Thông báo số 29/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Thông báo số 29/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 29/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức về việc đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 4: đoạn km 79 + 742 - km 85 + 813 bao gồm các cầu Kênh Trà, kênh Phụng Thớt và kênh 6000 (kể cả tkbvtc và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi) thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến N2 đoạn Củ Chi - Đức Hòa và Thạnh Hóa - Mỹ An do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 29/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 29/TB-BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C V VI C ÁNH GIÁ H SƠ D TH U GÓI TH U S 4: O N KM 79 + 742 - KM 85 + 813 BAO G M CÁC C U KÊNH TRÀ, KÊNH PH NG TH T VÀ KÊNH 6000 (K C TKBVTC VÀ KI M TRA CH T LƯ NG C C KHOAN NH I) THU C D ÁN U TƯ XÂY D NG TUY N N2 O N C CHI - C HÒA & TH NH HÓA - M AN Ngày 22/01/2008, t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p xem xét k t qu ánh giá, x p h ng h sơ d th u c a các nhà th u tham gia u th u gói th u s 4: o n Km 79 + 742 - Km 85 + 813 bao g m các c u Kênh Trà, Kênh Ph ng Th t và Kênh 6000 (K c TKBVTC và ki m tra ch t lư ng c c khoan nh i) thu c d án u tư xây d ng tuy n N2 o n C Chi - c Hòa & Th nh Hóa - M An. Tham d cu c h p có i di n V K ho ch u tư, V Tài chính, V Khoa h c công ngh , C c Giám nh & QLCL CTGT và Ban QLDA M Thu n ( i di n Ch u tư). Sau khi nghe C c Giám nh & QLCL CTGT báo cáo l i quá trình ánh giá, thNm nh c a T Tư v n thNm nh - B Giao thông v n t i v k t qu ánh giá và x p h ng các nhà th u do Ban QLDA M Thu n trình duy t và nghe các ý ki n phát bi u c a các V , Ban QLDA M Thu n, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. Trên cơ s h sơ báo cáo k t qu ánh giá các h sơ d th u c a Ban QLDA M Thu n thì t trình và ki n ngh v k t qu u th u c a Ban là không có cơ s và chưa phù h p v i quy nh t i kho n 3 i u 29 c a Lu t u th u và kho n 3 i u 27 c a Ngh nh s 111/2006/N -CP ( i v i các h sơ d th u ã vư t qua ánh giá v m t k thu t thì ư c x p h ng h sơ d th u theo giá ánh giá, h sơ d th u có giá ánh giá th p nh t ư c x p th nh t). Do v y, B Giao thông v n t i yêu c u Ban QLDA M Thu n th c hi n và ch u trách nhi m trư c B v vi c ánh giá và x p h ng các nhà th u m b o tuân th theo úng quy nh c a Lu t u th u và Ngh nh s 111/2006/N -CP. 2. Sau khi x p h ng các nhà th u theo quy nh, Ban QLDA M Thu n có trách nhi m yêu c u các nhà th u có kh năng trúng th u c p nh t l i năng l c thi công th c t t i th i i m xét th u v tài chính, máy móc, thi t b , nhân l c trên cơ s báo cáo chính xác v các h p ng ang th c hi n d dang, h p ng m i trúng th u và có gi i trình cam k t v vi c kh năng th c hi n gói th u. Trên cơ s ó Ban QLDA M Thu n có nh n xét, ánh giá khNn trương báo cáo ki n ngh nhà th u trúng th u.
  2. 3. B Giao thông v n t i phê bình Ban QLDA M Thu n ã th i gian xét th u gói th u kéo dài quá lâu ( ã h t th i gian t i a 210 ngày). Tuy nhiên, hi n nay gói th u có tình hu ng ph c t p nêu trên, nên B Giao thông v n t i cho phép Ban QLDA M Thu n ngh các nhà th u tham gia u th u gói th u s 4 thu c d án xây d ng tuy n N2 o n C Chi - c Hòa và o n Th nh Hóa - M An gia h n th i gian hi u l c h sơ d th u n h t ngày 29/02/2008, ng th i gia h n b o m d th u theo quy nh hi n hành (Th i gian có hi u l c c a b o m d th u b ng th i gian hi u l c c a h sơ d th u c ng thêm ba mươi ngày). 4. Giao cho C c Giám nh & QLCL CTGT: Trên cơ s k t qu x p h ng các nhà th u và ki n ngh nhà th u trúng th u c a Ban QLDA M Thu n, l y ý ki n c a các V K ho ch u tư, Tài chính và Khoa h c công ngh tham mưu trình B Giao thông v n t i k t qu u th u gói th u s 4: o n Km 79 + 742 - Km 85 + 813 bao g m các c u Kênh Trà, Kênh Ph ng Th t và Kênh 6000 (K c TKBVTC và ki m tra ch t lư ng c c khoan nh i) thu c d án u tư xây d ng tuy n N2 o n C Chi - c Hòa & Th nh Hóa - M An. Th i gian hoàn thành trư c ngày 15/02/2008. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TT Ngô Th nh c( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu: VP-GTC. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản