ki n tham mưu cho B x lý. 3. V D án xây d ng H th ng qu n lý hàng h i tàu bi n lu ng Sài Gòn – Vũng Tàu (D án VTS):
  2. (i) D án VTS ư c C c HHVN chuNn b t năm 1991, ngày 11/10/1994 C c HHVN ã ký h p ng th c hi n d án VTS tr giá 9.546.500 USD v i Công ty thương m i Canada (CCC) và Công ty tư v n DGB làm t ng th u, hình th c h p ng “Chìa khóa trao tay”; (ii) Th t c u tư d án VTS ư c th c hi n b ng các văn b n (Văn b n s 2593/QHQT ngày 30/5/1996 c a Phó Th tư ng Phan Văn Kh i ng ý cho C c HHVN vay t qu EDC (Canada) 9.546.500 USD th c hi n d án VTS và giao B Tài chính b o lãnh h p ng vay v n; Quy t nh s 1310/KH T ngày 08/6/1996 phê duy t d án kh thi VTS c a B GTVT; Thư b o lãnh c a B Tài chính ngày 05/7/1996 cho h p ng th c hi n d án VTS và h p ng có hi u l c ngày 03/7/1996; Quy t nh s 1778Q /TCCB-L ngày 06/7/1996 c a B GTVT thành l p ban QLDA VTS (PMU.VTS); Văn b n s 1079/Q -KH T ngày 17/7/1996 giao nhi m v i di n ch u tư th c hi n d án VTS cho PMU.VTS; Văn b n s 1407/CP-CN ngày 28/11/1998 c a Th tư ng Chính ph ch p thu n cho phép ti p t c th c hi n D án VTS theo h p ng ã ký ngày 11/10/1994). (iii) T năm 1999 n năm 2001, CCC/DGB ã cùng các nhà th u ph th c hi n h p ng D án VTS. Ngày 19/3/2002, Ch u tư, PMU.VTS, nhà th u CCC/DGB cùng các ơn v liên quan ti n hành nghi m thu, bàn giao ưa h th ng VTS vào khai thác s d ng, v i ghi nh n các l i c n s a ch a. Nhà th u CCC/DGB ã cam k t s a ch a toàn b l i trong vòng 45 ngày. Tuy nhiên phía nhà th u ã không th c hi n cam k t và h th ng ngày càng h ng n ng. (iv) T 2002 n 2005 h th ng ã i vào khai thác, ho t ng tuy nhiên có nhi u tr c tr c do phía nhà th u CCC/DGB không s a ch a d t i m các l i còn t n t i. V phía C c HHVN và B GTVT ã có nhi u n l c yêu c u, thuy t ph c, can thi p c p B , c p nhà nư c tác ng v i nhà th u Canada CCC/DGB nhưng không có k t qu . Nhà th u v n c tình không th c hi n các i u ki n h p ng ã ký. ánh giá quá trình th c hi n D án VTS, B GTVT nh n th y: - ây là d án c n thi t th c hi n t i th i i m ký h p ng ngày 11/10/1994. H p ng ư c ký trư c khi ban hành Ngh nh 42/CP và 43/CP v qu n lý u tư xây d ng cơ b n, hơn n a t i th i i m ó Vi t Nam chưa có kinh nghi m trong vi c ký k t h p ng và th c hi n d án v i các nhà th u nư c ngoài. Ngh nh 17/2001/N - CP v ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c c a Chính ph cũng chưa ra i. - D án ư c th c hi n b ng ngu n v n vay t Qu Phát tri n xây d ng c a Chính ph Canada (EDC). C c HHVN ký h p ng (H ) vay song phương v i EDC và ký h p ng tr c ti p v i nhà th u Canada CCC/DGB v i s b o lãnh vay th c hi n d án c a Chính ph Vi t Nam do B Tài chính ký. Do tính ch t và i u ki n vay, EDC ký h p ng cho vay và tr ti n tr c ti p cho nhà th u CCC/DGB. Do không có s ng nh t trong vi c nghi m thu bàn giao gi a ch u tư và vi c chi tr ti n thanh toán cho nhà th u, Ch u tư (C c HHVN) ã không gi l i ư c kho n ti n cho th i gian b o hành d án. Hơn n a vào th i i m x y ra tranh ch p, m t trong s nhà th u th c hi n d án ã óng c a công ty và vi c ký k t h p ng gi a các nhà th u chính và th u ph nư c ngoài không ch t ch vì v y nhà th u chính ã không ch o ư c nhà th u ph s a ch a các l i còn t n t i sau khi nghi m thu bàn giao. Theo i u ki n v khi u ki n trong h p ng ã ký, vi c khi u ki n s th c hi n và do tòa
  3. án c a Chính ph Canada th c thi do v y kh năng thua ki n phía Vi t Nam n u kh i ki n là r t l n và khi ó t n h i v tài chính có th còn l n hơn. - B GTVT yêu c u C c HHVN nghiên c u, xem xét, s m ký k t th a thu n v các i u ki n ch m d t h p ng v i nhà th u Canada CCC/DGB theo các ý ki n tham mưu c a B K ho ch và u tư t i văn b n s 5850 BKH/KCHT& T ngày 15/8/2007, B Tài chính t i văn b n s 11079/BTC-TC N ngày 20/8/2007, Văn phòng Chính ph t i văn b n s 4971/VPCP-CN ngày 05/9/2007 và các quy nh hi n hành. - C c HHVN có báo cáo giám sát ánh giá u tư v toàn b quá trình th c hi n d án theo quy nh hi n hành trong ó ánh giá c th vi c th c hi n h p ng ã ký k t, khó khăn, x lý và trách nhi m c th c a t ng cá nhân, ơn v trong quá trình th c hi n g i B trong th i gian s m nh t. - th c hi n thanh quy t toán d án, yêu c u C c HHVN m i công ty ki m toán c l p ti n hành ki m toán, quy t toán có th k t thúc d án. - Trên cơ s báo cáo giám sát ánh giá u tư, C c HHVN trình xu t d án Nâng c p s a ch a h th ng VTS và xin phép chuNn b u tư d án theo quy nh hi n hành. - Giao V KH T ch trì thNm nh xu t c a C c HHVN trình B cho phép chuNn b u tư d án Nâng c p s a ch a h th ng VTS. -B ng ý v nguyên t c giao C c HHVN là cơ quan Quy t nh u tư và giao ch u tư theo úng quy nh hi n hành. - C c HHVN lưu ý chuNn b u tư theo trình t , th t c quy nh và l a ch n tư v n cho phù h p, theo quy nh m b o tính lâu dài và hi u qu c a d án. - B xác nh d án này là d án quan tr ng, C c c n khNn trương chuNn b , l y ý ki n tham mưu c a các ơn v liên quan và ph i h p x lý k p th i các vư ng m c trong th i gian s m nh t. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v bi t và th c hi n m b o ti n các D án./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c( b/c); - Các thành viên d h p; - Lưu: VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản