Thông báo số 156/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
3
download

Thông báo số 156/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 156/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 156/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 156/TB-BGTVT Hà N i, ngày 23 tháng 04 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I CU C H P V VI C Y NHANH TI N GI I NGÂN D ÁN Ư NG H CHÍ MINH Ngày 12/04/2008, t i cơ quan B GTVT, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p v vi c Ny nhanh ti n gi i ngân D án ư ng H Chí Minh. Tham d cu c h p có lãnh o và chuyên viên V K ho ch u tư, V Tài chính, C c Giám nh & QLCL CTGT và Ban QLDA ư ng H Chí Minh. Sau khi nghe Ban QLDA ư ng H Chí Minh báo cáo k t qu gi i ngân trong quý I/2008, k ho ch gi i ngân các quý còn l i trong năm 2008 c a d án và các t n t i, vư ng m c; ý ki n c a các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: 1. Trong th i gian qua Ban QLDA ư ng H Chí Minh ã có nhi u c g ng trong công tác tri n khai th c hi n d án ư ng H Chí Minh, công tác gi i ngân năm 2007 t k ho ch. Năm 2008 k ho ch t ra tương i rõ ràng, ch tiêu b giao là 1.663 t ng, Ban ph n u gi i ngân 2.000 t ng do v y c n l p ti n , k ho ch theo t ng tháng, t ng quý. Quý I ã gi i ngân ư c 142 t ng, d ki n quý II kho ng 194 t ng vì th vi c gi i ngân d n vào quý III và quý IV. Do v y Ban c n Ny nhanh các th t c, ôn c nhà th u và ph i h p t t v i a phương trong quá trình th c hi n hoàn thành k ho ch. 2. i v i các ki n ngh c a Ban QLDA ư ng H Chí Minh t i Báo cáo s 655/ HCM-KH ngày 11/4/2008: V cơ b n B th ng nh t, giao cho các C c, V liên quan khNn trương tham mưu, hoàn ch nh các th t c theo quy nh làm cơ s tri n khai th c hi n. C th : 2.1. Sau khi có thi t k k thu t ư c phê duy t, ng ý cho trình H sơ m i th u song song v i vi c trình d toán xem xét ng th i nh m rút ng n th i gian phê duy t. Tuy nhiên, C c Giám nh & QLCL CTGT c n ph i m b o trình t phê duy t c a t ng lo i h sơ theo quy nh trong quá trình th c hi n. 2.2. V T tư v n xét th u c a B : Giao C c Giám nh & QLCL CTGT tham mưu, xu t vi c t ch c th c hi n theo hư ng: C c Giám nh & QLCL CTGT tr c ti p thNm nh và trình b ra quy t nh. Ch u trách nhi m trư c B v k t qu thNm nh. Báo cáo B s m th c hi n. 2.3. V vi c s d ng th u ph : Giao C c Giám nh và QLCL CTGT tham mưu cho B gi i quy t trư ng h p vư t quá thNm quy n. Th o văn b n trình B ký g i Th tư ng Chính ph v vi c xin cơ ch y quy n cho Ban QLDA ư ng H Chí Minh tr c ti p xem xét, ch p thu n, báo cáo và ch u trách nhi m trư c Ch u tư v k t qu th c hi n. 3. V vi c x lý bi n ng giá: Ngay sau khi có văn b n hư ng d n c a B Xây d ng, giao C c Giám nh & QLCL CTGT ch trì, ph i h p v i V K ho ch, V Tài chính th ng nh t và t ch c t p hu n n cán b viên ch c các Ban QLDA. 4. Giao V K ho ch u tư xem xét, th ng nh t các tiêu chí báo cáo, ánh giá k t qu gi i ngân th ng nh t th c hi n. Lưu ý, s li u báo cáo gi a các Ban QLDA và Kho b c ph i kh p. 5. Qu n lý v n: i v i ph n kinh phí t m ng cho các gói th u, Ban QLDA ư ng H Chí Minh ph i có cơ ch ki m soát ch t ch . N u nhà th u s d ng v n c a d án không úng m c ích, Ban QLDA ư ng H Chí Minh hoàn toàn ch u trách nhi m trư c B .
  2. 6. Hàng tháng, V K ho ch u tư có trách nhi m ki m tra th c hi n k ho ch c a t ng ơn v và báo cáo B k p th i gi i quy t, tháo g các t n t i, vư ng m c. 7. Giao Ban QLDA ư ng H Chí Minh ph i h p v i C c ư ng b Vi t Nam khNn trương l p k ho ch thông tuy n, phân lu ng ư ng H Chí Minh giai o n 1 và báo cáo B trư c ngày 30/4/2008. 8. V công tác quy t toán giai o n 1: Ban QLDA ư ng H Chí Minh ti p t c ch o các ơn v khNn trương th c hi n. Ph n u hoàn thành toàn b trong năm 2008. 9. V công tác gi i phóng m t b ng: B s ti p t c làm vi c v i các t nh liên quan k p th i tháo g các vư ng m c. ng th i, giao C c Giám nh & QLCL CTGT th o công văn trình b ký g i UBND các t nh có ư ng H Chí Minh i qua v vi c s tri n khai xây d ng các d án thành ph n thu c giai o n 2 sau khi a phương có biên b n bàn giao ít nh t 70% m t b ng. Yêu c u các cơ quan tham mưu c a B và Ban QLDA ư ng H Chí Minh s m xem xét, c i cách t ch c b máy hành chính, t ch c thNm nh phê duy t nh m Ny nhanh ti n gi i quy t công vi c. ng th i, các ơn v c n ph i h p ch t ch trong quá trình th c hi n. Giao ng chí Th trư ng ph trách ch o, gi i quy t c th . Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng (b/c); - Các cơ quan d h p; - Lưu: VT. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản