Thông báo số 28/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
2
download

Thông báo số 28/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 28/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 28/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 28/TB-BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I H I NGHN T NG K T CÔNG TÁC NĂM 2007 VÀ TRI N KHAI NHI M V K HO CH NĂM 2008 C A B GIAO THÔNG V N T I Ngày 12/01/2008 t i Hà N i, B Giao thông v n t i ã t ch c H i ngh t ng k t công tác năm 2007 và tri n khai nhi m v k ho ch năm 2008. Tham d H i ngh có i di n lãnh o các cơ quan, ơn v , doanh nghi p trong ngành giao thông v n t i; i di n lãnh o các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính trong c nư c; i di n lãnh o m t s B , ngành, oàn th trung ương và a phương; i di n lãnh o m t s h i, hi p h i trong lĩnh v c giao thông v n t i và i di n các cơ quan thông t n báo chí. H i ngh t ng k t công tác năm 2007 và tri n khai nhi m v k ho ch năm 2008 c a B Giao thông v n t i vinh d ư c ón ti p Phó Th tư ng Chính ph Hoàng Trung H i, thay m t Chính ph n d và ch o H i ngh . T i H i ngh , các i bi u ã nghe “Báo cáo t ng k t công tác năm 2007 và tri n khai nhi m v k ho ch năm 2008” do Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c trình bày; ý ki n ch o c a Phó Th tư ng Chính ph Hoàng Trung H i và ý ki n tham lu n c a m t s i bi u i di n các lĩnh v c c a Ngành. Phát bi u k t lu n H i ngh , B trư ng H Nghĩa Dũng thay m t lãnh o B ã ánh giá năm 2007 là m t năm có nhi u khó khăn trong vi c th c hi n nhi m v k ho ch c a ngành giao thông v n t i, thiên tai, bão lũ liên ti p x y ra gây thi t h i n ng n i v i h t ng giao thông; giá c các lo i nguyên v t li u ch y u (v t li u xây d ng, xăng d u, nh a ư ng…) tăng liên t c nh hư ng l n n lĩnh v c v n t i và u tư xây d ng cơ b n; nhi u văn b n m i ban hành nhưng thi u ng b , th ng nh t, chưa phù h p v i th c t trong quá trình áp d ng; khó khăn v tài chính c a các doanh nghi p xây d ng giao thông kéo dài v n chưa có bi n pháp h u hi u gi i quy t. Tuy nhiên, trong hoàn c nh khó khăn như v y, lãnh o B GTVT cùng toàn th cán b , công nhân viên ch c, lao ng ngành GTVT ã có nhi u c g ng vư t qua khó khăn hoàn thành nhi m v : công tác m b o tr t t an toàn giao thông ã thu ư c nhi u k t qu áng ghi nh n, ã ki m ch và gi m ư c t c gia tăng tai n n giao thông, quy nh b t bu c i mũ b o hi m khi i mô tô, xe g n máy ã ư c ngư i dân ng tình ng h , ch p hành nghiêm túc trên ph m vi toàn qu c; v n t i hàng hóa và v n t i hành khách ư c nâng cao c v s n lư ng và ch t lư ng d ch v , áp ng ư c nhu c u v n t i trong và ngoài nư c, giá cư c v n t i trên th trư ng tương i n nh; công nghi p giao thông v n t i tăng trư ng cao, góp ph n quan tr ng phát tri n công nghi p chung c a c nư c; hoàn thành ưa vào khai thác nhi u
  2. công trình h t ng giao thông, hoàn thành ph n l n công tác chuNn b u tư các d án tr ng i m và tích c c m r ng các hình th c huy ng v n, kiên trì ki n ngh và ã ư c Chính ph tháo g hàng lo t nh ng vư ng m c v th ch chính sách t o ti n tri n khai ng lo t và Ny nhanh ti n th c hi n các d án trong năm 2008. Ti p thu ý ki n ch o c a Phó Th tư ng Chính ph Hoàng Trung H i, B trư ng yêu c u các cơ quan, ơn v tri n khai nghiêm túc nh ng nhi m v k ho ch ã nêu trong Báo cáo, ng th i nh n m nh m t s v n sau: 1. Công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, hoàn thi n th ch chính sách và tuyên truy n, ph bi n pháp lu t Các cơ quan, ơn v theo nhi m v ư c phân công t p trung th c hi n t t công tác so n th o và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t theo Chương trình công tác c a Chính ph và c a B GTVT, tr ng tâm là xây d ng d th o s a i, b sung m t s i u c a Lu t Giao thông ư ng b (s a i) theo úng ti n yêu c u. Ti p t c rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t thu c lĩnh v c qu n lý t ng bư c b sung, i u ch nh, hoàn thi n. Tăng cư ng công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, a d ng hóa các hình th c tuyên truy n, m r ng i tư ng ph bi n và th c hi n thư ng xuyên, liên t c, ng th i tăng cư ng ki m tra vi c th c hi n pháp lu t. 2. Công tác quy ho ch Nâng cao ch t lư ng xây d ng chi n lư c, quy ho ch; k p th i i u ch nh, b sung các quy ho ch cho phù h p v i s phát tri n kinh t - xã h i, m b o an ninh qu c phòng c a t ng vùng, mi n cũng như c nư c; Ny nhanh ti n xây d ng các án quy ho ch m i. Ti p t c ph i h p ch t ch v i các a phương trong công tác l p, thNm nh và qu n lý th c hi n quy ho ch. 3. u tư xây d ng cơ b n: Ny nhanh ti n và nâng cao ch t lư ng công tác chuNn b u tư, nh t là các d án tr ng i m qu c gia, các d án c p thi t ch ng tìm ki m ngu n v n và k p th i tri n khai th c hi n. Các Ch u tư, các Ban qu n lý d án khNn trương hoàn thi n th t c kh i công các d án ã có i u ki n trong năm 2008: ư ng cao t c TP H Chí Minh - Long Thành - D u Giây, Hà N i - Lào Cai, Hà N i - Thái Nguyên, Hà N i - H i Phòng; c u Nh t Tân, c u ng Nai; c ng L ch Huy n, c ng trung chuy n qu c t Vân Phong, c ng Th V i - Cái Mép; ư ng H Chí Minh (giai o n 2)… T p trung tri n khai các cơ ch , chính sách xây d ng cơ b n m i ư c ban hành n các ch th tham gia các d án xây d ng giao thông s m phát huy hi u qu các quy nh m i trong th c t . Ti p t c rà soát các t n t i, vư ng m c v th t c trong quá trình tri n khai th c hi n các d án báo cáo Chính ph s a i k p th i. b o m th c hi n hoàn thành k ho ch gi i ngân năm 2008, trong ó v n trái phi u Chính ph ư c giao g p hai l n so v i th c hi n c a năm 2007, các cơ quan,
  3. ơn v , các ch u tư và các Ban qu n lý d án ph i tri n khai ngay các gi i pháp quy t li t, nâng cao năng l c, ch trách nhi m, huy ng m i ngu n l c, s d ng úng m c ích ngu n v n c a d án Ny nhanh ti n thi công, gi i ngân các d án; ph i h p ch t ch v i các a phương tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c trong công tác gi i phóng m t b ng. 4. y m nh phát tri n v n t i b o m nhu c u i l i c a ngư i dân c n nâng cao năng l c và ch t lư ng d ch v v n t i. Ngoài các doanh nghi p nhà nư c gi vai trò nòng c t, ti p t c khuy n khích các doanh nghi p c ph n, doanh nghi p tư nhân, h p tác xã tham gia m nh m hơn. Phát tri n các lo i hình v n t i phù h p, v n t i a phương th c áp ng nhu c u v n t i ngày càng cao c a toàn xã h i và khai thác có hi u qu h th ng h t ng giao thông hi n có. 5. Phát tri n công nghi p GTVT Ti p t c t o i u ki n Ny nhanh t c tăng trư ng công nghi p GTVT theo hư ng thân thi n v i môi trư ng, g n v i phát tri n b n v ng, trong ó hai ngành mũi nh n là công nghi p óng tàu và công nghi p l p ráp ô tô. H t s c chú tr ng nâng cao ch t lư ng, i m i dây chuy n công ngh , h giá thành s n phNm, tăng t l n i a hóa áp ng nhu c u h i nh p. 6. Công tác t ch c cán b ; i m i và phát tri n doanh nghi p Hoàn thi n v t ch c và i u ch nh ch c năng, nhi m v các cơ quan, ơn v cho phù h p v i quy nh m i c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , b o m th c hi n t t ch c năng qu n lý nhà nư c theo lu t nh. ng th i xây d ng k ho ch ào t o, phát tri n, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c b o m nhu c u phát tri n m i lĩnh v c c a ngành. Ny nhanh ti n trình th c hi n công tác i m i và c ph n hóa doanh nghi p, t o i u ki n giúp các doanh nghi p tháo g khó khăn, c bi t là các doanh nghi p xây d ng công trình. Ti p t c ki n ngh Chính ph có các gi i pháp h tr các doanh nghi p. M t khác, b n thân các doanh nghi p cũng ph i có k ho ch u tư phát tri n, t ng bư c thoát kh i tình tr ng làm ăn thua l , n ng kéo dài. Nghiên c u án hình thành các t p oàn m nh, các t ng công ty m nh hơn n a. 7. An toàn giao thông Ti p t c tri n khai m nh m Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP c a Chính ph nh m th c hi n b ng ư c m c tiêu ki m ch tai n n giao thông, c bi t gi m s ngư i b ch t vì tai n n giao thông so v i năm trư c và kh c ph c ùn t c giao thông các thành ph l n. T p trung th c hi n các nhóm gi i pháp chính: Ny m nh tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v an toàn giao thông nâng cao ý th c, t o thói quen ng x văn minh c a ngư i tham gia giao thông; tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m trong vi c ch p hành lu t l giao thông; c i thi n k t c u h t ng, xóa các i m en, các i m nguy cơ ti m Nn x y ra tai n n giao thông, th c hi n k ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn giao thông; coi tr ng công tác qu n lý phương ti n, ăng ký, ăng ki m, kiên quy t lo i b các phương ti n h t niên h n s d ng, phương ti n
  4. không i u ki n tham gia giao thông theo quy nh; tăng cư ng công tác qu n lý v ngư i i u khi n phương ti n, ti p t c ch n ch nh và nâng cao ch t lư ng công tác ào t o, sát h ch và c p gi y phép i u khi n phương ti n; b o m an toàn giao thông trong d p T t và các ngày l l n, l c lư ng thanh tra giao thông t trung ương t i a phương ph i h p ch t ch v i l c lư ng c nh sát giao thông tu n tra ki m soát, x lý quy t li t, ngăn ch n các hi n tư ng xe dù, lèn khách, bán khách, phóng nhanh vư t Nu… T ch c th c hi n: Trên cơ s Báo cáo tri n khai nhi m v k ho ch năm 2008, k t lu n t i H i ngh , yêu c u các cơ quan, ơn v , các doanh nghi p, các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính t ch c tri n khai, ti p t c g n v i chương trình c i cách hành chính, chương trình phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí và cu c v n ng h c t p và làm vi c theo t m gương o c H Chí Minh th c hi n hoàn thành vư t m c k ho ch năm 2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo các cơ quan, ơn v liên quan tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng ( báo cáo); - Văn phòng Chính ph ( báo cáo); - Các cơ quan, ơn v , doanh nghi p trong Ngành; - Liên hi p các công oàn ngành GTVT: - ng y Cơ quan B GTVT; Nguy n Văn Công - Lưu VT, TH (6b).
Đồng bộ tài khoản