Thông báo số 327/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
2
download

Thông báo số 327/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 327/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại buổi kiểm tra hiện trường thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32 – đoạn Thu Cúc – Đèo Khế - Thượng Bằng La do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 327/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 327/TB-BGTVT Hà N i, ngày 24 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I BU I KI M TRA HI N TRƯ NG TH C HI N D ÁN C I T O, NÂNG C P QU C L 32 – O N THU CÚC – ÈO KH - THƯ NG B NG LA Ngày 20/7/2008, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ki m tra tình hình th c hi n d án c i t o nâng c p Qu c l 32 o n Thu Cúc – èo Kh - Thư ng B ng La. Tham gia ki m tra hi n trư ng có Phó Ch t ch UBND t nh Phú Th - ng ình Vư ng, lãnh o các S GTVT Phú Th , Yên Bái; Bí thư huy n y, Ch t ch UBND các huy n trên a bàn d án. V phía B GTVT có lãnh o các V K ho ch u tư, Tài chính, V n t i, C c QLXD&CLCTGT, C c BVN, Văn phòng UBATGT qu c gia, Ban QLDA Thăng Long. Sau khi ki m tra hi n trư ng, nghe Ban QLDA Thăng Long báo cáo tình hình th c hi n d án, cam k t c a các Nhà th u xây l p, t i hi n trư ng B trư ng B GTVT H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: 1. B GTVT ánh giá cao vi c quan tâm ch o, ph i h p giúp c a UBND t nh Phú Th , UBND t nh Yên Bái trong quá trình th c hi n d án c i t o nâng c p Qu c l 32, o n Thu Cúc – èo Kh - Thư ng B ng La; c bi t là c g ng c a các S GTVT Phú Th , Yên Bái và c a huy n Thanh Sơn, Tân Sơn (Phú Th ), huy n Văn Ch n (Yên Bái) trong quá trình th c hi n công tác GPMB. ngh a phương tích c c gi i quy t m t s v trí còn vư ng m c, t n t i v GTPM bàn giao cho nhà th u thi công m b o ti n theo yêu c u. 2. V thi công: ây là tuy n ư ng huy t m ch n i Lai Châu, Phú Th , Yên Bái và Hà N i c n ph i s m hoàn thành ưa vào khai thác. Tuy v y, Ban QLDA Thăng Long ch o chưa quy t li t, chưa tích c c ôn c các nhà th u thi công úng th i h n h p ng. Các gói th u u ph i gia h n h p ng, hi n ã h t th i gian gia h n l n 1 nhưng v n chưa hoàn thành. Kh i lư ng thi công c a các gói th u còn nhi u, c bi t là gói th u s 1 (km 131 + 400 –km139) do nhà th u Công ty 892 thi công. B yêu c u như sau: - Ti n th c hi n d án: i v i Gói th u s 3, s 4 – yêu c u r i th m m t BTN xong trư c ngày 10/8/2008, hoàn thi n xong trư c ngày 30/9/2008. Gói th u s 1, Gói th u s 2 – yêu c u r i th m m t BTN xong trư c ngày 30/9/2008, hoàn thi n xong trư c 30/10/2008.
  2. - Các gi i pháp th c hi n: th ng nh t v i các xu t c a C c Qu n lý xây d ng & CLCTGT t i báo cáo s 913/QLXD-MBG ngày 16/7/2008 v vi c k t qu ki m tra hi n trư ng D án c i t o nâng c p Qu c l 32 o n Thu Cúc – èo Kh - Thư ng B ng La. Ban QLDA Thăng Long b trí lãnh o bám sát hi n trư ng ôn c, ch o các nhà th u thi công. - Ban QLDA Thăng Long, các nhà th u l p cam k t v ti n thi công báo cáo B trư c ngày 30/7/2008 và ch u trách nhi m trư c B trư ng v vi c th c hi n úng cam k t v ti n . 3. Giao C c Qu n lý xây d ng & CLCTGT thư ng xuyên ki m tra, theo dõi và k p th i xu t các bi n pháp gi i quy t d án hoàn thành theo úng k ho ch. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - UBND các t nh Phú Th , Yên Bái; - S GTVT: Phú Th , Yên Bái; - V KH T, TC, VT; - C c QLXD, BVN; Nguy n Văn Công - Ban QLDA TL; - Các nhà th u (Ban TL sao g i). - Lưu VT, C c QLXD (3).
Đồng bộ tài khoản