Thông báo số 331/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
3
download

Thông báo số 331/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 331/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại hội nghị triển khai kế hoạch làm việc của các đoàn công tác khảo sát, phát hiện và đề xuất, tháo gỡ vướng mắc trong các dự án đầu tư xây dựng giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 331/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 331/TB-BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I H I NGHN TRI N KHAI K HO CH LÀM VI C C A CÁC OÀN CÔNG TÁC KH O SÁT, PHÁT HI N VÀ XU T, THÁO G VƯ NG M C TRONG CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG GIAO THÔNG THEO CH O C A TH TƯ NG CHÍNH PH Ngày 24/7/2008, t i B GTVT, Th trư ng B GTVT Ngô Th nh c ã ch trì H i ngh bàn v k ho ch làm vi c c a các oàn công tác kh o sát, phát hi n và xu t, tháo g vư ng m c trong các d án u tư xây d ng giao thông theo ch o c a Th tư ng Chính ph . Tham d H i ngh có i di n Văn phòng Chính ph , B K ho ch u tư, B Tài chính, B Xây d ng; Lãnh o các cơ quan ơn v thu c B : Văn phòng B , các V : KH T, KHCN, TC C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng CTGT. Sau khi nghe C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng CTGT báo cáo cương công tác oàn kh o sát phát hi n và xu t, tháo g vư ng m c trong quá trình th c hi n các d án u tư xây d ng giao thông, ý ki n tham gia c a i di n các ơn v tham d H i Ngh , Th trư ng B GTVT Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. Th ng nh t n i dung cương công tác c a các oàn kh o sát do C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng CTGT so n th o. Các Trư ng oàn công tác tham kh o n i dung b n cương này xây d ng cương chi ti t cho oàn công tác c a mình. 2. V công tác t ch c và ho t ng c a oàn công tác: - Th i gian t ch c th c hi n c a các oàn công tác: Trong tháng 8/2008, th i gian c th do các ng chí Trư ng oàn quy t nh. - V thành ph n các oàn công tác: B Xây d ng làm Trư ng oàn oàn công tác phía B c, B Tài chính làm Trư ng oàn oàn công tác mi n Trung. B GTVT làm Trư ng oàn oàn công tác phía Nam; B GTVT c các phó trư ng oàn i v i các oàn công tác này. Các oàn công tác ch u trách nhi m thông báo cương, chương trình công tác n các ch u tư, Ban QLDA và a phương có d án ư c kh o sát. - Giao C c QLXD& CL CTGT tham mưu trình B ký các văn b n g i các a phương, Ch u tư, Ban QLDA yêu c u chuNn b báo cáo và làm vi c v i các oàn công tác. - Giao các ng chí Phó trư ng oàn ( ư c B GTVT c ) ch u trách nhi m t ch c, liên h b trí h u c n cho các oàn theo yêu c u c a Trư ng oàn.
  2. - ngh Văn phòng Chính ph và các B g i danh sách thành viên tham gia các oàn công tác n các B ư c phân công làm trư ng oàn trư c ngày 30/7/2008 các B t ng h p ra quy t nh thành l p các oàn công tác (Lãnh o các B s ký quy t nh thành l p oàn công tác do B mình làm trư ng oàn). - Các oàn công tác hoàn thành báo cáo c a oàn mình trư c ngày 25/8/2008 g i v B GTVT (qua C c QLXD&CL CTGT) B GTVT t ng h p báo cáo trình Th tư ng Chính ph trư c ngày 30/8/2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và khNn trương tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Văn phòng Chính ph ( p/h); - Các B K ho ch u tư, Xây d ng, Tài chính; - Các V KH T, KHCN, TC; - Lưu: VT, C c G . Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản