Thông báo số 17/TB-VPCP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
3
download

Thông báo số 17/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 17/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị An toàn giao thông toàn quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 17/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 17/TB-VPCP Hà N i, ngày 30 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I H I NGHN AN TOÀN GIAO THÔNG TOÀN QU C Ngày 24 tháng 01 năm 2008 t i Hà N i, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã ch trì H i ngh an toàn giao thông toàn qu c, ánh giá công tác b o m tr t t an toàn giao thông năm 2007, và nhi m v b o m tr t t an toàn giao thông năm 2008. Tham d H i ngh có các ng chí lãnh o các B , ngành là thành viên y ban An toàn giao thông Qu c gia, Ch t ch y ban nhân dân, kiêm Trư ng Ban An toàn giao thông, Giám c Công an, Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính), kiêm Phó Ban An toàn giao thông các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và i di n m t s t ch c oàn th Trung ương. Sau khi nghe B trư ng B Giao thông v n t i, kiêm Ch t ch y ban An toàn giao thông Qu c gia báo cáo công tác b o m tr t t an toàn giao thông năm 2007, phương hư ng, nhi m v năm 2008, ý ki n c a lãnh o B Công an và lãnh o m t s cơ quan Trung ương, a phương, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã có ý ki n k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2007 Năm 2007 m c dù có r t nhi u khó khăn thách th c nhưng v i s lãnh o sát sao c a ng, s ch o và i u hành quy t li t c a Chính ph , s ng h , ng lòng c a nhân dân nên t nư c ta ã t ư c nhi u thành t u khá toàn di n trên t t c các lĩnh v c; trong ó công tác b o m tr t t an toàn giao thông th c hi n theo Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch t i n n giao thông và ùn t c giao thông ã t ư c nh ng k t qu ban u r t áng khích l , a phương th c hi n t t công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông, x lý các " i m en" tai n n giao thông nên ã gi m ư c s ngư i b ch t vì tai n n giao thông so v i năm 2006, trong ó có 09 t nh ã th c hi n t t Quy t nh s 128/2007/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . c bi t là vi c th c hi n quy nh b t bu c i mũ b o hi m khi i mô tô, xe g n máy ư c nhân dân ng tình, hư ng ng, dư lu n trong và ngoài nư c ánh giá cao. i u này cho th y n u c h th ng chính tr cùng quy t tâm th c hi n thì công tác b o m tr t t an toàn giao thông ch c s có nh ng thành công m i. Tuy nhiên, năm 2007 s ngư i b ch t vì tai n n giao thông v n cao, còn 25 t nh, thành ph có s ngư i b ch t vì tai n n giao thông tăng so v i năm 2006, tai n n giao thông v n là hi m h a, là v n xã h i h t s c b c xúc; ý th c ch p hành pháp lu t
  2. tr t t an toàn giao thông còn chuy n bi n ch m; công tác qu n lý nhà nư c v tr t t an toàn giao thông còn nhi u h n ch , nhi u nơi, nhi u lúc ch o không quy t li t, còn lơi l ng, nh t là d p T t inh H i năm 2007 ã tai n n giao thông tăng t bi n. II. V NHI M V B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2008 V i quy t tâm ph n u ki m ch , ti n t i Ny lùi tai n n giao thông, gi m ùn t c giao thông, yêu c u các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p ch t ch v i các t ch c oàn th nhân dân Ny m nh hơn n a công tác b o m tr t t an toàn giao thông, th c hi n kiên trì các gi i pháp c p bách, ng b c a Ngh quy t 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph . Cơ b n nh t trí v i các nhi m v , m c tiêu trong k ho ch năm 2008 c a y ban An toàn giao thông Qu c gia, trong ó yêu c u t p trung m t s gi i pháp tr ng tâm sau: 1. Ny m nh công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông c chi u r ng và chi u sâu, tuyên truy n ph i n ư c t ng gia ình, t ng ngư i tham gia giao thông. Ph i huy ng c h th ng chính tr tham gia công tác tuyên truy n giáo d c c ng ng, trong ó các cơ quan báo chí, thông tin có vai trò r t quan tr ng; cán b , công nhân, viên ch c, cán b , chi n sĩ l c lư ng vũ trang, h c sinh, sinh viên, các cô giáo, th y giáo ph i óng vai trò u t u, gương m u. Công tác tuyên truy n, giáo d c v a là bi n pháp trư c m t, v a là bi n pháp lâu dài, ph i làm kiên trì, liên t c, sáng t o nâng cao nh n th c, ý th c ch p hành pháp lu t tr t t an toàn giao thông, hình thành cho ư c n p s ng có văn hóa trong giao thông. 2. i ôi v i tuyên truy n, giáo d c, ph bi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông, ph i nâng cao hi u qu công tác tu n tra, ki m soát, x lý vi ph m. Ph i coi x lý vi ph m hành chính là m t bi n pháp giáo d c có hi u qu nh t. X lý vi ph m ph i kiên quy t, nghiêm minh, công khai, minh b ch. Trong th c hi n tu n tra, ki m soát, x lý vi ph m, l c lư ng công an gi vai trò nòng c t quan tr ng; c n huy ng t i a l c lư ng tham gia b o m tr t t an toàn giao thông, huy ng c l c lư ng công an xã, tình nguy n viên, dân phòng... không tr ng a bàn, dù nông thôn hay vùng sâu, vùng xa. Ti p t c duy trì k t qu th c hi n b t bu c i mũ b o hi m khi i mô tô, xe g n máy, không ư c lơi l ng trong x lý; c n hư ng d n ngư i dân th c hi n i mũ b o hi m úng cách m b o an toàn. 3. Phát hi n và x lý các " i m en" tai n n giao thông là nhi m v ph i ư c ưu tiên hàng u, các cơ quan qu n lý ư ng b ph i ch ng phát hi n, x lý " i m en" tai n n giao thông; ngư i ng u cơ quan qu n lý giao thông ph i ch u trách nhi m theo úng yêu c u c a Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP n u ch m tr x lý " i m en" tai n n giao thông. 4. Nâng cao năng l c hi u qu qu n lý nhà nư c, trư c h t là xây d ng th ch như xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v công tác an toàn giao thông; rà soát s a i, b sung nh ng quy nh chưa phù h p v i th c ti n cu c s ng; qu n lý t t vi c ăng ký, ăng ki m phương ti n giao thông, kiên quy t không cho lưu thông nh ng
  3. phương ti n giao thông không m b o tiêu chuNn an toàn; ng th i, c n làm t t hơn n a công tác tuyên truy n, xây d ng l trình thay th , h tr chuy n i phương ti n, chuy n i ngh . y ban nhân dân các t nh, thành ph ch ng, s m quy nh các chính sách h tr , quy nh ph m vi ho t ng c a các lo i xe ba, b n bánh theo quy nh c a Lu t Giao thông ư ng b ; ng th i tăng cư ng công tác qu n lý vi c ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe. 5. Các B , ngành, chính quy n các c p c n tăng cư ng hơn n a nhi m v lãnh o, ch o công tác b o m tr t t an toàn giao thông, ph i ti p t c coi ây là nhi m v chính tr , tr ng tâm, thư ng xuyên; ây là y u t quy t nh b o m thành công trong công tác ki m ch tai n n giao thông, gi m ùn t c giao thông (th c t ã cho th y âu, th i i m nào chính quy n thi u quan tâm n công tác b o m tr t t an toàn giao thông thì tai n n giao thông gia tăng). III. V TRI N KHAI TH C HI N Các c p, các ngành c n ng tâm nh t trí, quy t tâm th c hi n th ng l i Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông. B Giao thông v n t i, B Công an, các B , ngành Trung ương và y ban nhân dân các t nh, thành ph ti p t c ch o kiên quy t, kiên trì, b n b các gi i pháp nêu trên. c bi t ngay t d p T t M u Tý năm 2008, ph i ch o quy t li t, ki m tra, ôn c thư ng xuyên tai n n giao thông, ùn t c giao thông d p T t M u Tý 2008 gi m m nh so v i T t inh H i; ng th i kiên quy t ngăn ch n cho ư c vi c mua bán, v n chuy n, t pháo n trong d p T t nhân dân c nư c ón T t c truy n c a dân t c trong không khí vui tươi, h nh phúc và an toàn. Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban An toàn giao thông Qu c gia, các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng TW ng; Nguy n Xuân Phúc - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - y ban An toàn giao thông Qu c gia; - Các y viên UBATGTQG; - ài Truy n hình Vi t Nam; - ài Ti ng nói Vi t Nam; - Thông t n xã Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, CN (5b). A. 235
Đồng bộ tài khoản