Thông báo Số: 191/TB-BGTVT

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
123
lượt xem
5
download

Thông báo Số: 191/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------Số: 191/TB-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2010 THÔNG BÁO NỘI DUNG CUỘC HỌP DO THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC CHỦ TRÌ NGHE BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN BÁO CÁO ĐẦU KỲ VỀ DỰ THẢO KHUNG CHÍNH SÁCH THÍ ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC MỸ THUẬN – CẦN THƠ THEO HÌNH THỨC “PHỐI HỢP ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC VÀ TƯ NHÂN” ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 191/TB-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẢI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 191/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2010 THÔNG BÁO NỘI DUNG CUỘC HỌP DO THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC CHỦ TRÌ NGHE BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN BÁO CÁO ĐẦU KỲ VỀ DỰ THẢO KHUNG CHÍNH SÁCH THÍ ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC MỸ THUẬN – CẦN THƠ THEO HÌNH THỨC “PHỐI HỢP ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC VÀ TƯ NHÂN” Ngày 13/5/2010 tại văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận báo cáo đầu kỳ về dự thảo Khung chính sách thí điểm đầu tư dự án Đường cao tốc Mỹ thuận – Cần Thơ theo hình thức “Phối hợp đầu tư Nhà nước và Tư nhân” (PPP). Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ KHĐT, Vụ Tài chính, Vụ KHCN, Vụ Kết cấu hạ tầng, Cục Quản lý XD & CLCTGT, Văn phòng Bộ và Ban QLDA Mỹ Thuận. Sau khi nghe Ban trình bày báo cáo, ý kiến đóng góp của các đơn vị tham mưu, Thứ trưởng đã có kết luận như sau: 1. Nghiên cứu sự phối hợp đầu tư Nhà nước và Tư nhân (PPP) là lĩnh vực hiện nay không những Bộ GTVT mà Chính phủ đang rất quan tâm do nguồn lực hạn hẹp cho đầu tư để phát triển đất nước, vì vậy hoan nghênh ban QLDA Mỹ Thuận đã mạnh dạn nghiên cứu và đưa ra những đề xuất cơ chế thực hiện cho dự án Đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ. 2. Báo cáo dự thảo Khung chính sách của ban cần sắp xếp lại bố cục cho phù hợp (Bối cảnh và thực trạng PPP trong ngành GTVT ở Việt Nam, các bất cập và lý do cần thiết có Khung chính sách thí điểm, Mô tả dự án …..). 3. Về nội dung chi tiết cần nghiên cứu phân tích thêm các vấn đề sau: a) Đưa ra vai trò Tổng công ty Nhà nước chịu trách nhiệm Phát triển mạng lưới đường cao tốc tại Việt Nam (chuẩn bị thành lập) tham gia các dự án xây dự đường cao tốc do Nhà nước đầu tư và các dự án áp dụng mô hình PPP.
  2. 2 b) Đề xuất các hình thức DNNN tham gia vào các dự án PPP (coi vốn của DNNN là phần đóng góp của Nhà nước, DNNN đóng góp cổ phần và cùng các doanh nghiệp tư nhân thành lập Công ty dự án cùng thực hiện phát triển dự án…) c) Cần cân nhắc kỹ tỷ lệ nhà nước tham gia góp vốn vào đầu tư trong các dự án PPP để không bị chi phối bởi các Luật, Nghị định và các văn bản pháp lý hiện hành của Nhà nước. d) Cơ chế quản lý phần vốn của Nhà nước tham gia vào dự án (quản lý riêng rẽ, ủy quyền cho Công ty dự án quản lý và rút ngắn thời gian thu hồi vốn của Công ty dự án, cùng quản lý và chia sẻ rủi ro và doanh thu, …) e) Nguồn vốn của doanh nghiệp tư nhân tham gia vào dự án (vốn chủ sở hữu, vốn đi vay) khả năng bảo lãnh của Chính phủ cho khoản vay của doanh nghiệp Nhà nước tham gia dự án, Nhà nước có bảo lãnh phần vay của doanh nghiệp tư nhân không?… f) Phần thực hiện dự án cần đưa ra mối quan hệ giữa các giai đoạn chuẩn bị (F/S, TKKT…), thực hiện dự án (xây dựng, bảo trì, khai thác thu hồi vốn…) và quản lý của Nhà nước trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án. g) Trong tháng 5 ban QLDA mỹ Thuận, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình phương án thành lập Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc thứ hai (VEC-2) dựa trên cơ sở Công ty Quản lý cầu Cần Thơ và Ban QLDA Mỹ Thuận. h) Vụ Tài chính có báo cáo tham mưu cho Bộ về phương án đánh giá giá trị tài sản cầu Cần Thơ để làm cơ sở cho việc thành lập VEC-2. i) Ban QLDA Mỹ Thuận chỉnh sửa báo cáo và gửi các đơn vị tham mưu của Bộ đóng góp để hoàn thiện báo cáo trong kỳ tiếp theo. Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện đảm bảo tiến độ các Dự án./. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: Bộ trưởng (để b/c); Các Thứ trưởng (để b/c); Các thành viên dự họp; Lưu VT, KHĐT. Nguyễn Văn Công
Đồng bộ tài khoản