Thông báo số 184/2006/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
1
download

Thông báo số 184/2006/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 184/2006/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi họp bàn về triển khai Dự án khôi phục cải tạo quốc lộ 70 (Km 0 - Km 188) và tuyến nối quốc lộ 70 với quốc lộ 32C qua cầu Hạ Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 184/2006/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 184/2006/TB-VPCP Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 2006 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG TRƯƠNG VĨNH TR NG T I BU I H P BÀN V TRI N KHAI D ÁN KHÔI PH C C I T O QU C L 70 (KM 0 - KM 188) VÀ TUY N N I QU C L 70 V I QU C L 32C QUA C U H HÒA Ngày 19 tháng 10 năm 2006 t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng ã h p bàn v i lãnh o các B , cơ quan: Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, Tài chính, Ban Ch o Tây B c, Văn phòng Chính ph và y ban nhân dân các t nh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Th . Sau khi nghe ng chí Ngô Th nh c, Th trư ng B Giao thông v n t i báo cáo quá trình tri n khai D án khôi ph c c i t o qu c l 70 (Km 0 - Km 188) và tuy n n i qu c l 32C v i qu c l 70 qua c u H Hòa; ý ki n c a các i bi u d h p, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng ã k t lu n như sau: 1. ng ý v i ngh c a B Giao thông v n t i ch n phương án, v i t ng m c u tư là 984 t ng ã ư c Th tư ng Chính ph cho phép u tư (t i Văn b n s 405/TTg-CN ngày 13 tháng 3 năm 2006). 2. Cho phép tách D án trên thành 2 d án thành ph n: a) Qu c l 70 ( o n Km 0 - Km 188), t ng m c u tư là 776 t ng; b) ư ng n i tuy n qu c l 32C v i qu c l 70 và xây d ng C u H Hòa, t ng m c u tư là 208 t ng. 3. Giao B Giao thông v n t i làm ch u tư D án thành ph n 1: khôi ph c c i t o qu c l 70 ( o n Km 0 - Km 188). 4. Giao y ban nhân dân t nh Phú Th làm ch u tư D án thành ph n 2: ư ng n i tuy n qu c l 32C v i qu c l 70 và xây d ng C u H Hòa. 5. ng ý cho phép B Giao thông v n t i ch nh T ng Công ty tư v n thi t k Giao thông v n t i (TEDI) là tư v n kh o sát, l p H sơ th t k k thu t và H sơ m i th u D án khôi ph c c i t o qu c l 70 ( o n Km 0 - Km 188). 6. Giao y ban nhân dân các t nh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Th th c hi n công tác n bù, gi i phóng m t b ng c a D án; t o i u ki n cho các nhà th u khai thác á t i các m do a phương qu n lý.
  2. 7. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính b trí v n theo quy nh hi n hành v u tư xây d ng cơ b n. 8. B Giao thông v n t i, y ban nhân dân t nh Phú Th ph i h p ch t ch v i các B , cơ quan và a phương liên quan th c hi n D án; tăng cư ng công tác qu n lý, ki m tra, giám sát b o m ch t lư ng, ti n công trình. Th i gian hoàn thành D án ch m nh t vào cu i năm 2008. Kiên quy t không x y ra tiêu c c, tham nhũng, lãng phí. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan liên quan và y ban nhân dân các t nh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Th bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban Ch o Tây B c; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Các B : Giao thông v n t i, Tài chính, K ho ch và u tư, Nguy n Qu c Huy - T nh y, H ND, UBND các t nh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các V : TH, KTTH, CN; - Lưu: VT, P.
Đồng bộ tài khoản