Thông báo số 150/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc trực thuộc Trung ương

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
4
download

Thông báo số 150/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc trực thuộc Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 150/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc trực thuộc Trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 150/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc trực thuộc Trung ương

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 150/TB-VPCP Hà N i, ngày 14 tháng 08 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGUY N T N DŨNG V ÁN THÀNH L P ƠN VN HÀNH CHÍNH - KINH T C BI T PHÚ QU C TR C THU C TRUNG ƯƠNG Ngày 06 tháng 8 năm 2007, t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã ch trì cu c h p bàn v ch trương thành l p ơn v hành chính - kinh t c bi t Phú Qu c tr c thu c Trung ương. Tham d cu c h p có các Phó Th tư ng: Ph m Gia Khiêm, Hoàng Trung H i, Nguy n Thi n Nhân và i di n lãnh o các B : N i v , Công an, K ho ch và u tư, Ngo i giao, Qu c phòng, Tài chính, Tư pháp, Xây d ng, Văn phòng Chính ph và i di n lãnh o T nh y, H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh Kiên Giang, Huy n y, y ban nhân dân huy n Phú Qu c. Sau khi nghe lãnh o B N i v báo cáo, ý ki n phát bi u c a các Phó Th tư ng, lãnh o t nh Kiên Giang và c a lãnh o các B , cơ quan, Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã k t lu n như sau: 1. o Phú Qu c n m v trí a lý quan tr ng v an ninh, qu c phòng, phát tri n kinh t phía Tây Nam c a T qu c và là nơi có kh năng giao lưu qu c t thu n l i. Th i gian qua, Chính ph , Th tư ng Chính ph ã ban hành nhi u cơ ch , chính sách nh m thu hút u tư, phát tri n o. Tuy nhiên, hi n nay vi c th c hi n các cơ ch , chính sách còn ch m, chưa phát huy ư c ti m năng và l i th c a o. 2. phát tri n o Phú Qu c trong th i gian t i, Th tư ng Chính ph yêu c u các B , ngành và t nh Kiên Giang khNn trương th c hi n các nhi m v sau ây: a) B N i v ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân t nh Kiên Giang và các B , cơ quan liên quan nghiên c u mô hình t ch c ơn v hành chính thích h p nh t i v i huy n o Phú Qu c, nh m khai thác t t ti m năng và huy ng có hi u qu các ngu n l c phát tri n, trình Th tư ng Chính ph trong quý IV năm 2007; b) y ban nhân dân t nh Kiên Giang t ch c rà soát các cơ ch , chính sách áp d ng cho o Phú Qu c ã ban hành ki n ngh Chính ph , Th tư ng Chính ph s a i, b sung k p th i; rà soát, xu t danh m c các d án, công trình c th c n t p trung u tư t nay n năm 2010, báo cáo B K ho ch và u tư, B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh; c) B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân t nh Kiên Giang t ch c th c hi n Quy t nh s 14/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Quy ho ch phát tri n giao thông b n v ng o Phú Qu c, t nh Kiên Giang n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; trong ó khNn trương ch o ưu tiên xúc ti n u tư, n năm 2010 hoàn thành xây d ng sân bay qu c t Dương Tơ, c ng bi n qu c t An Th i, c ng cho tàu khách du l ch t i v nh t , c ng Dương ông, c ng Bãi Vòng, ư ng b tr c chính B c - Nam và ư ng vòng quanh o;
  2. d) B trư ng B Công thương i u ch nh Quy ho ch h th ng c p i n huy n o Phú Qu c n năm 2010, t m nhìn n năm 2020 ã ư c B trư ng B Công thương phê duy t t i Quy t nh s 32/2007/Q -BCN ngày 26 tháng 7 năm 2007; ch o T p oàn i n l c Vi t Nam l p và th c hi n d án ưa i n lư i qu c gia t t li n b ng cáp ng m ra o, c p i n áp 110 KV; ) B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân t nh Kiên Giang kêu g i u tư trong nư c và u tư nư c ngoài vào o Phú Qu c; trong ó có d án u tư xây d ng khu vui chơi, gi i trí t ng h p v i m c v n u tư l n, có khu v c dành riêng cho ngư i nư c ngoài; ng th i, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u, xây d ng các h ch a nư c trên o, k c khuy n khích các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t u tư, xây d ng các h ch a nư c và ưa nư c t t li n ra o; e) B Tài chính ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân t nh Kiên Giang trình Th tư ng Chính ph v huy ng v n u tư cho o Phú Qu c theo quy ho ch ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; g) B Văn hóa, Th thao và Du l ch, Tài nguyên và Môi trư ng, Qu c phòng, Công an, Ngo i giao và các B , cơ quan khác trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ban hành theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n ban hành các cơ ch , chính sách khuy n khích u tư, xây d ng và phát tri n o Phú Qu c. Văn phòng Chính ph xin thông báo B N i v , y ban nhân dân t nh Kiên Giang và các B , cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. B TRƯ NG, CH Nơi nh n: NHI M - Như trên; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - T nh Kiên Giang: T nh y, H ND, UBND, UBND t nh, Huy n y, H ND, UBND huy n Phú Qu c, Nguy n Xuân Phúc Ban Qu n lý u tư phát tri n o Phú Qu c; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc, các PCN, Website Chính ph , các V , ơn v : TH, P, CN, NN, KTTH, V.III, V.IV, QHQT, KG, NC, XDPL; - Lưu: Văn thư, TCCB (05). A. 90
Đồng bộ tài khoản