Thông báo số 258/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
4
download

Thông báo số 258/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 258/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2009 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 258/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 258/TB-VPCP Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C NGUY N SINH HÙNG T I H I NGHN GIAO BAN TR C TUY N TH C HI N NGHN QUY T S 30A/2008/NQ-CP NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2009 V CHƯƠNG TRÌNH H TR GI M NGHÈO NHANH VÀ B N V NG I V I 61 HUY N NGHÈO Ngày 12 tháng 8 năm 2009, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã ch trì H i ngh giao ban tr c tuy n th c hi n Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo (Ngh quy t 30a). H i ngh ư c t ch c v i 20 i m c u trên c nư c, v i s tham d c a lãnh o các B , ngành và các a phương có huy n nghèo. Sau khi nghe báo cáo t ng h p tình hình và k t qu tri n khai th c hi n Ngh quy t 30a t u năm n nay do B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i thay m t Ban Ch o Trung ương trình bày và các báo cáo tham lu n c a các a phương, Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã có ý ki n k t lu n như sau: 1. Bi u dương và ánh giá cao tinh th n trách nhi m c a các B , ngành, a phương, các T p oàn kinh t , các T ng công ty nhà nư c và doanh nghi p trong vi c t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t 30a trong th i gian qua; ng th i nh n m nh vi c t ch c th c hi n Ngh quy t 30a v i s t p trung u tư l n i v i các huy n nghèo là th c hi n trách nhi m, s quan tâm c a ng, Nhà nư c, Chính ph , các doanh nghi p và toàn dân i v i nh ng vùng nghèo nh t trong c nư c. ây là th i cơ l n các a phương tham gia Chương trình gi i quy t cơ b n, gi m nghèo nhanh và b n v ng t i a phương mình. Do ó, các t nh, huy n ph i ch o quy t li t, t p trung t ch c tri n khai t hi u qu cao nh t. 2. V các gi i pháp ti p t c ch o th c hi n Ngh quy t 30a t nay n cu i năm 2009: a) Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo là chương trình t ng th mang ý nghĩa chính tr , xã h i sâu r ng, vì v y ph i t trong m i quan h ch t ch v i vi c th c hi n Ngh quy t Trung ương 7 v nông nghi p, nông dân, nông thôn, g n v i quá trình xây d ng nông thôn m i và Chương trình ào t o ngh cho lao ng nông thôn. Chương trình ph i ư c tri n khai ng b , v i s tham gia c a c h th ng chính tr và nhân dân nâng cao nhanh hơn i s ng v t ch t và tinh th n c a ngư i dân, Ny m nh phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn các huy n nghèo. Bên c nh ó, c n Ny m nh công tác tuyên truy n ngư i dân nh ng huy n nghèo hi u rõ v Ngh quy t 30a không l i và ph i nh n th c rõ trách
  2. nhi m c a mình, góp s c cùng ng, Chính ph th c hi n t t Ngh quy t 30a. Bí thư T nh y, Ch t ch y ban nhân dân các t nh c n ch o tr c ti p, sát sao và g n vi c th c hi n Ngh quy t 30a v i các chương trình, d án khác trên a bàn huy n. b) Các B , ngành ti p t c nghiên c u, t ng bư c hoàn thi n các n i dung chính sách trong án gi m nghèo c p huy n; các a phương c n năng ng, sáng t o có cách làm, bư c i phù h p v i a phương mình và không th ng, c u toàn. C n ph i b trí kinh phí rà soát l i quy ho ch s n xu t, quy ho ch dân cư làm cơ s u tư có hi u qu các công trình h t ng ph c v s n xu t và dân sinh. - Trư c m t, các huy n khNn trương th c hi n ngay các chính sách h tr tr c ti p i s ng ngư i dân như: giao khoán r ng th c hi n chính sách h tr ngư i dân khoanh nuôi, b o v r ng; h tr g o cho h nghèo s n xu t và h nghèo biên gi i. ng th i, ph i th c hi n các chính sách h tr v y t , giáo d c, ào t o ngh , xu t khNu lao ng khNn trương, không c n ch án ư c phê duy t. Riêng i v i chính sách h tr làm nhà cho ngư i nghèo, các a phương ph i s d ng t ng h p ngu n l c t h tr c a Nhà nư c, v n vay ưu ãi, h tr c a doanh nghi p; ph i h p v i b i trên a bàn th c hi n, b o m hoàn thành trư c T t Nguyên án năm 2010 v i cách làm sáng t o, phù h p; n u ngu n kinh phí thi u, a phương ng trư c ngân sách th c hi n. - Vi c u tư xây d ng các công trình h t ng t i các huy n nghèo ph i d a vào quy ho ch xây d ng h t ng kinh t - xã h i, g n v i quy ho ch dân cư, không th nóng v i. - B Giáo d c và ào t o xây d ng ngay chương trình ưu tiên cho nh ng huy n nghèo như u tư trang thi t b , ào t o ngh t i ch , xây d ng i ngũ giáo viên. - B Y t c n ưu tiên cho b nh vi n tuy n huy n, tr m y t xã v cơ s v t ch t, i ngũ y, bác sĩ. - Giao y ban Dân t c ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính rà soát l i, i u ch nh nâng nh m c u tư m t s d án thu c Chương trình 135 th c hi n i v i các xã c bi t khó khăn c a các huy n nghèo theo Ngh quy t 30a và trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy t nh. - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o hư ng d n các a phương khNn trương s p x p l i dân cư nh ng vùng có nguy cơ s t l cao, quy ho ch s n xu t và quy ho ch dân cư làm cơ s u tư có hi u qu các công trình h t ng ph c v s n xu t và dân sinh. c) V b trí kinh phí Chương trình 134 và Chương trình 135 ch y u th c hi n trên a bàn các huy n nghèo; B K ho ch và u tư, B Tài chính l p k ho ch b sung kinh phí năm 2010 các a phương ng trư c v n th c hi n các chương trình này, n u còn thi u các B t ng h p nhu c u c a các a phương báo cáo Th tư ng Chính ph . Kinh phí th c hi n các chính sách, d án theo Ngh quy t 30a ph i b trí k p th i, y theo d toán kinh phí hàng năm. Trên cơ s chương trình ã ư c phê duy t,
  3. các huy n xây d ng k ho ch kinh phí năm 2010 th c hi n Ngh quy t 30a ng th i v i ti n xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2010. B K ho ch và u tư, B Tài chính ng trư c ngân sách các a phương th c hi n ngay t u năm. d) V cơ ch qu n lý, ch o, i u hành th c hi n Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo là m t chương trình phát tri n kinh t - xã h i mang tính t ng th , l ng ghép nhi u chương trình, d án khác nhau, do ó không th có cơ ch riêng, các B , ngành liên quan rà soát k các chính sách ã ban hành s a i, b sung b o m hư ng d n c th , phù h p hơn i v i các huy n nghèo. Các chính sách khác s th c hi n theo cơ ch hi n hành. Ban Ch o Chương trình gi m nghèo Trung ương và các c p rà soát, ki n toàn, b sung thêm cho Ban Ch o t nh, huy n nhi m v theo dõi, t ng h p, báo cáo ti n th c hi n Ngh quy t 30a; ph i h p v i Ban Ch o Tây B c, Ban Ch o Tây Nguyên ôn c các t nh Tây B c, Tây Nguyên có các huy n nghèo tích c c tri n khai, th c hi n Chương trình này. B ph n thư ng tr c c a Ban Ch o t t i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, các S và Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i. Trư ng h p c n thi t, các a phương b trí thêm biên ch , kinh phí th c hi n; các ngành khác c cán b theo dõi, kiêm nhi m, ph i h p ch t ch v i cơ quan thư ng tr c trong quá trình th c hi n. B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m t ch c b o m ch thông tin, báo cáo thư ng xuyên, k p th i v i Ban Ch o Trung ương; có k ho ch thư ng xuyên, nh kỳ t ch c sơ k t, t ng k t, rút kinh nghi m trong ch o, i u hành th c hi n. ) B N i v hư ng d n th c hi n vi c b trí cán b lãnh o c p huy n trình , i u ng, bi t phái (có th i h n) cán b c p t nh v huy n, xã t ch c th c hi n chương trình và ào t o rèn luy n i ngũ cán b . e) V h tr c a các doanh nghi p Trên cơ s phân công h tr c a Ban Ch o Trung ương, các t nh, huy n c n ch ng ph i h p v i doanh nghi p bàn và th ng nh t k ho ch giúp huy n nghèo v i các n i dung c th , cam k t lâu dài n năm 2020. Ban Ch o Trung ương và các a phương ph i h p v i Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam t ch c cu c v n ng sâu r ng n t t c các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t h tr cho các huy n nghèo v i nh ng n i dung thi t th c và theo kh năng. g) Ny m nh ho t ng truy n thông, nâng cao nh n th c cho c ng ng, ngư i dân, ph i ngư i dân th y ư c xóa ói gi m nghèo là nhi m v c a chính mình, Ngh quy t 30a là cơ h i ngư i nghèo, huy n nghèo vươn lên, t o s ng thu n trong xã h i và c h th ng chính tr th c hi n hi u qu Chương trình.
  4. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành và a phương bi t và th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các PTTg CP; - Các B và cơ quan ngang B ; - UBND các t nh: Hà Giang, Cao B ng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , B c K n, B c Giang, Sơn La, Lai Châu, i n Biên, Thanh Hóa, Ngh An, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Ninh Thu n, Lâm ng và Kon Nguy n H u Vũ Tum; - Các thành viên BC các CT gi m nghèo; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TKBT, KTTH, P, KTN, TH; - Lưu: VT, KGVX (3).
Đồng bộ tài khoản