Thông báo số 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã được thu hồi do Tổng cục Hải quan ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
2
download

Thông báo số 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã được thu hồi do Tổng cục Hải quan ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 1684/tchq-cntt&tkhq về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã được thu hồi do tổng cục hải quan ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã được thu hồi do Tổng cục Hải quan ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ Hà N i, ngày 19 tháng 4 năm 2002 THÔNG BÁO C A C C CNTT & TH NG KÊ H I QUAN - T NG C C H I QUAN S 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ NGÀY 19 THÁNG 04 NĂM 2002 V VI C NH NG MÃ S XNK CÓ THAY Đ I VÀ NH NG MÃ S XNK ĐÃ ĐƯ C THU H I Kính g i: C c H i quan các T nh, Thành ph Th c hi n Thông tư s 07/2001/TT-TCHQ ngày 8-10-2001 c a T ng c c H i quan v vi c đăng ký, qu n lý và s d ng mã s XNK khi ti n hành ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u. T ngày 11-03-2002 đ n ngày 17-04-2002, C c CNTT & Th ng kê H i quan đã nh n đư c thông báo v danh sách các thương nhân đ i tên, các thương nhân thay đ i mã s XNK và các thương nhân gi i th đã đư c C c H i quan các T nh, Thành ph thu h i gi y ch ng nh n mã s XNK. C c CNTT & Th ng kê H i quan đã ti n hành t p h p toàn b mã s XNK đã thay đ i và mã s XNK đã thu h i trên toàn qu c (có danh sách kèm theo). C c CNTT & Th ng kê H i quan xin thông báo t i H i quan các T nh, Thành ph và các V , C c c a T ng c c bi t đ theo dõi. Nguy n Công Bình (Đã ký) PH L C 1 DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN GI I TH ĐÃ THU H I GI Y CH NG NH N ĐĂNG KÝ MÃ S XNK (Kèm theo công văn s 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ) Mã s thu Tên đơn v Ngày s a đ i C c H i quan 5800000946 Cty Nông ph m Đà L t 15/04/2002 Đăk Lăk 3600238264 Cty Hoá ch t Shell Vi t Nam 02/04/2002 Đ ng Nai 3600239966 Cty TNHH Shell CoDaMo Vi t Nam 02/04/2002 Đ ng Nai
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3600258895 Cty H u h n Shell Gas Sài Gòn 02/04/2002 Đ ng Nai 3700148769 Cty TNHH Tho i An 21/03/2002 Bình Dương 2900325396 Cty TNHH Shell Bitumen Vi t Nam 02/04/2002 Ngh An 3900243240 Cty Thương m i XNK Tây Ninh 02/04/2002 Tây Ninh 0301331559 Cty TNHH Thương m i Nam Đông 13/03/2002 TP. H Chí Dương Minh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản