Thông báo Số: 335/TB-VPCP

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
4
download

Thông báo Số: 335/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN RÀ SOÁT QUY HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LŨ VÀ ĐÊ ĐIỀU HỆ THỐNG SÔNG ĐÁY

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 335/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 335/TB-VPCP Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN RÀ SOÁT QUY HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LŨ VÀ ĐÊ ĐIỀU HỆ THỐNG SÔNG ĐÁY Ngày 09 tháng 12 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về Dự án rà soát quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy. Cùng dự có lãnh đạo, đại diện các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Văn phòng Ban Chỉ đạo quy hoạch Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: 1. Dự án rà soát quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo công phu, trên cơ sở tính toán khoa học khả năng cắt giảm lũ của các hồ chứa nước lớn trên hệ thống sông Đà và sông Lô, đảm bảo mục tiêu phòng, chống lũ cho thủ đô Hà Nội với tần suất P=0,2% (tương đương với lũ 500 năm suất hiện một lần). Nội dung của Dự án phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Hà Nội, thực hiện việc đưa nước vào làm sống lại dòng sông Đáy, cải tạo môi trường dòng sông nằm trong nội đô, đặc biệt tính toán khả năng chuyển vào sông Đáy lưu lượng lũ khoảng 2.500m3/s, dự phòng chống lũ, đảm bảo an toàn cho thành phố Hà Nội trong trường hợp xảy ra lũ vượt lũ thiết kế. 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện nội dung Dự án trên cơ sở tính toán dòng chẩy lũ có xét đến ảnh hưởng của yếu tố biến đổi khí hậu, so sánh các phương án đầu tư xây dựng nạo vét cải tạo lòng sông Đáy, tu bổ nâng cấp hệ thống đê, đề xuất phương án tối ưu. Sau khi hoàn thiện nội dung Dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan, tổ chức thẩm định và phê duyệt Dự án theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2009. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó TTg; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Các Bộ: NN và PTNT, TN và MT, GTVT, CT, XD; Phạm Văn Phượng - Văn phòng Ban CĐQHTP Hà Nội; - Ban Chỉ đạo PCLBTW; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KGVX; - Lưu: VT, KTN (4).
Đồng bộ tài khoản