Thông báo số 200/2006/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Thông báo số 200/2006/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 200/2006/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hà Nội(sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 200/2006/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 200/2006/TB-VPCP Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2006 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I CU C H P V D ÁN PHÁT TRI N GIAO THÔNG ĐÔ TH THÀNH PH HÀ N I (S D NG V N VAY NGÂN HÀNG TH GI I) Ngày 30 tháng 11 năm 2006 t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Nguy n T n Dũng và phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã ch trì cu c h p v D án phát tri n giao thông ô th thành ph Hà N i (s d ng v n vay Ngân hàng th gi i). Tham d có lãnh o U ban nhân dân thành ph Hà N i, lãnh o các B : K ho ch và u tư, Giao thông v n t i, Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, lãnh o Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a U ban nhân dân thành ph Hà N i, ý ki n c a các B và Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã k t lu n như sau: 1. V công tác quy ho ch: - UBND thành ph Hà N i c n rà soát, c p nh t quy ho ch phát tri n Th ô Hà N i n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998, phù h p v i Ngh quy t s 15/NQ-TW ngày 15/12/2000 c a B Chính tr v phương hư ng, nhi m v phát tri n Th ô Hà N i giai o n 2001 - 2010, trong ó c bi t chú ý phát tri n giao thông công c ng và các tr c vành ai, tr c xuyên tâm Thành ph (k c xây d ng các tuy n tàu i n ng m và ư ng s t trên cao). - B Giao thông v n t i ph i h p UBND thành ph Hà N i s m hoàn ch nh Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i Th ô Hà N i giai o n n năm 2020 và tri n khai nghiên c u án phát tri n giao thông công c ng Th ô Hà N i theo hư ng gi m d n phương ti n giao thông 2 bánh. 2. V n i dung D án: - Trên cơ s ý ki n góp ý c a các B liên quan, UBND thành ph Hà N i rà soát c th các n i dung c a Báo cáo nghiên c u ti n kh thi, b o m tính kh thi c a D án và phù h p v i án Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i Th ô Hà N i giai o n n năm 2020. i v i h p ph n I c a D án, trư c m t t p trung u tư thí i m trư c 1 tuy n xe buýt nhanh (BRT) t Kim Mã - Gi ng Võ - Láng H - Lê Văn Llương - Hà ông - Ba La Bông . - V ngu n v n: UBND thành ph Hà N i chuNn xác l i t ng m c u tư D án làm căn c th ng nh t v i Ngân hàng Th gi i (WB) v ngu n v n vay. V cơ ch tài
  2. chính c a D án: i v i ph n v n vay WB, Chính ph vay c p l i cho thành ph ; ph n v n i ng do thành ph t cân i. - V Khung chính sách tái nh cư c a D án: cơ b n th ng nh t v i n i dung Khung chính sách tái nh cư c a D án do UBND thành ph Hà N i xu t. Giao UBND thành ph Hà N i nghiên c u b sung phương án gi i phóng m t b ng theo hư ng m r ng các tuy n ph trong ph m vi D án ch nh trang ô th và th c hi n tái nh cư t i ch . V i các n i dung trên, giao UBND thành ph Hà N i s m hoàn ch nh Báo cáo u tư (Báo cáo nghiên c u ti n kh thi) D án trong tháng 12/2006; B K ho ch và u tư thNm nh, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Văn phòng Chính ph xin thông báo UBND thành ph Hà N i và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG, CH NHI M - Th tư ng, các PTTg Chính ph ; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, PHÓ CH NHI M Giao thông v n t i, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng; - UBND thành ph Hà N i; - UBND t nh Hà Tây; - Ban QLDA phát tri n GT ô th Hà N i ( a ch : s 44 Yên Ph , Q.Tây H , T/p Hà N i); - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Tr ng Lý, Văn Tr ng Lý Nguy n Xuân Phúc, Nguy n Qu c Huy; các V : KTTH, TH, P, QHQT, Website Chính ph ; - Lưu: VT, CN
Đồng bộ tài khoản