Thông báo Số: 29/TB-VPCP

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
87
lượt xem
4
download

Thông báo Số: 29/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 29/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 29/TB-VPCP Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 Ngày 22 tháng 01 năm 2010 tại tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe báo cáo về đồ án Quy hoạch chung xây dựng, Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Phạm Gia Khiêm, Trương Vĩnh Trọng và Hoàng Trung Hải; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Xây dựng báo cáo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng kết luận như sau: 1. Các nội dung, định hướng lớn của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cụ thể tại các Thông báo cuộc họp Thường trực Chính phủ lần I (Thông báo số 144/TB-VPCP ngày 04 tháng 5 năm 2009), lần II (Thông báo số 279/TB-VPCP ngày 08 tháng 9 năm 2009) và lần III (Thông báo số 348/TB-VPCP ngày 09 tháng 12 năm 2009). 2. Yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo Tư vấn quốc tế thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo trên; tổ chức thẩm định Đồ án quy hoạch, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Các Bộ: CA,QP, NV, KH và ĐT, Văn Trọng Lý XD, NN và PTNT, TN và MT, GTVT, CT, TC, VH-TT và DL; - UBND thành phố Hà Nội; - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo QH và ĐTXD vùng Thủ đô Hà Nội; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, KGVX; - Lưu: Văn thư, KTN (5b), Nghĩa (39)
Đồng bộ tài khoản