Thông báo số 188/TB-VPCP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
3
download

Thông báo số 188/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 188/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 188/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 188/TB-VPCP Hà N i, ngày 03 tháng 8 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH CÀ MAU Ngày 26 tháng 7 năm 2008, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã thăm và làm vi c t i t nh Cà Mau. Cùng i thăm và d bu i làm vi c v i Th tư ng có i di n lãnh o các B , cơ quan: K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Văn phòng Chính ph và T p oàn D u khí Vi t Nam. T i bu i làm vi c, sau khi nghe ng chí Ch t ch y ban nhân dân T nh báo cáo tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i 6 tháng u năm và nhi m v , gi i pháp tri n khai 6 tháng cu i năm 2008; ý ki n c a các B , ngành, Th tư ng Chính ph ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG: Trong th i gian qua, ng b , chính quy n và quân dân t nh Cà Mau ã n l c ph n u th c hi n nhi m v phát tri n kinh t -xã h i, t ư c nh ng k t qu áng khích l trên các lĩnh v c. T c tăng trư ng kinh t t khá cao, năm 2006 là 11,7%, năm 2007 là 12,35%; 6 tháng u năm 2008, m c dù có nhi u khó khăn do giá c tăng cao, thiên tai, d ch b nh x y ra nhi u gây thi t h i cho s n xu t và i s ng nhân dân, nhưng kinh t v n t ư c t c tăng trư ng 10,74%, trong ó công nghi p-xây d ng tăng 28,44%, ây là s c g ng r t l n; cơ c u kinh t ti p t c chuy n d ch theo hư ng tích c c. Các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa có bư c chuy n bi n rõ nét; i s ng nhân dân ư c c i thi n, xóa ói gi m nghèo, gi i quy t vi c làm có hi u qu ; ng th i, T nh ã quán tri t và th c hi n nghiêm Ngh quy t c a B Chính tr và ch o c a Chính ph v ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và phát tri n b n v ng; an ninh qu c phòng ư c gi v ng, tr t t an toàn xã h i ư c b o m. Bên c nh nh ng k t qu t ư c nêu trên, còn có m t s t n t i, y u kém: k t c u h t ng kinh t -xã h i khó khăn; ngu n nhân l c chưa áp ng yêu c u phát tri n; ng d ng khoa h c công ngh vào s n xu t còn ch m, nh t là trong lĩnh v c nuôi tr ng th y s n. II. NHI M V TRONG TH I GIAN T I: 1. Trong th i gian t i, T nh c n ti n hành sơ k t n a nhi m kỳ k ho ch 5 năm 2006- 2010. T nh c n ánh giá và kh ng nh nh ng k t qu t ư c ti p t c phát huy; ng th i, cũng ch ra nh ng t n t i, y u kém, phân tích rõ nguyên nhân và ra gi i pháp th c hi n trong n a nhi m kỳ còn l i. T p trung m i ngu n l c, vư t qua khó khăn, thách th c, tranh th nh ng cơ h i và i u ki n thu n l i phát huy ti m năng,
  2. th m nh c a T nh, t o ra nh ng bư c t phá nh m phát tri n nhanh và b n v ng kinh t -xã h i c a T nh; trong ó chú tr ng công tác quy ho ch phát tri n nuôi tr ng th y s n theo hư ng nuôi công nghi p và nuôi m t v tôm, m t v lúa, g n v i ch bi n xu t khNu; ào t o ngu n nhân l c, trong ó t p trung cho công tác ào t o ngh ; c ng c và tăng cư ng h th ng y t tuy n huy n, xã; phát tri n h th ng giao thông trên a bàn; i u ch nh a gi i hành chính xã cho phù h p; làm t t công tác cán b , trong ó quan tâm b i dư ng và s d ng ngu n cán b t phong trào; g n v i nh ng tr ng tâm nêu trên, c n khNn trương rà soát, i u ch nh quy ho ch cho phù h p. 2. V nhi m v và gi i pháp t nay n cu i năm: cơ b n ng tình v i m c tiêu, nhi m v và các gi i pháp nêu trong báo cáo c a T nh. Trư c m t, c n th c hi n ng b , có hi u qu các nhi m v , gi i pháp ã ra t u năm, trong ó ti p t c t p trung th c hi n t t vi c ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i, phát tri n b n v ng. T nh c n th c hi n t t m t s nhi m v tr ng tâm sau: t p trung ch o phát tri n s n xu t, xu t khNu, ph n u t k ho ch ra; ti p t c th c hi n vi c rà soát, i u ch nh, c t gi m u tư theo ch o c a Chính ph d nv n cho nh ng công trình, d án c p bách, s m phát huy hi u qu ; tháo g khó khăn, vư ng m c, ch o quy t li t công tác gi i phóng m t b ng Ny nhanh ti n thi công các công trình trên a bàn, gi i ngân nhanh v n u tư t t t c các ngu n, khuy n khích và t o i u ki n thu n l i các doanh nghi p u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh; qu n lý th t t t th trư ng, giá c , nh t là i v i nh ng m t hàng thi t y u, lãi su t tín d ng, ch ng u cơ Ny giá lên cao; chăm lo i s ng nhân dân, b o m an sinh xã h i, trư c h t th c hi n t t nh ng chính sách hi n có, tr giúp thi t th c cho nh ng h gia ình chính sách, h nghèo, h g p khó khăn do thiên tai, d ch b nh; ch ng tri n khai các bi n pháp phòng ch ng thiên tai, l t bão; Ny m nh công tác phòng, ch ng tham nhũng và gi i quy t khi u n i, t cáo, m b o an ninh, tr t t xã h i, n nh i s ng nhân dân. Xây d ng oàn k t nh t trí cao và quy t li t trong ch o th c hi n. III. V M T S NGHN C A T NH: 1. V u tư xây d ng c ng X o Rô (Kiên Giang): v nguyên t c ng ý, giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các cơ quan và a phương liên quan rà soát k cơ ch v n hành các c ng hi n h u trong Vùng, m b o phát huy hi u qu , ph c v t t chương trình ng t hóa bán o Cà Mau. 2. V h tr v n nâng c p ê bi n Tây, k t h p v i xây d ng ư ng giao thông trên ê: ng ý v ch trương, giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, cùng B Giao thông v n t i, hư ng d n T nh xây d ng D án; B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan b trí v n h tr cho T nh. 3. V h tr v n u tư cho d án Vư n Qu c gia Mũi Cà Mau và d án Vư n Qu c gia U Minh H : giao B K ho ch và u tư ch trì, cùng v i B Tài chính b trí v n h tr T nh th c hi n D án; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn rà soát, hoàn thi n cơ ch qu n lý r ng ng p m n. 4. V b sung 8 xã chưa có ư ng ô tô v trung tâm xã vào danh m c u tư t ngu n v n trái phi u Chính ph : giao B K ho ch và u tư t ng h p vào danh m c các d án s d ng v n trái phi u Chính ph , trình Th tư ng Chính ph .
  3. 5. V u tư xây d ng 1 tuy n ư ng tránh qua n i ô thành ph Cà Mau và tuy n ư ng tránh Qu c l 1 A qua T c Vân và phư ng 6: ng ý v nguyên t c; giao B Giao thông v n t i giúp T nh quy ho ch, nghiên c u xu t D án kêu g i u tư theo hình th c BOT, k t h p s d ng quĩ t t o v n h tr nhà u tư th c hi n D án. 6. V h tr xây d ng B nh vi n Nhi và B nh vi n Ph s n t nh Cà Mau, (Trung ương h tr 70%): ng ý T nh l p D án; B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí v n th c hi n t năm 2009. 7. V u tư d án Trung tâm Hành chính - Chính tr t nh Cà Mau: vi c này ã có ch trương chung; T nh huy ng các ngu n v n th c hi n theo quy nh hi n hành. Trư ng h p không cân i ư c ngu n v n, B K ho ch và u tư, B Tài chính xu t phương án giúp T nh cân i v n cho D án, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 8. V h tr ngu n v n i ng cho D án nâng c p, m r ng h th ng c p nư c thành ph Cà Mau: giao B K ho ch và u tư ch trì x lý c th . 9. V phê duy t án thành l p Khu kinh t Năm Căn: giao B K ho ch và u tư s m thNm nh, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 10. V ngh T p oàn D u khí Qu c gia Vi t Nam u tư t i Cà Mau t 1 n 2 công trình l n như: t h p thương m i, cao c, văn phòng cho thuê: ng h ngh c a T nh, T p oàn D u khí Vi t Nam nghiên c u ngh c a T nh (có th u tư ư ng tránh thành ph Cà Mau) và báo cáo Th tư ng Chính ph . Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan và y ban nhân dân t nh Cà Mau bi t, th c hi n./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công Thương, Xây d ng, N i v , Giáo d c và ào t o, Y t ; - T p oàn D u khí Vi t Nam; Nguy n Xuân Phúc - T nh y, H ND, UBND t nh Cà Mau; - VPCP: BTCN, các PCN, TT T; các V : TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT; - Lưu: VT, P (5).
Đồng bộ tài khoản