Thông báo số 146/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
2
download

Thông báo số 146/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 146/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với Thường trực Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 146/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 146/TB-BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 4 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I H NGHĨA DŨNG T I BU I LÀM VI C V I THƯ NG TR C H I KHKT C U Ư NG VI T NAM Ngày 21 tháng 3 năm 2008, t i tr s B Giao thông v n t i – 80 Tr n Hưng o, Hà N i, B trư ng B GTVT H Nghĩa Dũng ã làm vi c v i Thư ng tr c H i KHKT C u ư ng Vi t Nam. V phía B GTVT còn có Chánh Văn phòng Nguy n Văn Công, V trư ng V KHCN Nguy n Văn Nhân, V trư ng V Tài chính Văn Qu c, Phó V trư ng V KH T Hà Kh c H o. V phía H i KHKT C u ư ng Vi t Nam có Phó Ch t ch Lê Ng c Hoàn, Phó Ch t ch ào Xuân Lâm, Phó T ng Thư ký Thư ng tr c Ngô c Nguyên, Trư ng Ban T ch c Vũ Minh Tâm, Phó Chánh Văn phòng Nguy n Th Bích H p. Sau khi nghe Phó Ch t ch H i Lê Ng c Hoàn trình bày báo cáo khái quát k t qu ho t ng năm 2007, nhi m v tr ng tâm năm 2008 và m t s ki n ngh c a H i KHKT C u ư ng Vi t Nam v i B trư ng, nghe ý ki n phát bi u c a các thành viên d h p, B trư ng B GTVT H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: 1. B Giao thông v n t i ánh giá cao c g ng và k t qu ho t ng năm 2007 c a H i KHKT C u ư ng Vi t Nam H i ã bám sát nhi m v chính tr c a ngành, ph i h p và tham gia v i B th c hi n nhi m v tư v n ph n bi n m t s công trình, tham gia th c hi n d án xây d ng tiêu chuNn ư ng b giai o n 2. H i ã ch ng tìm hi u tình hình, c thành viên tham gia y ban Qu c gia i u tra s c và ã có ý ki n v i các cơ quan có thNm quy n v nguyên nhân s c t i d án xây d ng c u C n Thơ. H i ã ch trì t ch c H i th o qu c t v phát tri n và qu n lý ư ng ô tô cao t c t i Vi t Nam và sau H i th o ã có văn b n khuy n ngh lên Nhà nư c và B . Năm 2007, H i ã có nhi u ho t ng thi t th c k ni m 20 năm ngày thành l p, có n phNm k ni m, ư c Nhà nư c t ng thư ng Huân chương Lao ng h ng nhì… B GTVT trân tr ng v tình c m chân thành và nh ng óng góp thi t th c c a H i i v i ngành trong năm qua.
  2. 2. Năm 2008, B GTVT mong H i ti p t c hoàn thành t t nhi m v như chương trình ã ra, bám sát và óng góp tích c c vào nhi m v c a ngành. Nhi m v tr ng tâm c a ngành năm 2008 là ti p t c xây d ng th ch , s a i b sung Lu t Giao thông ư ng b (c nh ng v n v k t c u h t ng giao thông, v qu n lý ho t ng v n t i, v b o m an toàn giao thông) và tuyên truy n, giáo d c v Lu t này. C p nh t, b sung hoàn ch nh các quy ho ch, k ho ch phát tri n GTVT. Tri n khai và kh i công nhi u d án l n v k t c u h t ng giao thông v i t ng m c u tư l n ( ư ng ô tô cao t c, c u l n, ư ng s t trên cao…). Ti p t c xây d ng các tiêu chuNn k thu t, trư c m t là quy ch qu n lý khai thác ư ng ô tô cao t c. T ch c th c hi n án ATGT n năm 2010 ã ư c Chính ph phê duy t… 3. V nh ng ki n ngh c a H i a. V phát tri n và qu n lý ư ng ô tô cao t c B hoan nghênh và ti p thu các khuy n ngh c a H i ã g i lên Th tư ng Chính ph , B trư ng B GTVT sau H i th o qu c t “phát tri n và qu n lý ư ng ô tô cao t c t i Vi t Nam” (văn b n s 06/HC -VP ngày 18 tháng 1 năm 2008); và B ang thúc Ny các B h u quan gi i quy t nh ng v n liên quan. Trư c m t, H i c n tham gia tích c c vi c hoàn thành xây d ng Tiêu chuNn thi t k và Tiêu chuNn qu n lý khai thác ư ng ô tô cao t c, k p th i áp ng cho yêu c u c a ngành. b. i v i nhi m v tư v n và ph n bi n xã h i Các cơ quan ch c năng c a B ti p t c giao H i (ho c qua các t ch c thành viên c a H i) nhi m v tư v n ph n bi n, thNm tra các d án, tài, quy ho ch c u ư ng phù h p kh năng và i u ki n c a H i. Ch trương chung c a B là i v i các d án, công trình l n, u ph i có ý ki n ph n bi n. i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có H i KHKT C u ư ng, các S GTVT (GTCC) c n giao cho H i làm nhi m v tư v n và ph n bi n xã h i các d án c u ư ng quan tr ng do a phương m nhi m trư c khi trình c p có thNm quy n phê duy t. c. V t ng k t k thu t công trình và h i th o KH-CN có s chuNn b chu áo và b o m hi u qu thi t th c trong vi c t ch c t ng k t k thu t công trình và h i th o khoa h c – công ngh lĩnh v c c u ư ng năm 2008 và 2009, B giao V KHCN ph i h p v i H i KHKT C u ư ng Vi t Nam th ng nh t l a ch n các ch , chuNn b k ho ch và báo cáo B trư ng quy t nh và giao nhi m v . d. T o i u ki n H i tham gia công tác ào t o góp ph n th c hi n ch trương xã h i hóa công tác ào t o trong ngành, B hoan nghênh và t o i u ki n thu n l i cho H i, tr c ti p là Trung tâm ào t o nâng cao c u ư ng tr c thu c Trung ương H i t ch c ho c ph i h p v i các cơ quan thu c
  3. B t ch c các l p ào t o ng n h n v tư v n giám sát công trình, v hư ng d n th c hi n các quy trình, tiêu chuNn k thu t m i, v nâng cao năng l c qu n lý d án u tư xây d ng… áp ng nhu c u c a ơn v và a phương trong c nư c. e. V vi c xây d ng và ban hành Quy t c o c ngh nghi p B N i v ã có công văn s 3613/BNV-TCPCP ngày 14 tháng 12 năm 2007 g i các B và UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v vi c hư ng d n các t ch c xã h i – ngh nghi p ban hành Quy t c o c ngh nghi p. vi c làm nói trên t k t qu thi t th c, có ý nghĩa và tác d ng trong th c t , góp ph n xây d ng i ngũ cán b c a ngành, B trư ng giao V T ch c cán b t o i u ki n, giúp các h i ho t ng trong các lĩnh v c do B GTVT qu n lý nhà nư c v vi c xây d ng và ban hành Quy t c o c ngh nghi p theo văn b n nói trên c a B N iv . g. V tr s làm vi c c a H i B trư ng ng ý H i KHKT C u ư ng Vi t Nam ti p t c làm vi c t i tr s hi n nay (phòng 704 và 705, t ng 7, nhà s 308, ph Minh Khai, Hà N i) cho n khi B GTVT có i u ki n giúp b trí cho H i tr s nơi khác thu n l i hơn. h. i u chuy n cho H i m t chi c xe con ã qua s d ng B giao V Tài chính ph i h p v i Văn phòng B làm th t c gi i quy t th ng nh t v i B Tài chính i u chuy n cho H i m t chi c xe ô tô con thu h i t các d án do B GTVT làm ch u tư ã hoàn thành, t o i u ki n thu n l i cho H i ho t ng. B trư ng ghi nh n ti p t c duy trì m i quan h ch t ch và làm vi c hàng năm v i lãnh o H i nghe báo cáo và gi i quy t các ki n ngh , t o i u ki n thu n l i H i óng góp ngày càng hi u qu hơn vào vi c th c hi n nhi m v chung c a ngành. Trên ây là k t lu n c a B trư ng B GTVT H Nghĩa Dũng t i bu i làm vi c gi a B GTVT v i Thư ng tr c H i KHKT C u ư ng Vi t Nam. Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v có liên quan quán tri t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: -B N iv ; - Liên hi p các H i KH và KT VN; - B trư ng (thay b/c); - Các Th trư ng (thay b/c); - Các cơ quan, ơn v thu c B ; - Các S GTVT, GTCC ( v n d ng th c hi n); Nguy n Văn Công - H i KHKT C u ư ng Vi t Nam; - Lưu: VT.
Đồng bộ tài khoản