Thông báo số 199/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Thông báo số 199/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 199/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về tính hợp pháp của Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Nội vụ và Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 199/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 199/TB-VPCP Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGUY N T N DŨNG V TÍNH H P PHÁP C A THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 03/2008/TTLT-BYT-BNV NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2008 C A B N I V VÀ B Y T HƯ NG D N CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A S Y T , PHÒNG Y T THU C Y BAN NHÂN DÂN C P T NH, C P HUY N Ngày 07 tháng 8 năm 2008, t i tr s Chính ph , Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã ch trì cu c h p Thư ng tr c Chính ph xem xét tính h p pháp c a Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 c a B N i v và B Y t hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Y t , Phòng Y t thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n. Tham d cu c h p có Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân, B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph Nguy n Xuân Phúc, B trư ng B N i v Tr n Văn Tu n, B trư ng B Y t Nguy n Qu c Tri u, Th trư ng B Tư pháp Hoàng Th Liên và Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph Tr n Qu c To n. Sau khi nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph Nguy n Xuân Phúc báo cáo, ý ki n phát bi u c a Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân, các B trư ng, Th trư ng Hoàng Th Liên và Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph Tr n Qu c To n, Th tư ng Chính ph ã k t lu n như sau: 1. Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 c a B N i v và B Y t hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Y t , Phòng Y t thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n ư c ban hành áp ng yêu c u c a th c t , nhưng có m t s n i dung chưa phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. kh c ph c, giao B N i v ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan có liên quan khNn trương xây d ng d th o Ngh nh quy nh v qu n lý nhà nư c i v i t ch c và ho t ng c a các ơn v s nghi p d ch v công, trình Chính ph trư c ngày 01 tháng 10 năm 2008. Văn phòng Chính ph thông báo các B , cơ quan bi t, th c hi n./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương;
  2. - VPCP: BTCN, các PCN; các V : KGVX, PL, TH, TT T; - Lưu: VT, TCCV (05). Hào b. Nguy n Xuân Phúc
Đồng bộ tài khoản